Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport o inflacji

Opublikowany przez Narodowy Bank Polski Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym: • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy • projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące. Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.

Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających na inflację. Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawował Andrzej Sławiński, Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego. Do opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD. Zarząd NBP zaakceptował przekazanie projekcji Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja inflacji i PKB stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.

Synteza

Pomimo utrzymywania się słabej koniunktury na świecie, w strefie euro, będącej głównym partnerem handlowym Polski, roczne tempo PKB ustabilizowało się na najwyższym poziomie od globalnego kryzysu zadłużeniowego. Słaba koniunktura na świecie jest jednak istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost w tej gospodarce. Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych pozostaje niższy niż w poprzednich latach, a w Chinach nadal stopniowo spowalnia. Jednocześnie utrzymuje się znacząca niepewność co do perspektyw koniunktury w tych gospodarkach, co – wraz z perspektywą opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej – zwiększa ryzyko dla wzrostu gospodarczego zarówno w strefie euro, jak i na całym świecie.

Niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie oraz wysoki poziom zapasów ropy naftowej wpływają ograniczająco na ceny tego surowca. Pomimo pewnego wzrostu w ostatnich miesiącach, ceny ropy naftowej pozostają niższe niż w 2015 r. Niskie są również ceny pozostałych surowców energetycznych i rolnych. W rezultacie na świecie utrzymuje się bardzo niska inflacja. W większości ważniejszych gospodarek rozwiniętych, w tym w strefie euro, dynamika cen jest zbliżona do zera.

W tych warunkach Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową na ujemnym poziomie, prowadząc równocześnie zakupy aktywów finansowych, których skala i zakres zostały w ostatnich miesiącach poszerzone. Uczestnicy rynku oczekują, że silnie akomodacyjna polityka EBC będzie prowadzona przez dłuższy czas i nie wykluczają jej dalszego złagodzenia w kolejnych kwartałach. Z kolei Rezerwa Federalna (Fed) – po podwyższeniu stóp procentowych w grudniu ub.r. – utrzymuje je na niezmienionym poziomie.

W ostatnim okresie ceny akcji na świecie obniżyły się, czemu towarzyszyła deprecjacja kursów walut krajów wschodzących oraz aprecjacja walut krajów uznawanych za bezpieczne. Ponadto nastąpił wyraźny spadek rentowności obligacji skarbowych głównych gospodarek. Pogorszenie nastrojów na światowych rynkach było spowodowane przede wszystkim wzrostem niepewności związanej z wynikiem referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Do pogorszenia nastrojów na rynkach finansowych przyczyniała się dodatkowo niepewność co do perspektyw gospodarki światowej.

W Polsce roczna dynamika krajowych cen towarów i usług konsumpcyjnych pozostaje ujemna. Główną przyczyną ujemnej dynamiki cen w Polsce są czynniki zewnętrzne, w tym przede wszystkim wcześniejszy silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych, który obniża krajowe ceny energii. Niższe ceny energii przyczyniają się z kolei do obniżenia cen innych towarów i usług, a w konsekwencji – ujemnych wskaźników inflacji bazowej. Na utrzymywanie się niskiej dynamiki cen konsumenta w Polsce ma wpływ powolny wzrost cen w otoczeniu polskiej gospodarki. Dodatkowo do niskiej dynamiki cen konsumenta przyczynia się brak presji popytowej i kosztowej. Jednocześnie dynamikę cen w I połowie 2016 r. zwiększały wyższe niż rok wcześniej ceny żywności.

W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, choć w ostatnich kwartałach dynamika PKB podlegała pewnym wahaniom. Po silnym przyspieszeniu w IV kw. ub.r., w I kw. br. wzrost gospodarczy spowolnił ze względu na obniżenie się inwestycji, związane głównie z zakończeniem perspektywy finansowej UE 2007-2013. Ponadto – w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej w otoczeniu polskiej gospodarki – nieco spowolnił wzrost eksportu. Natomiast głównym źródłem wzrostu gospodarczego w I kw. pozostało przyspieszenie wzrostu popytu konsumpcyjnego, postępujące w warunkach dobrej sytuacji na rynku pracy i poprawy nastrojów gospodarstw domowych. W kolejnych kwartałach oczekiwane jest dalsze przyspieszenie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, wspierane przez uruchomienie wypłat z programu „Rodzina 500 plus”. W związku z tym spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw. było najprawdopodobniej przejściowe, a w kolejnych kwartałach dynamika PKB powinna wzrosnąć.

