Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Projekcja inflacji i PKB


Narodowy Bank Polski opublikował Raport o inflacji, przedstawiający ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych wpływających na inflację.  Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym NBP. Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawował Andrzej Sławiński, Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego. Do opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD.


Wzrost gospodarczy na świecie jest nadal umiarkowany, choć w ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały jego stopniowego przyspieszenia. W szczególności wzrosła aktywność w światowym przemyśle, czemu jednak towarzyszył wciąż niski wzrost obrotów w globalnym handlu. Tempo wzrostu aktywności ekonomicznej jest zróżnicowane – strefie euro utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy przy znacznej skali niewykorzystania zdolności wytwórczych, natomiast w Stanach Zjednoczonych tempo wzrostu PKB przyspiesza.

Stopniowe mu przyspieszeniu aktywności gospodarczej na świecie towarzyszy wzrost inflacji, związany głównie ze wzrostem cen ropy naftowej oraz innych surowców na rynkach światowych. Jednocześnie niska presja popytowa w wielu gospodarkach, w tym w strefie euro, ogranicza wzrost dynamiki cen i sprawia, że inflacja bazowa kształtuje się poniżej poziomu wieloletniej średniej.

W tych warunkach najważniejsze banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową na ujemnym poziomie, a także nadal prowadzi program wsparcia akcji kredytowej i skupuje aktywa finansowe. Z kolei Rezerwa Federalna (Fed) w grudniu ub.r. podniosła przedział dla swojej stopy procentowej o 0,25 pkt proc. do 0,50-0,75%, wskazując na możliwość kolejnych podwyżek stóp procentowych w bieżącym roku. Mimo podwyższania stóp procentowych Fed nadal reinwestuje raty kapitałowe obligacji kupionych w ramach łagodzenia ilościowego, co powoduje, że jego suma bilansowa utrzymuje się na stabilnym poziomie.

W ostatnich miesiącach nastroje na światowych rynkach finansowych poprawiły się, do czego przyczyniła się poprawa perspektyw globalnej koniunktury. W efekcie w gospodarkach rozwiniętych nastąpił znaczący wzrost indeksów giełdowych, oczekiwań inflacyjnych oraz rentowności obligacji.

W Polsce roczna dynamika krajowych cen towarów i usług konsumpcyjnych wyraźnie wzrosła. W kierunku wzrostu rocznej dynamiki cen oddziaływały głównie czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych, który – w połączeniu z aprecjacją dolara amerykańskiego – spowodował wzrost krajowych cen energii, w tym w największym stopniu cen paliw. Dynamikę CPI w ostatnich miesiącach zwiększał także wzrost cen żywności na rynkach światowych. Natomiast inflacja bazowa pozostaje zbliżona do zera. Jest to związane z wciąż niską, choć rosnącą, presją popytową oraz umiarkowaną dynamiką jednostkowych kosztów pracy. Zwiększeniu dynamiki cen towarzyszy wzrost oczekiwań inflacyjnych.

W Polsce tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. było nieco wyższe niż w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych. W IV kw. dodatni wkład do wzrostu PKB miał także przyrost zapasów i eksport netto, na co wpłynęło jedynie nieznaczne spowolnienie eksportu przy silnym spadku dynamiki importu. W IV kwartale nadal zmniejszały się inwestycje, do czego – podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – przyczyniało się niskie wykorzystanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej UE.

Wzrostowi gospodarczemu towarzyszy stabilny wzrost akcji kredytowej, którego dynamika jest zbliżona do nominalnego tempa wzrostu PKB. Głównym składnikiem wzrostu akcji kredytowej jest stabilny wzrost kredytów dla gospodarstw domowych – zarówno konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych. Nadal zwiększa się również stan kredytów dla przedsiębiorstw.

W tych warunkach Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie od marca 2015 r., w tym stopę referencyjną na poziomie 1,5%. Wzrost dynamiki cen w ostatnim okresie przyczynił się jednak do nieznacznego zwiększenia oczekiwań uczestników rynku na wzrost stóp procentowych NBP w 2018 r., co wraz ze wzrostem premii terminowej, przełożyło się na wzrost rentowności polskich obligacji. Kurs złotego – podobnie jak kursy walut innych gospodarek rozwijających się – osłabił się względem dolara amerykańskiego oraz przejściowo również względem euro, a ceny akcji polskich spółek wzrosły.

Raport ma następującą strukturę: w rozdziale 1 przedstawiono analizę sytuacji gospodarczej w otoczeniu polskiej gospodarki w kontekście jej wpływu na procesy inflacyjne w Polsce. Procesy te oraz wpływające na nie czynniki krajowe opisano w rozdziale 2. Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej w okresie listopad 2016 - luty 2017 r. wraz z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu br. są umieszczone w rozdziale 3. Opis dyskusji na marcowym posiedzeniu zostanie opublikowany 23 marca 2017 r., a następnie umieszczony w kolejnym Raporcie. Wyniki głosowań RPP w okresie październik 2016 r. – luty 2017 r. znajdują się w rozdziale 5. Ponadto w niniejszym Raporcie zamieszczono ramkę: Wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych w 2016 r.

W rozdziale 4 Raportu przedstawiono projekcję inflacji i PKB z modelu NECMOD, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 20 lutego 2017 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6–2,5% w 2017 r. (wobec 0,5–2,0% w projekcji z listopada 2016 r.), 0,9–2,9% w 2018 r. (wobec 0,3–2,6%) oraz 1,2–3,5% w 2019 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4–4,0% w 2017 r. (wobec 2,6–4,5% w projekcji z listopada 2016 r.), 2,4–4,5% w 2018 r. (wobec 2,2–4,4%) oraz 2,3–4,4% w 2019 r.

Zakres czasowy analizy przedstawionej w Raporcie jest uwarunkowany dostępnością danych makroekonomicznych. Z kolei periodyzacja analizy (podział na podokresy) jest uwarunkowana kształtowaniem się poszczególnych zmiennych. W Raporcie zostały uwzględnione dane dostępne do 23 lutego 2017 r.


Źródło: Narodowy Bank Polski


dodano: 2017-03-14 06:15:40