Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Słabsze wyniki banków

Główny Urząd Statystyczny podał wyniki finansowe sektora bankowego. za trzy kwartały 2017 r. Wynik netto wyniósł 10,6 mld zł, tj. o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,2% i wyniosła 1 bilion 752,3 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,3% do 1 bilion 42,7 mld zł, a depozytów o 5,0% do kwoty 1 bilion 19,0 mld zł.

Działalność operacyjną w końcu września 2017 r. prowadziło 618 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej na skutek spadku liczby banków spółdzielczych do 555 (cztery banki spółdzielcze połączyły się z innymi bankami spółdzielczymi, a jeden bank spółdzielczy zakończył działalność z powodu ogłoszenia upadłości). Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 28 (o 2 więcej – dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zostały przekształcone w oddziały instytucji kredytowych oraz działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, a dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli). Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 49 (o 1 mniej – w jednym banku z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, po procesie jego podziału i przejęcia większej części przez bank z przewagą kapitału polskiego, kapitał zagraniczny osiągnął 100% udziału oraz podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku).

Wynik działalności bankowej wyniósł 45,9 mld zł, tj. o 1,1% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 16,5%, osiągając wartość 2,5 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 12,6% i wyniosły 1,1 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 3,4% do 24,6 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,3% tych kosztów, tj. 12,4 mld zł (wzrost o 3,9%).

Na 10,6 mld zł wyniku finansowego netto w okresie I-IX 2017 r. składały się zyski netto 602 banków w kwocie 10,9 mld zł oraz straty netto o wartości 0,4 mld zł 16 banków (11 komercyjnych, w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych oraz 5 spółdzielczych).

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2017 r. osiągnęły wartość 1 biliona 125,0 mld zł (wzrost o 6,4%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 bilion 19,0 mld zł (więcej o 5,0%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 106,0 mld zł (wzrost o 22,7%). W porównaniu do stanu w dniu 30 września 2016 r., przyrost wartości depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych łącznie był większy o 25,0 mld zł7 niż przyrost wartości kredytów tych podmiotów.  


Źródło: GUS


dodano: 2017-12-12 06:30:21