Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prognozy makroekonomiczne NBP

Badania ankietowe NBP służą zbieraniu prognoz makroekonomicznych różnych grup profesjonalnych prognostów. Są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. W ostatniej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP wzięło udział 23 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 18 września do 3 października 2017 r.

Prognozy średnioroczne otrzymane w wyniku agregacji opinii

Eksperci są zgodni w ocenach krótkookresowych perspektyw inflacji CPI i przewidują, że w br. ukształtuje się ona między 1,8% a 2,1% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). Prognoza centralna na ten rok to 1,9%. W kolejnych dwóch latach inflacja znajdzie się blisko celu inflacyjnego NBP (2,5%). W 2018 r. nie powinna wyjść poza przedział 1,8%-2,6% (przy prognozie centralnej równej 2,2%), zaś w 2019 r. poza przedział 1,9%-2,9% (prognoza centralna to 2,4%).

We wszystkich horyzontach prawdopodobieństwo inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%–3,5%) jest wysokie. O ile w latach 2017-2018 prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego jest wyraźnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu, o tyle w 2019 r. prawdopodobieństwa te rozkładają się równomiernie.

Tempo wzrostu PKB prawdopodobnie wyniesie między 3,9% i 4,2% w 2017 r. oraz między 3,4% i 4,2% w 2018 r. Scenariusze centralne dla tych lat to, odpowiednio, 4,0% i 3,8%. W 2019 r. uczestnicy ankiety spodziewają się spowolnienia wzrostu do 3,4% (prognoza centralna). Typowe scenariusze dla tego roku mieszczą się między 2,8% i 4,0%.

Eksperci są przekonani co do braku zmiany stopy referencyjnej NBP w br. Ich opinie dotyczące 2018 r. są również dość zgodne, choć nie można jeszcze mówić o konsensusie – przedział 50-procentowego prawdopodobieństwa to 1,5%-1,75%, zaś prognoza centralna jest równa 1,6%. W 2019 r. można się spodziewać stopy referencyjnej z zakresu 1,7%-2,4% (prognoza centralna to 2,0%).

Prognozy uzupełniające i komentarze uczestników ankiety

Dodatkowe prognozy dotyczące krajowej gospodarki wskazują, że w latach 2017-2019 nominalne wynagrodzenia brutto będą rosły w tempie nie mniejszym niż 5%, a stopa bezrobocia spadnie z 7,4% w br. do 6,6% w 2018 r. i 6,3% w 2019 r. Złoty będzie się stopniowo, choć nieznacznie, umacniał w stosunku do euro – kurs walutowy osiągnie
w 2019 r. poziom 4,2 PLN/USD.

Prognozowane tempo wzrostu PKB w strefie euro wynosi 2,0% w 2017 r., 1,9% w 2018 r. oraz 1,7% w 2019 r. Eksperci przewidują, że cena baryłki ropy Brent w najbliższych trzech latach będzie dość stabilna i wyniesie ok. 53-56 USD.

Komentarze do przedstawianych prognoz przekazało 5 ekspertów. Zwrócili oni uwagę na napięcia na rynku pracy, związane z brakiem odpowiednich pracowników, których skutkiem może być pojawienie się spirali płacowo-cenowej. Dwaj eksperci wskazali w tym kontekście na niepewność co do skutków reformy emerytalnej i jej wpływu na rynek pracy i tempo wzrostu potencjalnego PKB. Inne czynniki wskazane w komentarzach ekspertów jako istotne dla oceny przebiegu procesów makroekonomicznych dotyczą skali i tempa absorpcji środków z UE, zmienności otoczenia instytucjonalno-regulacyjnego banków, niepewności utrzymującej się wśród podmiotów gospodarczych, a także nierozwiązanych problemów strukturalnych w strefie euro.


Źródło: NBP. Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów. Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Nr 3/2017. Runda: wrzesień 2017 r. Departament Badań Ekonomicznych, Warszawa 2017.


dodano: 2017-10-13 08:16:41