Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prognoza IPAG na lata 2018-2019

W opinii Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2018 roku wyniesie w Polsce 4,0 proc., co oznacza, że będzie ono nieco niższe niż w roku poprzednim. Wzrost gospodarczy będzie zwalniał w kolejnych kwartałach, co wynikało będzie częściowo z czynników statystycznych, a częściowo będzie skutkiem spadku nakładów inwestycyjnych w 2016 roku i ich zastoju w pierwszej połowie 2017 roku.

W pierwszym kwartale 2018 roku PKB wzrośnie o 4,2 proc., a w czwartym o 3,7 proc. W 2019 roku spodziewamy się dalszego obniżenia tempa wzrostu produktu krajowego brutto, który wynieść powinien 3,6 proc.

Wzrost konsumpcji

Tempo wzrostu popytu krajowego w 2018 roku wyniesie 3,9 proc., czyli będzie niższe niż rok wcześniej. Według prognozy Instytutu, spożycie indywidualne wzrośnie w tym okresie o 4,0 proc. Wzrostowi konsumpcji sprzyjała będzie w dalszym ciągu dobra sytuacja na rynku pracy, tj. niskie bezrobocie oraz rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia.

Dwucyfrowy wzrost inwestycji w 2018 r.

Wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie natomiast o 10,5 proc., co oznacza że w skali rocznej odnotowany zostanie po raz pierwszy od 2014 roku dwucyfrowy poziom wzrostu tego wskaźnika. Odrodzenie popytu inwestycyjnego, obserwowane już w końcu 2017 roku, wynikać będzie z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, publicznych oraz samorządowych. Trzeba jednak podkreślić, że spośród ostatnich dziewięciu lat, tj. od roku 2009, aż w czterech obserwowane były realne spadki nakładów inwestycyjnych, a więc stopa inwestycji w gospodarce w dalszym ciągu będzie niezadowalająca z punktu widzenia potrzeb rozwojowych gospodarki. W 2019 roku obserwować będziemy nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu popytu krajowego (do 3,5 proc.), spożycia indywidualnego (również do 3,5 proc.) oraz nakładów brutto na środki trwałe (do 7,5 proc.).

Stabilny wzrost wartości dodanej

W 2018 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie, według prognozy IPAG, o 5,7 proc., a więc wzrost będzie nieco wolniejszy niż w roku poprzednim. Dynamika wzrostu w budownictwie będzie w 2018 roku utrzymywać się na poziomie zbliżonym do poziomu z poprzedniego roku. Wartość dodana w tym sektorze zwiększy się o prawie 11 proc.

Wzrost w usługach rynkowych, mających największy udział w tworzeniu wartości dodanej, wyniesie w 2018 roku 3,7 proc. Rok 2019 będzie, według prognozy Instytutu, tylko nieco słabszy we wszystkich trzech omawianych sektorach. Wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 5,4 proc., w budownictwie o 10,0 proc., a w usługach rynkowych o 3,6 proc.

Dalszy spadek bezrobocia

Sytuacja na rynku pracy w 2018 roku nadal będzie korzystna z punktu widzenia pracowników i dość trudna dla pracodawców. Stopa bezrobocia na koniec grudnia wyniesie, zdaniem IPAG, 6,0 proc., a zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 1,8 proc. Wolniejszy niż w 2017 roku spadek stopy bezrobocia i obniżenie się tempa przyrostu nowych miejsc pracy związane będzie z wyczerpywaniem się rezerw dostępnej na rynku siły roboczej. Dla przedsiębiorstw oznacza to problemy ze znalezieniem pracowników oraz naciski na wzrost wynagrodzeń. Te ostatnie wzrosną w opinii IPAG w 2018 roku realnie o 3,5 proc. W 2019 roku stopa bezrobocia nieco się zwiększy (o 0,3 punktu procentowego), tempo wzrostu wynagrodzeń nieco wyhamuje (do 3,0 proc. realnie), a zatrudnienie zwiększy się o 1,6 proc.

Umiarkowany wzrost cen


W latach 2018-2019 tempo wzrostu cen w Polsce nieco wzrośnie w porównaniu z sytuacją obserwowaną w roku 2017. Przekroczy ono poziom celu inflacyjnego banku centralnego, ale mieścić się będzie w tzw. paśmie wahań tego celu. Według prognozy Instytutu, w roku bieżącym średni poziom inflacji wyniesie 2,2 proc., a jej poziom w grudniu wynosić będzie 2,6 proc. Tempa te przyspieszą jeszcze w 2019 roku – do 2,5 proc. średniorocznie oraz 2,8 proc. w końcu 2019 roku.

Dobra koniunktura w handlu zagranicznym

Według prognozy IPAG, tempo wzrostu eksportu w 2018 roku wyniesie 8,0 proc., natomiast import w tym samym okresie wzrośnie o 7,8 proc. W 2019 roku obie te wielkości obniżą się (odpowiednio do poziomu 7,8 oraz 7,5 proc.), a niewielka przewaga dynamiki eksportu nad dynamiką importu utrzyma się. Wzrostowi handlu zagranicznego towarzyszyć będzie w 2018 roku aprecjacja kursu złotego względem dolara amerykańskiego i euro, która wyhamuje pod koniec roku. W 2019 roku spodziewać należy się stabilizacji kursu walutowego złotego. Zgodnie z przewidywaniami Instytutu, średni kurs euro, zarówno w 2018 roku, jak i rok później, wyniesie 4,1 złotego, a dolara 3,4 złotego.


Źródło: Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych - dziewięćdziesiąty siódmy kwartalny raport
oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2018-2019.


dodano: 2018-02-05 07:08:51