Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 r.

Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dlatego wiodące banki centralne, również Narodowy Bank Polski, prowadzą analizy i badania w tym zakresie oraz publikują raporty o stabilności.

„Raport o stabilności systemu finansowego” NBP przedstawia uczestnikom rynków finansowych wyniki analiz stabilności systemu finansowego, w tym oceny odporności systemu finansowego na ewentualne szoki. Celem jest analiza ryzyk oraz sformułowanie rekomendacji dla uczestników rynku i instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego. Obecna edycja „Raportu” oparta jest na danych dostępnych do 31 maja 2013 r. Oto niektóre jego elementy przedstawione w prezentacji przez Departament Systemu Finansowego NBP.

Wpływ spadku stóp procentowych na wyniki finansowe banków
 • Spadek stóp procentowych zapoczątkowany w IV kwartale 2012 r. miał wpływ na obniżenie marży odsetkowej banków.
 • Według szacunków NBP w okresie wrzesień 2012 r. – marzec 2013 r. spadek stóp procentowych przełożył się średnio w 82% na efektywne oprocentowanie należności a tylko w 37% na efektywne oprocentowanie zobowiązań (wobec sektora niefinansowego)
 • Dotychczasowy spadek rynkowych stóp procentowych będzie oddziaływać w kierunku obniżenia marży odsetkowej netto w skali, która nie zagraża wypłacalności banków i stabilności systemu bankowego
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)
 • Na podstawie wstępnych danych finansowych KNF dokonała oceny sytuacji finansowej kas:
 • Sytuacja kapitałowa w kasach jest złożona, fundusze własne pomimo wykazywanego ponad czterokrotnego wzrostu w latach 2006 –2012 należy uznać za nieadekwatne do prowadzonej działalności, ponieważ nie zabezpieczają ponoszonego przez kasy ryzyka
 • W kasach występuje podwyższone ryzyko płynności w wyniku niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów
 • Według stanu na dzień publikacji opracowania KNF 44 kasy z 55 zostały zobowiązane przez KNF do wszczęcia procesów naprawczych
 • Kasy wymagają wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych, w tym również z wykorzystaniem funduszu stabilizacyjnego
Zidentyfikowane czynniki ryzyka
 • Ryzyko ponownego spowolnienia wzrostu gospodarczego, któremu wraz ze wzrostem awersji do ryzyka może towarzyszyć odpływ kapitału z Polski
 • Ryzyko finansowania i ryzyko wystąpienia trudności z odnowieniem operacji swapowych przez banki w wyniku odpływu kapitału z Polski
 • Ryzyko obniżenia zaufania do banków w wyniku zmian właścicielskich
Ryzyko z tytułu ekspozycji banków wobec instytucji finansowych
 • Ryzyko wystąpienia efektu domina na krajowym rynku międzybankowym jest bardzo niewielkie – ekspozycje banków są niskie w porównaniu do ich kapitałów
 • Należności od innych instytucji finansowych są ograniczone i w przypadku większości segmentów niższe niż depozyty złożone przez te instytucje
 • Wyjątkiem są relatywnie wysokie należności od firm leasingowych przewyższające ich depozyty. Szczegółowa analiza wskazuje jednak, że większość tych firm należy do grup kapitałowych banków-wierzycieli.
 • Ogółem około połowa ekspozycji wobec instytucji finansowych to transakcje wewnątrzgrupowe
 • Większość instytucji finansowych jest zadłużona wobec 1-2 banków
Podsumowanie
Źródło: Prezentacja Departamentu Systemu Finansowego NBP - Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 r.
dodano: 2013-07-16 16:21:03