Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Regulamin
Regulamin konkursu
o nagrodę gospodarczą magazynu "Prestiż - relacje gospodarcze"
pod nazwą RENOMA ROKUCEL
Magazyn „Prestiż - relacje gospodarcze” pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki organizuje ogólnopolski konkurs RENOMA ROKU. W oparciu o takie wartości jak: wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarcza wyróżnia i nagradza przedsiębiorców, firmy oraz wytwarzane przez nich produkty. Nagroda przyznawana jest również wynalazcom i politykom, którzy wśród przedsiębiorców, instytucji gospodarczych oraz mediów zyskają najwyższe uznanie za efektywne wspieranie działalności gospodarczej.

ORGANIZATOR
1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA (wydawca magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze”), Stowarzyszenie Dziennikarzy RP i Urząd Patentowy RP, zwani dalej Organizator.

KAPITUŁA
1. Członków Kapituły konkursu wyłania Organizator.
2. W skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby biorące udział w konkursie.

NAGRODY
Uczestnicy konkursu RENOMA ROKU mogą ubiegać się o dwie nagrody:
1. Statuetkę RENOMA ROKU.
2. Brylant do Statuetki RENOMA ROKU.

KATEGORIE
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

1. Przedsiębiorca
Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez przedsiębiorców reprezentujących różnej wielkości firmy i branże oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen, Statuetki przyznawane są w siedmiu kategoriach:
Małe Przedsiębiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo oraz Duże Przedsiębiorstwo (podstawą kwalifikacji firmy do danej kategorii są kryteria podane w ustawie z 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”) oraz Eksporter, Instytucja Finansowa, Inwestycja Zagraniczna i Gospodarstwo Rolne.

2. Firma
Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez firmy różnej wielkości i branż oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen, Statuetki przyznawane są w siedmiu kategoriach:
Małe Przedsiębiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo oraz Duże Przedsiębiorstwo (podstawą kwalifikacji firmy do danej kategorii są kryteria podane w ustawie z 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”) oraz Eksporter, Instytucja Finansowa, Inwestycja Zagraniczna i Gospodarstwo Rolne.

3. Produkt
Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez produkty różnych branż oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen produktów, Kapituła przyznaje Statuetki w każdej z branż, na przykład:
Finanse, Teleinformatyka, Produkty Rolno-Spożywcze, Wysokie Technologie, Motoryzacja, Farmacja,  Produkty Budowlane, Kosmetyki, Odzież, AGD i Meble.

4. Wynalazca

5. Polityk (nagroda specjalna)


WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Kandydatów do udziału w Konkursie rekomendują zaproszone i uprawnione do ich zgłaszania instytucje, organizacje i media.  
2. Warunkiem udziału w Konkursie rekomendowanych kandydatów jest dostarczenie przez uczestnika kompletnie wypełnionego wniosku konkursowego podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgłoszonej firmy i produktu. Integralną częścią wniosku są wszelkie dokumenty i materiały załączone do wniosku.
3. Rekomendowani Kandydaci
, którzy po weryfikacji przez Organizatora zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Konkursie, a nie zostali Laureatami Nagrody w danej edycji, utrzymują status rekomendowanych w następnych edycjach.  
4. Na prośbę uczestnika jego udział w Konkursie oraz przebieg etapu oceny, może zostać utajniony.

OPŁATY
1. Zgłoszenia do udziału i udział w Konkursie o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU nie podlegają opłacie.
2. 
Opłata obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupu pakietu promocyjnego, którego chęć zakupu zgłoszeni kandydaci deklarują w oświadczeniu do wniosku potwierdzającego udział w konkursie.
3. O wykup pakietu mogą ubiegać się wyłącznie Nominowani i Laureaci Nagrody w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt.

