Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prognozy makroekonomiczne dla polityki pieniężnej

Narodowy Bank Polski opublikował  wyniki kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP). Służy ona zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej. Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2018 r. była przeprowadzona między 19 marca a 4 kwietnia. W badaniu ankietowym wzięło udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizację pracowników.

Prognozy średnioroczne otrzymane w wyniku agregacji opinii

Eksperci Ankiety Makroekonomicznej NBP przewidują, że tempo wzrostu PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło. W 2018 r. nie powinno ono wyjść poza przedział 3,9%-4,6% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 4,3%. W kolejnych latach można spodziewać się wzrostu aktywności gospodarczej o 3,1%-4,1% w 2019 r. i o 2,6%-3,9% w 2020 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 3,6% oraz 3,3%.

Prawdopodobieństwo inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%) jest wysokie dla wszystkich lat objętych ankietą i wynosi 79% dla 2018 r., 76% dla 2019 r. oraz 68% dla 2020 r. Tym niemniej prognozy otrzymane w wyniku agregacji wskazują z bardzo dużą pewnością, że w bieżącym roku wskaźnik inflacji średniorocznej ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Również w kolejnym roku bardziej prawdopodobne jest, że inflacja CPI będzie niższa niż 2,5%, aniżeli wyższa. W 2020 r. prawdopodobieństwa te są wyrównane.

Biorąc pod uwagę 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa, w 2018 r. można oczekiwać inflacji CPI z zakresu 1,6%-2,2% (prognoza centralna równa 1,9%), W kolejnych latach spodziewany jest wzrost inflacji do 1,8%-2,8% w 2019 r. i do 1,9%-3,0% w 2020 r. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 2,2% oraz 2,5%.

Eksperci przewidują stosunkowo stabilny poziom stopy referencyjnej NBP w nadchodzących latach. Dodatkowo, na tle danych historycznych, ich opinie są bardzo zgodne, zwłaszcza w horyzoncie najbliższego roku. Eksperci są przekonani, że w 2018 r. stopa referencyjna NBP pozostanie bez zmian (1,5%). W 2019 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,5%-1,8% (scenariusz centralny: 1,6 %), zaś w 2020 r. – 1,6%-2,25% (scenariusz centralny: 1,85%).

Prognozy uzupełniające i komentarze uczestników ankiety

Zdaniem ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP kurs PLN/EUR w nadchodzących latach pozostanie w miarę stabilny, z niewielką tendencją aprecjacyjną. Wyniesie on ok. 4,20 w 2018 r., 4,18 w 2019 r. i 4,15 w 2020 r. Przewidywany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego z 6,0% w 2018 r. do 5,7% w 2019 r. i 5,5% w 2020 r., przy obniżającej się dynamice nominalnych wynagrodzeń brutto (z 6,8% w 2018 r. do 6,2% w 2019 r. i 6,0% w 2020 r.). W otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki eksperci spodziewają się stabilnych cen ropy naftowej (65-66 USD za baryłkę) oraz stopniowego słabnięcia koniunktury w strefie euro (spadek tempa wzrostu PKB z 2,4% w 2018 r. do 2,0% w 2019 r. i 1,8% w 2020 r.).

W komentarzach dotyczących otoczenia zewnętrznego polskiej gospodarki eksperci zwracali uwagę na dwa główne źródła niepewności. Pierwszym z nich jest powrót tendencji protekcjonistycznych i zmiany w układach handlowych, związane z polityką Stanów Zjednoczonych, co może pogarszać nastroje przedsiębiorców w różnych krajach i branżach. Drugim źródłem niepewności są problemy strukturalne w strefie euro (zadłużenie), uniemożliwiające normalizację stóp procentowych, a przez to zakłócające modele biznesowe instytucji finansowych i ocenę ryzyka. Czynnikiem mogącym osłabić koniunkturę gospodarczą strefy euro jest też głębsze spowolnienie w gospodarcze amerykańskiej.

W komentarzach dotyczących procesów makroekonomicznych w krajowej gospodarce, eksperci wskazywali, że inflacja będzie wspierana głównie przez sytuację na rynku pracy, a obniżana przez niskie ceny w przemyśle i słabnące tempo wzrostu PKB. Jeden z ekspertów odnotował, że ujemne realne stopy procentowe wspierają konsumpcję oraz podejmowanie nieefektywnych projektów inwestycyjnych.

Ponadto, jako ważne czynniki wpływające na prognozy w bieżącym kwartale pojedynczy eksperci wymieniali: globalną inflację, krajową politykę fiskalną, wpływ braku wykwalifikowanej siły roboczej na inwestycje, skrajne zjawiska pogodowe, utrzymującą się niepewność i rosnący pesymizm przedsiębiorstw.


Źródło: Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów. Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda: marzec 2018 r. Departament Badań Ekonomicznych, Warszawa, 2018. Prognozy otrzymane w wyniku agregacji oraz zbiory prognoz indywidualnych publikowane są na stronie NBP.

dodano: 2018-04-17 06:56:53