Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport o inflacji

Ukazał się Raport o inflacji przedstawiający ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających na inflację. Wynika z niego, że Inflacja w otoczeniu polskiej gospodarki jest bardzo niska, choć w ostatnich miesiącach nieco wzrosła. Niską inflację powoduje wolniejsze niż przed globalnym kryzysem tempo wzrostu gospodarczego oraz niższe niż w ostatnich latach ceny surowców, jednak deflacyjny wpływ tego czynnika stopniowo maleje.

W tych warunkach najważniejsze banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową na ujemnym poziomie. EBC nadal prowadzi program skupu obligacji, w tym – od czerwca br. – obligacji korporacyjnych. Z kolei Rezerwa Federalna (Fed) utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, tj. w przedziale 0,25-0,50%. Fed reinwestuje także raty kapitałowe obligacji kupionych w ramach łagodzenia ilościowego. W 2016 r. spodziewana jest jedna podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, która – wedle rynkowych ocen – nastąpi prawdopodobnie w grudniu.

W Polsce roczna dynamika krajowych cen towarów i usług konsumpcyjnych jest nadal ujemna, jednak skala deflacji stopniowo maleje. Do utrzymywania się deflacji w dalszym ciągu przyczynia się głównie znaczący spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych w poprzednich latach, choć deflacyjny wpływ tego czynnika stopniowo wygasa. W kierunku wzrostu dynamiki cen w ostatnich miesiącach oddziaływał – oprócz nieco wyższych cen ropy – także wzrost cen żywności. Jednocześnie krajowa presja popytowa nadal nie jest na tyle silna, by z neutralizować deflacyjny wpływ czynników zewnętrznych.

W Polsce utrzymuje się stosunkowo stabilny wzrost gospodarczy. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny. Do zwiększenia się dynamiki PKB w II kw. przyczyniło się przyspieszenie wzrostu eksportu. Ograniczająco na wzrost PKB oddziaływał natomiast spadek inwestycji, związany z przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE oraz z utrzymującą się niepewnością co do otoczenia regulacyjnego prywatnych przedsiębiorstw.

Wzrostowi gospodarczemu – mimo deflacji – towarzyszy poprawa sytuacji na rynku pracy oraz lepsza niż w poprzednich latach kondycja finansowa przedsiębiorstw. Oba czynniki sprzyjają wzrostowi akcji kredytowej.

W tych warunkach Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie od marca 2015 r., w tym stopę referencyjną na poziomie 1,5%. Uczestnicy rynku oczekują utrzymania stabilnego poziomu stóp procentowych NBP w kolejnych kwartałach. Trwająca od kilku miesięcy stopniowa poprawa nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych korzystnie wpłynęła na wycenę polskich akcji. Do wzrostu cen akcji sektora bankowego od poprzedniego Raportu dodatkowo przyczyniły się zmiany oczekiwanych zapisów ustawy dotyczącej kredytów walutowych. Kurs złotego do głównych walut pozostawał w tych warunkach relatywnie stabilny. Względnie stabilne od połowy 2015 r. są również rentowności skarbowych papierów wartościowych.

Raport składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiono analizę sytuacji gospodarczej w otoczeniu polskiej gospodarki w kontekście jej wpływu na procesy inflacyjne w Polsce. W rozdziale 4 projekcję inflacji i PKB z modelu NECMOD, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Zgodnie z projekcją, opracowaną w Instytucie Ekonomicznym NBP, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2016 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,7 + -0,6% w 2016 r. (wobec -0,9 + -0,3% w projekcji z lipca 2016 r.), 0,5 + 2,0% w 2017 r. (wobec 0,3 + 2,2%) oraz 0,3 + 2,6% w 2018 r. (wobec 0,3 + 2,6%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,5 + 3,4% w 2016 r. (wobec 2,6 + 3,8% w projekcji z lipca 2016 r.), 2,6 + 4,5% w 2017 r. (wobec 2,4 + 4,5%) oraz 2,2 + 4,4% w 2018 r. (wobec 2,1 + 4,3%)


Źródło: Narodowy Bank Polski - Rada Polityki Pieniężnej. Raport o inflacji (Listopad 2016 r.)


dodano: 2016-11-15 08:02:22