4. Świadczenia
Organizatora dla Nominowanych i Laureatów obejmują:
a) jeden dyplom, statuetkę i godło nagrody w postaci cyfrowej oraz brylant do nagrody dla Laureatów poprzednich edycji, 
b) czynności związane z przyjmowaniem zgłoszenia, przetwarzaniem danych i czynności kwalifikacji zgłoszenia,
c) czynności związane z oceną zgłoszeń on-line,
d) czynności kwalifikacji podczas posiedzeń Kapituły,
e) organizację Uroczystości Konkursu, produkcja statuetek, dyplomów oraz brylantów dla Laureatów i Nominowanych oraz zaproszeń na Galę.
f) prezentację nominowanych i laureatów na łamach magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze” i Portalu on line.
g) druk i emisję materiałów promocyjnych nominowanych i laureatów zainteresowanych zakupem pakietu promocyjnego na łamach magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze” i Portalu on line.    


NAGRODA PRESTIŻU - STATUETKA RENOMA ROKU

UCZESTNICY
Do udziału w konkursie RENOMA ROKU mogą przystąpić zgłoszeni przedsiębiorcy, firmy, produkty, wynalazcy i politycy:
1. Niezależnie od profilu produkcji firmy, świadczonych usług czy struktury własności.
2. Prowadzące działalność gospodarczą nieprzerwanie co najmniej od trzech lat (zaliczając pełne lata kalendarzowe);
3. Zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski.
4. Posiadające dobrą sytuację finansową, osiągające wysoką rentowność działalności gospodarczej, terminowo regulujące wszelkie swoje zobowiązania i należności, a także nie prowadzące sądowego postępowania układowego lub bankowego postępowania ugodowego.
5. Systematycznie inwestujące w swój rozwój.
6. Dbające o jakość i nowoczesność produktów.
7. Prowadzące działalność charytatywną.
8. Respektujące normy ochrony środowiska.

KATEGORIE KONKURSU
Nagroda RENOMA ROKU przyznawana jest w pięciu kategoriach;
1. Przedsiębiorca
2. Firma
Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez przedsiębiorców i firmy różnej wielkości oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen, Statuetki przyznawane są w trzech kategoriach: małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw (podstawą kwalifikacji firmy do danej kategorii są kryteria podane w ustawie z 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”).
3. Produkt
4. Wynalazca
4. Polityk (nagroda specjalna)

HARMONOGRAM KONKURSU
1. Kandydatów do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU zgłaszają podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie do 31 października każdego roku.
2. Wniosek konkursowy jest dostarczany przez Organizatora do wszystkich zgłoszonych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów w listopadzie każdego roku.
3. W terminie czterech tygodni od dostarczenia wniosku przedsiębiorcy, firmy, produkty i wynalazcy chcący uczestniczyć w konkursie przesyłają Organizatorowi wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami.
4. Kapituła konkursu analizuje i ocenia wnioski na posiedzeniu tajnym.
5. Kapituła z posiedzenia sporządza protokół, w którym podaje swój werdykt i przedstawia Nominowanych do Statuetki RENOMA ROKU.
6. Lista Nominowanych zawarta w werdykcie Kapituły, ogłaszana jest na portalu prestiz.info.pl, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
7. Na oddzielnym posiedzeniu Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Statuetek RENOMA ROKU tym spośród Nominowanych, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów. Ostateczny werdykt zawiera protokół z posiedzenia.
8. Lista laureatów zawarta w werdykcie Kapituły ogłaszana jest podczas uroczystości wręczenia nagród.

PRZEDMIOT OCENY
1. Kapituła dokonuje punktowej oceny uczestników na podstawie wniosków złożonych przez Kandydatów. 
2. W trakcie oceny Wniosków Kapituła może zwrócić się do uczestnika konkursu o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub uzupełnienie informacji.
3. Wyniki oceny poszczególnych Kandydatów w ujęciu punktowym i głosowanie Kapituły stanowi podstawę do otrzymania nominacji.

