Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozporządzenie zwalniające z podatku od darowizn poszkodowanych w nawałnicy

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Ministerstwo Finansów 21 sierpnia przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników. Zgodnie z projektem zaniechanie dotyczyć będzie poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy i ma obowiązywać przez okres 2 lat.

Ministerstwo Finansów oczekuje na ewentualne opinie resortów do 22 sierpnia, po czym niezwłocznie planowane jest podpisanie rozporządzenia przez Ministra Rozwoju i Finansów.


Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia …………….. 2017 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników:

1)    poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie gmin określonych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547),
2)    będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania żywiołu, o którym mowa w pkt 1 z tytułu nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833 i 858).

§ 2. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w §1, ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU i FINANSÓW
ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2017-08-22 08:18:31