Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rynek pracy w maju


Według wstępnych danych GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 6380,2 tys. osób i było o 2,7% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w maju ub. roku). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,5%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,4%), informacji i komunikacji (o 6,2%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,3%), budownictwie (o 4,5%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 3,7%).


W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 906,0 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż w poprzednim miesiącu (o 32,3 tys., tj. o 3,4%) oraz niż przed rokiem (o 96,1 tys., tj. o 9,6%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4% i była o 0,2 p.proc. mniejsza niż w końcu kwietnia br. i o 0,7 p.proc. mniejsza od notowanej w końcu maja ub. roku.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w maju br. wyniosła 110,4 tys., tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 2,3%), jak i roku (o 8,1%).

Do urzędów pracy w maju br. zgłoszono 123,9 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 4,3% więcej niż przed miesiącem, ale o 12,5% mniej niż przed rokiem. W skali roku zmniejszyła się liczba ofert zarówno z sektora publicznego (o 27,5%), jak i prywatnego (o 10,9%).

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  w maju br. wyniosło 5057,82 zł i było o 7,7% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,1% w kwietniu br. oraz o 7,0% w maju ub. roku). Wzrost płac notowano we wszystkich sekcjach, w tym najwyższy w administrowaniu i działalności wspierającej – o 9,4%. Szybciej niż przeciętnie wzrosły również płace w budownictwie (8,8%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (8,2%). W najmniejszym stopniu wzrosły płace w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,5%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,7%).

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w maju br. ukształtowała się na poziomie 2353,08 zł, tj. wzrosła w skali roku o 5,7%.


Źródło: GUS - Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.


dodano: 2019-07-15 06:41:49