Korzystna sytuacja makroekonomiczna, w tym poprawa na rynku pracy i dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw, a także niższe niż w poprzednich latach oprocentowanie kredytów sprzyjają stabilnemu wzrostowi akcji kredytowej w polskiej gospodarce.

Rada Polityki Pieniężnej od marca 2015 r. utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Jednocześnie w ostatnich miesiącach zmniejszyły się oczekiwania uczestników rynku dotyczące możliwości obniżenia stóp procentowych NBP w przyszłości. W warunkach zmniejszenia oczekiwań na obniżki stóp procentowych NBP oraz pogorszenia nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych rentowności polskich obligacji skarbowych w ostatnich miesiącach nieznacznie wzrosły. Towarzyszyło temu osłabienie kursu złotego oraz spadek cen akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W bilansie płatniczym utrzymują się korzystne tendencje. W I kw. br. utrzymała się nadwyżka w wymianie handlowej. Jednocześnie saldo obrotów kapitałowych – pomimo pewnego obniżenia na skutek mniejszego napływu funduszy unijnych z perspektywy finansowej UE 2007-2013 – pozostało dodatnie. W efekcie relacja salda na rachunku obrotów bieżących i kapitałowych do PKB pozostała wyraźnie dodatnia, kształtując się na jednym z najwyższych poziomów od 1995 r. W konsekwencji nadwyżki na łącznym rachunku obrotów bieżących i kapitałowych w I kw. br. miał miejsce odpływ netto kapitału za granicę. W szczególności, istotnie obniżyło się zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych, czemu jednak towarzyszył wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Raport ma następującą strukturę: w rozdziale 1 przedstawiono analizę sytuacji gospodarczej w otoczeniu polskiej gospodarki w kontekście jej wpływu na procesy inflacyjne w Polsce. Procesy te oraz wpływające na nie czynniki krajowe opisano w rozdziale 2. Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej w okresie marzec-czerwiec 2016 r. wraz z Informacją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w lipcu br. są umieszczone w rozdziale 3. Opis dyskusji na lipcowym posiedzeniu zostanie opublikowany 25 sierpnia 2016 r., a następnie umieszczony w kolejnym Raporcie. Wyniki głosowań RPP w okresie luty-maj 2016 r. znajdują się w rozdziale 5. Ponadto w Raporcie zamieszczono cztery ramki: Rewizje prognoz inflacji w wybranych bankach centralnych, Polityka ujemnych stóp procentowych – implikacje i ryzyka dla gospodarki, Wpływ wyniku referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na polską gospodarkę oraz Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce w świetle najnowszych badań.

W rozdziale 4 Raportu przedstawiono projekcję inflacji i PKB z modelu NECMOD, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 24 czerwca 2016 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9 ÷ -0,3% w 2016 r. (wobec -0,9 ÷ 0,2% w projekcji z marca 2016 r.), 0,3 ÷ 2,2% w 2017 r. (wobec 0,2 ÷ 2,3%) oraz 0,3 ÷ 2,6% w 2018 r. (wobec 0,4 ÷ 2,8%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,6 ÷ 3,8% w 2016 r. (wobec 3,0 ÷ 4,5% w projekcji z marca 2016 r.), 2,4 ÷ 4,5% w 2017 r. (wobec 2,6 ÷ 4,8%) oraz 2,1 ÷ 4,3% w 2018 r. (wobec 2,1 ÷ 4,4%).


Źródło: NBP - Raport o inflacji. Zakres czasowy analizy przedstawionej w Raporcie jest uwarunkowany dostępnością danych makroekonomicznych. Z kolei periodyzacja analizy (podział na podokresy) jest uwarunkowana kształtowaniem się poszczególnych zmiennych. W Raporcie zostały uwzględnione dane dostępne do 27 czerwca 2016 r.


dodano: 2016-07-12 08:10:27