Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport o stanie sektora MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.

Analiza najnowszych danych pokazuje, że ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – większość analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce jest wciąż wysoka, nie słabnie też skłonność Polaków do zakładania firm – od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw.

Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w latach 1997–2014 (w tys.)


Źródło: opracowanie PARP na podstawie publikacji GUS Działalność przedsiębiorstw niefinansowych (lata 2004–2014) oraz danych GUS wykorzystanych w Raportach o stanie sektora MSP w Polsce (lata 1997–2003).


Rośnie także udział sektora MSP w tworzeniu PKB – do 2012 r. oscylował on między 47,3 a 48,6%, a od 2013 r. wynosi 50%. Systematycznie rośnie także liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach, jak i liczba pracujących w przeciętnej firmie. Widać również poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost produktywności i poprawę działalności inwestycyjnej firm.

W Raporcie omówiono także wyniki zrealizowanego w 2016 r. badania własnego PARP, przeprowadzonego w ramach projektu badawczego „Panel Polskich Przedsiębiorstw”. Pokazują one, że prawie co drugi przedsiębiorca, który wziął udział w badaniu panelowym PARP w połowie 2016 r., planował realizację inwestycji w najbliższych 6 miesiącach. Najczęściej wskazywano na inwestycje w środki trwałe (66%) oraz w rozwój nowych produktów lub usług (47%).

Nakłady inwestycyjne na jedno przedsiębiorstwo w 2014 r. (w tys. PLN)

Źródło: opracowanie PARP na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., GUS 2015.

Poprawia się również płynność finansowa przedsiębiorstw. W 2013 r. dwie firmy na pięć obawiały się utraty płynności finansowej. Wskazania te systematycznie spadały w kolejnych latach, a w 2016 r. takie zagrożenie zgłaszał już tylko jeden przedsiębiorca na pięciu.

Natomiast z przedstawionej w Raporcie oceny stopnia zagrożenia kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw, najbardziej bezpieczną klasą wielkości okazują się być małe firmy, nieco mniej – średnie i najmniej – duże. Najbezpieczniejszym działem w klasie małych i średnich przedsiębiorstw jest transport lądowy oraz rurociągowy.

Tematem specjalnym tegorocznego wydania są polskie firmy rodzinne. Stanowią one ok. 1 mln przedsiębiorstw w Polsce, a większość z nich jest zarządzana jednoosobowo przez właściciela, przy dość niskim zaufaniu do pracowników spoza kręgu rodziny. Ponad dwie trzecie firm rodzinnych nie ma strategii sukcesji, dodatkowo większość właścicieli wyraża niechęć wobec definitywnego przekazania firmy sukcesorowi. Wszystko to powoduje, że w najbliższych latach sukcesja stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających zarówno same firmy rodzinne, jak i ich otoczenie z uwagi na potrzebę zadbania o odpowiednie uregulowania prawne czy też wsparcie szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.


Źródło i więcej: PARP - Raport o stanie sektora MSP w Polsce


dodano: 2017-02-15 06:55:33