Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport o inflacji - marzec 2018


Zarząd NBP przekazał Radzie Polityki Pieniężnej projekcję inflacji i PKB opublikowaną w "Raporcie o Inflacji". Raport jest dokumentem zawierającym: aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji; opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.
W gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Dobra sytuacja gospodarcza utrzymuje się w szczególności u głównych partnerów handlowych Polski. W II połowie ub.r. dynamika PKB wzrosła zarówno w strefie euro i gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących wzrost gospodarczy był nieco niższy niż w I połowie 2017 r.

Mimo dobrej koniunktury w gospodarce światowej dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje umiarkowana. Sprzyja temu relatywnie niska inflacja bazowa, a także niższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych na rynkach światowych.

Ze względu na wciąż umiarkowaną inflację w strefie euro – pomimo dobrej koniunktury – Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową na ujemnym poziomie. Jednocześnie EBC nadal skupuje aktywa finansowe, choć zmniejszył miesięczną skalę ich skupu. Z kolei w Stanach Zjednoczonych – wobec bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i perspektyw stabilizacji inflacji w pobliżu celu Rezerwy Federalnej (Fed) – kontynuowane jest stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej.

Po długotrwałym okresie wzrostu, w lutym br. ceny akcji na giełdach światowych przejściowo spadły, co było związane ze wzrostem skali oczekiwanych podwyżek stóp procentowych Fed. Spadkowi cen akcji na świecie towarzyszył wzrost rentowności obligacji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Z kolei wobec korzystnych perspektyw gospodarczych w krajach wschodzących rentowności obligacji skarbowych na tych rynkach wzrosły jedynie nieznacznie, a waluty tych gospodarek umocniły się.

Dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Sprzyja temu nadal ograniczona – mimo stopniowego wzrostu – wewnętrzna presja popytowa oraz niska dynamika cen importu. Towarzyszy im słabnąca dynamika cen energii. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen jest natomiast wysoka, choć obniżająca się, dynamika cen żywności. W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, a wzrost gospodarczy w II połowie ub.r. wyraźnie przyśpieszył. Istotnym czynnikiem wzrostu pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i przyśpieszenie wzrostu płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń. Jednocześnie w IV kw. nastąpiło wyraźne ożywienie inwestycji – głównie publicznych, choć wzrosły prawdopodobnie także nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw. Wzrost aktywności gospodarczej był wspierany także przez rosnący eksport, czemu sprzyjało utrzymywanie się dobrej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Jednocześnie – wobec przyśpieszenia popytu krajowego – wzrosła dynamika importu i eksport netto miał w IV kw. ujemny wkład do wzrostu PKB. Dekompozycja sektorowa wskazuje, że w II połowie 2017 r. utrzymał się znaczący wkład usług i przemysłu do dynamiki PKB, przy wyższej niż w I połowie ub.r. roli budownictwa.

Systematyczny wzrost popytu w gospodarce sprzyja rosnącemu zapotrzebowaniu na pracę, co przekłada się na dalszy wzrost zatrudnienia i obniżenie bezrobocia. W konsekwencji umacnia się pozycja pracowników w negocjacjach płacowych i rośnie udział firm prognozujących wzrost płac, co sprzyja przyśpieszeniu wzrostu wynagrodzeń. Towarzyszy temu szybszy wzrost PKB, przekładający się na wzrost dynamiki wydajności pracy. W efekcie wzrost jednostkowych kosztów pracy pozostaje umiarkowany.

Utrzymującej się dobrej koniunkturze towarzyszy wzrost szerokiego pieniądza (M3), na który składa się głównie przyrost depozytów bieżących gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Jednocześnie głównym czynnikiem kreacji szerokiego pieniądza w 2017 r. pozostawał stabilny wzrost kredytów dla sektora niefinansowego, którego tempo było jednak nieco niższe od dynamiki nominalnego PKB. Najważniejszym źródłem wzrostu akcji kredytowej są wciąż kredyty dla gospodarstw domowych, choć istotnie rosną także kredyty dla przedsiębiorstw.

W tych warunkach Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%. Większość uczestników rynku oczekuje obecnie utrzymania stabilnego poziomu stóp procentowych NBP w 2018 r., a część z nich spod ziewa się podwyższenia stóp NBP w dalszej perspektywie.

W ostatnich miesiącach rentowności obligacji skarbowych w Polsce – mimo wyraźnego wzrostu rentowności na rynkach rozwiniętych – były relatywnie stabilne. Z kolei ceny akcji w Polsce obniżyły się w ostatnim okresie, co było odzwierciedleniem zmiany nastrojów na światowych rynkach finansowych. Jednocześnie dobre dane z polskiej gospodarki sprzyjały aprecjacji złotego wobec wszystkich głównych walut. Na rynku nieruchomości wysokiemu popytowi na mieszkania towarzyszy dalszy wzrost ich podaży. W efekcie ceny mieszkań rosły w umiarkowanym tempie. Natomiast wobec utrzymującej się nadpodaży nieruchomości komercyjnych ceny ich wynajmu nieznacznie się obniżyły.

Dobrej koniunkturze w kraju towarzyszy zrównoważone saldo na rachunku obrotów bieżących. W II połowie ub.r. złożyła się na to wysoka nadwyżka w wymianie handlowej, przy wyraźnie ujemnym saldzie dochodów pierwotnych. W ślad za stopniowym wzrostem napływu środków unijnych w II połowie 2017 r. wzrosła także nadwyżka na rachunku kapitałowym. Natomiast saldo rachunku finansowego było zbliżone do zera.

Raport ma następującą strukturę: w rozdziale 1 przedstawiono analizę sytuacji gospodarczej w otoczeniu polskiej gospodarki w kontekście jej wpływu na procesy inflacyjne w Polsce. Procesy te oraz wpływające na nie czynniki krajowe opisano w rozdziale 2. Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej w okresie listopad 2017 – luty 2018 r. wraz z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu br. są umieszczone w rozdziale 3. Opis dyskusji na marcowym posiedzeniu zostanie opublikowany 29 marca 2018 r., a następnie umieszczony w kolejnym Raporcie. Wyniki głosowań Rady Polityki Pieniężnej w okresie październik 2017 – styczeń 2018 r. znajdują się w rozdziale 5. Ponadto w niniejszym Raporcie zamieszczono ramkę: Polska i inne kraje europejskie w świetle oceny nierównowag makroekonomicznych Komisji Europejskiej.

W rozdziale 4 Raportu przedstawiono projekcję inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 16 lutego 2018 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6–2,5% w 2018 r. (wobec 1,6–2,9% w projekcji z listopada 2017 r.), 1,7–3,6% w 2019 r. (wobec 1,7–3,7%) oraz 1,9–4,1% w 2020 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5–5,0% w 2018 r. (wobec 2,8–4,5% w projekcji z listopada 2017 r.), 2,8–4,8% w 2019 r. (wobec 2,3–4,3%) oraz 2,6–4,6% w 2020 r.


Źródło: NBP - Raport o inflacji - marzec 2018.


dodano: 2018-03-13 06:36:18