Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rząd przyjął Krajowy Program Reform

30 kwietnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Gospodarki „Krajowy Program Reform Aktualizacja 2013/2014”. Dokument MG określa, w jaki sposób Polska w latach 2013-2014 będzie realizować cele strategii „Europa 2020”.

Aktualizacja Programu odbywa się co roku, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. jest podstawowym mechanizmem koordynacji polityk gospodarczych w UE.

Strategia „Europa 2020” to długookresowy plan rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Zawiera propozycje działań państw członkowskich UE na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz stawiania czoła wyzwaniom globalizacji i starzenia się społeczeństwa. Priorytetami strategii są:
  • inteligentny wzrost (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
  • zrównoważony wzrost (ang. sustainable growth), czyli zmiana w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,
  • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Aktualizacja KPR 2013/2014 powstała w oparciu o zalecenia Rady UE, skierowane do Polski w lipcu 2012 r. Dokument uwzględnia także obecną sytuację makroekonomiczną, prognozy i priorytety gospodarcze rządu. KPR wskazuje najważniejsze działania, które przekładają się na realizację krajowych celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, innowacyjności, energetyki, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.

W tegorocznej aktualizacji KPR istotną rolę odgrywają działania odpowiadające na wyzwania zawarte w inicjatywach towarzyszących strategii „Europa 2020”, wspierające przedsiębiorców oraz przyczyniające się do wzrostu udziału przemysłu w PKB krajów UE z obecnych 16 proc. do 20 proc. w 2020 r.

Dokument MG uwzględnia również m.in. propozycje Rady Europejskiej z marca 2013 r. dotyczące konsolidacji fiskalnej, działań ograniczających bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, wsparcia dla wzrostu gospodarczego i konkurencji na jednolitym rynku UE oraz redukcji obciążeń prawnych.

Bazą dla Aktualizacji KPR 2013/2014 była również przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Zakłada ona m.in. budowę aktywnego społeczeństwa, konkurencyjnej gospodarki i sprawnego państwa.

Ministerstwo Gospodarki podało w komunikacie, że w opracowaniu Aktualizacji Krajowego Programu Reform 2013/2014 zaangażowany był Zespół ds. Strategii „Europa 2020”, będący organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. W skład zespołu, pod przewodnictwem Ministra Gospodarki, wchodzą przedstawiciele administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu ze wszystkich ministerstw, prezesi lub wiceprezesi GUS, UOKiK i UZP oraz szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2013-05-02 10:43:44