NAGRODY I NAGRODZENI
Nagrodą w konkursie jest Statuetka RENOMA ROKU dla laureatów oraz dyplomy dla nominowanych przyznawane przedsiębiorcy, firmie, produktowi, wynalazcy i politykowi. 

UPRAWNIENIA NOMINOWANYCH DO STATUETKI RENOMA ROKU
1. Lista nominowanych ogłoszona zostaje na portalu www.prestiz.info.pl i przesłana do redakcji zaproszonych do zgłaszania kandydatów.
2. Nominowani mają prawo do wykorzystywania informacji o nominacji do nagrody z obowiązkiem podania roku jej otrzymania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w akcjach promocyjnych.
3. Prezentacja Nominowanych umieszczona jest w magazynie „Prestiż - relacje gospodarcze” i na portalu www.prestiz.info.pl.
4. Nominowanie do nagrody w trzech kolejnych latach, zapewnia wyróżnienie Statuetką RENOMA ROKU w roku następnym, po otrzymaniu nominacji po raz czwarty.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW STATUETKI RENOMA ROKU
1. Laureaci mają prawo prezentowania nagrody podczas imprez targowych i wystawienniczych.
2. Laureaci mają prawo używania wizerunku Statuetki RENOMA ROKU z obowiązkiem podania roku jej otrzymania na papierze firmowym, folderach itp.
3. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody z obowiązkiem podania roku otrzymania nagrody w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w akcjach promocyjnych.
4. Prezentacja Laureatów umieszczona jest w magazynie „Prestiż - relacje gospodarcze” i na portalu www.prestiz.info.pl.
5. Laureaci
, którzy w ubiegłych latach zostali wyróżnieni Statuetką RENOMA ROKU (poza laureatami ostatniej edycji) mają prawo ubiegać się o Brylant do kryształowej Statuetki RENOMA ROKU.
6. Laureaci mają prawo do zasiadania w prestiżowej Loży Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD
1. Każdemu z nominowanych przysługuje prawo do uroczystego otrzymania dyplomu Nominacji do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU. Laureaci otrzymują  Kryształową Statuetkę RENOMA ROKU.
2. Uroczystość zostanie przeprowadzona w miejscu publicznym – jako forma publicznej promocji przedsiębiorcy, firmy, produktu i polityka. O formie uroczystości decyduje Organizator.


NAGRODA PRESTIŻU - BRYLANT DO STATUETKI RENOMA ROKU

UCZESTNICY
1. O nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, firmy, produkty i politycy, którzy w ubiegłych latach zostali wyróżnieni Statuetką RENOMA ROKU (poza laureatami ostatniej edycji).

HARMONOGRAM PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Do wszystkich uprawnionych przedsiębiorców, firm, produktów i polityków do udziału w konkursie dostarczany jest Wniosek-zgłoszenie w listopadzie każdego roku.
2. W terminie czterech tygodni od dostarczenia ankiety firmy chcące uczestniczyć w konkursie przesyłają Organizatorowi wypełnione Wnioski.
3. Kapituła konkursu analizuje i ocenia Wnioski na posiedzeniach tajnych.
4. Kapituła z posiedzenia sporządza protokół, w którym podaje swój werdykt i przedstawia Laureatów Brylantów do Statuetki RENOMA ROKU.
5. Lista Laureatów zawarta w werdykcie Kapituły ogłaszana jest podczas uroczystości wręczenia nagród.

PRZEDMIOT OCENY
Kapituła ocenia Wnioski pod kątem utrzymania bądź poprawienia przez firmę swojej pozycji na rynku, w okresie od otrzymania Statuetki RENOMA ROKU bądź poprzedniego Brylantu do Statuetki RENOMA ROKU.

