Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
RPP obniżyła stopy procentowe NBP


Zgodnie z oczekiwaniami analityków RPP obniżyła dzisiaj stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 7 lutego główna stopa referencyjna wynosić będzie 3,75 procent w skali rocznej.Na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, w dniach 5-6 lutego br., Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

    •    stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej,
    •    stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej,
    •    stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej,
    •    stopa redyskonta weksli 4,00% w skali rocznej.

W uzasadnieniu obniżenia stopy procentowej RPP podała:

"Napływające dane wskazują, że aktywność w gospodarce światowej nadal kształtuje się na niskim poziomie. W IV kw. 2012 r. w Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy obniżył się, podczas gdy w strefie euro najprawdopodobniej utrzymała się recesja. Jednocześnie w ostatnim okresie część wskaźników koniunktury dotyczących krajów rozwiniętych nieznacznie się poprawiła. Również w części największych gospodarek wschodzących widoczne są oznaki pewnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Niska aktywność gospodarcza na świecie sprzyja obniżaniu się inflacji w wielu krajach.

W Polsce napływające dane, w tym dane o PKB w 2012 r. wskazują, że w IV kw. – zgodnie z oczekiwaniami – nastąpiło dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego. Obniżeniu popytu konsumpcyjnego towarzyszyło ograniczenie spadku inwestycji. Wzrost gospodarczy nadal był wspierany przez dodatni – choć mniejszy niż w poprzednim kwartale – wkład eksportu netto.

Osłabienie koniunktury potwierdzają także dane z rynku pracy. W grudniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw po raz kolejny obniżyło się, a wzrost wynagrodzeń pozostał niski. Równocześnie ponownie wzrosła stopa bezrobocia. W ostatnich miesiącach nadal osłabiała się też dynamika akcji kredytowej, zarówno wobec gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

W grudniu inflacja CPI obniżyła się i wyniosła 2,4% r/r, kształtując się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP (2,5%). Jednocześnie nadal obniżały się miary inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji, co potwierdza dalsze osłabianie się presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Obniżeniu inflacji towarzyszył spadek oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.

 W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Równocześnie Rada ocenia, że dynamika PKB w najbliższych kwartałach pozostanie umiarkowana, przez co utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko trwałego spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie.

Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą zależały od oceny napływających informacji dotyczących koniunktury gospodarczej i presji inflacyjnej, w tym od wyników marcowej projekcji makroekonomicznej NBP. "


Decyzja RPP oznacza, że zdecydowana większość banków obniży oprocentowanie kredytów mieszkaniowych oraz kart kredytowych. Zależy ono bowiem najczęściej od stopy referencyjnej.
 

dodano: 2013-02-06 14:30:38