Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów

Przedstawiamy komentarz do wyników kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP). Zimowa runda trwała od 17 grudnia 2018 r. do 3 stycznia 2019 r. W badaniu ankietowym wzięło udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy oraz organizację przedsiębiorców. Prognozy otrzymane w wyniku agregacji oraz zbiory prognoz indywidualnych publikowane są na stronie: http://amakro.nbp.pl.

Prognozy średnioroczne otrzymane w wyniku agregacji opinii

Najnowsze prognozy ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP wskazują, że w najbliższych dwóch latach słabnącemu tempu wzrostu PKB będzie towarzyszył stopniowy wzrost inflacji CPI, która w 2020 r. znajdzie się bardzo blisko celu inflacyjnego NBP (2,5%). Eksperci spodziewają się braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r.

Zgodnie z prognozą uzyskaną w wyniku agregacji opinii uczestników ankiety, tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniosło 5,0% (prognoza centralna). W kolejnych latach wzrost PKB będzie wolniejszy i powinien kształtować się w przedziale 3,2%-4,2% w 2019 r. i 2,5%-4,0% w 2020 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Centralna prognoza tempa wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 3,7%. W 2020 r. nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego – prawdopodobieństwo wszystkich wartości z przedziału 2,25%-4,25% jest zbliżone.

Średnioroczna inflacja CPI w najbliższych dwóch latach powinna pozostawać w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%). W 2019 r. prawdopodobnie wyniesie ona pomiędzy 1,6% a 2,6% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 2,2%. W 2020 r. spodziewane są wartości z zakresu 1,9%-2,9%, przy scenariuszu centralnym równym 2,4%. W obu latach prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP pozostaje wysokie (74% w 2019 r. i 70% w 2020 r.). Prognozy zagregowane wskazują na wyższe prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%) niż powyżej niego. Dla 2019 r. prawdopodobieństwa te wynoszą 68% wobec 32%, zaś dla 2020 r. – 57% wobec 43%.

Eksperci oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i niewielkiego zaostrzenia polityki pieniężnej w 2020 r. Prognozy centralne stopy referencyjnej NBP dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 1,5% i 1,8%. W przypadku prognoz na 2019 r. panuje konsensus między ekspertami, zaś na kolejny rok scenariusz centralny jest słabo zarysowany. Z 50-procentowym prawdopodobieństwem stopa referencyjna NBP znajdzie się w przedziale 1,4%-1,7% w 2019 r. i 1,5%-2,1% w 2020 r.

Prognozy uzupełniające i komentarze uczestników ankiety

Dodatkowe prognozy dotyczące polskiej gospodarki wskazują, że stopa bezrobocia w latach 2019-2020 będzie się kształtowała na poziomie nieco ponad 5,5%. Spodziewane jest niewielkie wyhamowanie tempa wzrostu płac – z ok. 7% w latach 2018-2019 do ok. 6% w 2020 r. Eksperci oczekują w najbliższych latach stabilnego kursu PLN/EUR na poziomie ok. 4,25. W porównaniu z poprzednią rundą prognostyczną, eksperci wyraźnie zmniejszyli prognozy cen ropy naftowej, które w latach 2019-2020 przeciętnie będą kształtowały się na poziomie ok. 60 USD za baryłkę. Uczestnicy ankiety przewidują osłabienie koniunktury w strefie euro – spadek tempa wzrostu PKB z 2,0% w 2018 r. do 1,7% i 1,5% w kolejnych dwóch latach.

W komentarzach dotyczących bieżących prognoz makroekonomicznych eksperci wskazali szereg czynników niepewności, zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Do tych pierwszych zaliczyć należy: niepewność co do skutków zmian polityki pieniężnej w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych oraz niepewność dotyczącą polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w odniesieniu do polityki handlowej wobec Chin i UE. Eksperci zwracali też w uwagę na nie- pewność co do ewolucji sytuacji politycznej w UE, w tym zwłaszcza na kwestię polityki fiskalnej we Włoszech, jak również na niepewność odnośnie skali spowolnienia gospodarczego w Chinach i kształtowania się cen ropy naftowej. Wśród czynników wewnętrznych eksperci wskazywali na niepewność odnośnie polityki gospodarczej rządu, w szczególności dotyczącą cen energii elektrycznej i przełożenia wzrostu cen hurtowych energii na ceny usług i inflację CPI (zwłaszcza po 2019 r. – brak wiedzy, czy administracyjne ograniczenia będą nadal stosowane i w jakim zakresie). Innym ważnym źródłem niepewności jest, zdaniem ekspertów, trudny do oszacowania w pływ otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Ukrainy na wynagrodzenia i sytuację na rynku pracy w Polsce.


Źródło: Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów. Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda: grudzień 2018 r. Nr 4/2018


dodano: 2019-01-15 07:03:58