Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ruszyło w przemyśle, gorzej w budownictwie

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 6,3% wyższa niż przed rokiem i o 1,5% wyższa w porównaniu z czerwcem br. Produkcja budowlano-montażowa była w lipcu br. niższa o 5,2% niż przed rokiem, a w porównaniu z czerwcem br. wyższa o 7,8%.

Produkcja sprzedana przemysłu

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 21,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,1%, urządzeń elektrycznych – o 12,2%, mebli – o 9,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 8,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,0%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,7% oraz artykułów spożywczych – o 5,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił w 7 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń –
o 8,1%, w produkcji napojów – o 3,1% oraz maszyn i urządzeń – o 3,0%.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja budowlano-montażowa

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób i po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym ukształtowała się na poziomie niższym o 7,3% niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 5,0%.

W stosunku do lipca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 11,4%, w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi
o 1,8%, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,8%.

W porównaniu z czerwcem br. wzrost produkcji zanotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
o 17,3%, w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o 5,8%. Spadek natomiast odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 2,4%.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja budowlano-montażowa była o 17,7% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku.


W komentarzu do wstępnych lipcowych danych GUS analitycy Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w sierpniu 2013 r. dynamika produkcji przemysłowej zbliży się do 3 proc. W całym zaś trzecim kwartale wyniesie około 5 proc. 

Źródło: GUS, Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2013 r.


dodano: 2013-08-21 09:29:18