Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej


Wkrótce zacznie obowiązywać nowa regulacja unijna dotycząca warunków szeroko pojętego zatrudniania. 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dalej: „Dyrektywa”), będący wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych, tj. uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej[1].


Projektowana regulacja obejmuje aktualizację i rozszerzenie dotychczasowych obowiązków pracodawców w zakresie informowania pracowników o warunkach pracy, wynikających z obowiązującej obecnie dyrektywy Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (tzw. dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia)[2], a ponadto ustanawia nowe minimalne wymagania, w celu zagwarantowania wszystkim pracownikom, w tym również pracującym w ramach nietypowych umów, większej transparentności i przewidywalności w zakresie warunków ich zatrudnienia. Nowa Dyrektywa zastąpi dyrektywę w sprawie pisemnego oświadczenia, która utraci moc po upływie trzech lat od wejścia w życie nowej regulacji.

Dyrektywa musi jeszcze zostać przyjęta formalnie przez Radę Unii Europejskiej, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą zobowiązane do wdrożenia postanowień Dyrektywy do krajowych porządków prawnych, w terminie trzech lat od dnia jej wejścia w życie.


[1] Dokument dostępny na stronie internetowej Obserwatorium Legislacyjnego PE.
[2] Dz. Urz. UE L 288 z 18.10.1991, s. 32.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie PARP.


dodano: 2019-08-07 07:03:32