Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Raport o stabilności systemu finansowego

Z grudniowego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że system finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a ryzyko systemowe kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane, a struktura finansowania banków jest bezpieczna. Polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny na szoki dzięki zgromadzonym kapitałom i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia wymogi kapitałowe oraz normy płynności krótko- i długoterminowej.

Niektóre procesy i zjawiska wymagają szczególnej uwagi:
  • trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych, mogąca pośrednio oddziaływać na pozostałe banki, głównie w razie potrzeby uzupełnienia funduszy gwarantowania depozytów lub przymusowej restrukturyzacji;
  • niepewność co do skali wpływu rozstrzygnięć sądów dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych (m.in. w następstwie wyroku TSUE) na banki szczególnie zaangażowane w udzielanie tych kredytów i sektor bankowy jako całość;
  •  niska rentowność części (głównie średnich i mniejszych) banków, utrudniająca im podnoszenie kapitału, utrzymanie odporności na szoki i rozwój;
  • rosnący udział wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich terminach zapadalności, mogących w warunkach słabszej koniunktury być źródłem wyższego ryzyka kredytowego niż pozostała część portfela banków;
  • rosnąca wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych w warunkach niskich stóp procentowych i zwiększonej dynamiki cen na rynku nieruchomości;
  • wyzwania rozwojowe sektora banków spółdzielczych charakteryzującego się m.in. niską efektywnością i niedostatecznym poziomem integracji;
  • zwiększona rola sektora rządowego jako właściciela dużej części sektora finansowego (w tym przede wszystkim bankowego) i jednocześnie jego nadzorcy i dłużnika (poprzez portfel obligacji skarbowych);
  • konieczność dostosowania systemu stawek referencyjnych WIBOR/WIBID do wymogów obowiązującego w UE rozporządzenia BMR.  
Raport o stabilności systemu finansowego jest publikowany w czerwcu oraz w grudniu każdego roku. Taki harmonogram publikacji pozwala na prezentację oceny sytuacji systemu finansowego w najczęściej wykorzystywanym przez analityków ujęciu, tj. w oparciu o dane finansowe na połowę i na koniec roku. Ponadto pozwala to na odpowiednią koordynację opracowania Raportu z harmonogramem publikacji Raportu o inflacji.

Źródło: NBP. Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019 r.


dodano: 2019-12-10 06:58:53