NAGRODA I NAGRODZENI
Nagrodą jest Brylant lub kolejny Brylant do Statuetki RENOMA ROKU przyznawany przedsiębiorcy, firmie, produktowi i politykowi.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW BRYLANTU DO STATUETKI RENOMA ROKU
1. Laureaci mają prawo prezentowania nagrody podczas imprez targowych i wystawienniczych;
2. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o nagrodzie z obowiązkiem podania roku otrzymania nagrody w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w akcjach promocyjnych;
3. Informacja o laureatach zawarta jest w magazynie „Prestiż - relacje gospodarcze”, na stronie internetowej  oraz w komunikatach wysyłanych do prasy ogólnopolskiej i regionalnej;
4. Laureaci nagrody mają prawo do ubiegania się o kolejny Brylant do Statuetki RENOMA ROKU w roku następnym.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD
1. Każdemu z nagrodzonych przysługuje prawo do uroczystego otrzymania Brylantu lub kolejnego Brylantu do Statuetki
Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU;
2. Uroczystość zostanie przeprowadzona w miejscu publicznym – jako forma publicznej promocji i uznania przedsiębiorcy, firmy, produktu, wynalazcy i polityka. O formie uroczystości decyduje Organizator.

Regulamin niniejszy został przyjęty przez Organizatora na posiedzeniu 30 czerwca 2014 roku.W związku z pytaniami instytucji i organizacji zaproszonych do zgłaszania i rekomendowania kandydatów do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU organizatorzy wyjaśniają budzące wątpliwości zapisy regulaminu:

1.
Regulamin mówi, że opłata obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupu pakietu promocyjnego i że o wykup pakietu mogą ubiegać się wyłącznie Nominowani i Laureaci Nagrody w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt.


Pytanie: czy zgłoszeni w tych kategoriach kandydaci mogą, ale nie muszą dokonać zakupu pakietu promocyjnego? Mogą, ale nie muszą!
Kandydaci zgłoszeni do udziału w Konkursie, którzy potwierdzą swoje w nim uczestnictwo deklarują taką chęć w oświadczeniu do wniosku potwierdzającego udział w Konkursie.

2.

Regulamin mówi, że
Kandydat, którzy potwierdził udział w Konkursie i oświadczył chęć zakupu pakietu promocyjnego i któremu w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Nominowany/Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w kategoriach: Przedsiębiorca, Firma i Produkt może dokonać zakupu pakietu promocyjnego.

Pytanie: w którym momencie zainteresowany dokonuje płatności? – jako nominowany, czy jako laureat? Jeśli jako kandydat potwierdzi udział w konkursie i zadeklaruje chęć zakupu pakietu promocyjnego to ponosi uzgodnione opłaty po przyznaniu tytułu Nominowanego lub Laureata.
 
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, proszę o wyjaśnienie, czy kandydaci nominowani do Nagrody w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt, którzy potwierdzą udział w konkursie i którym w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Laureata Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU mogą, ale nie muszą dokonać zakupu pakietu promocyjnego? A w związku z tym, jaki wpływ na decyzje Kapituły może mieć fakt wykupienia lub nie pakietu promocyjnego?
Fakt zakupu na TAK lub NIE pakietu promocyjnego przez nominowanych nie ma wpływu na decyzje Kapituły. Kandydaci deklarują chęć zakupu pakietu na TAK lub NIE w oświadczeniu podczas potwierdzania przez organizatora ich udziału w konkursie. Przy czym pakiet promocyjny obejmuje wykorzystanie wszystkich zawartych w nim składowych, czyli całorocznej, szerokiej promocji na łamach magazynu i portalu "Prestiż - relacje gospodarcze", opisanej w Ofercie zakupu pakietu promocyjnego. To Kandydat potwierdzając udział w Konkursie decyduje w składanym wniosku i oświadczeniu o chęci na TAK lub NIE zakupu pakietu w oferowanej wysokości, mniejszej lub wcale. Jeśli zadeklaruje zakup pakietu promocyjnego, jego wielkość jest uzgadniana po nominacji.

3.
Czy kandydaci nominowani do Nagrody w kategorii Wynalazca, Polityk, którzy potwierdzą udział w konkursie i którym w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Laureata Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU ponoszą jakieś opłaty? Nie ponoszą żadnych opłat!