Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sejm pracuje nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017


Trwa 28 posiedzenie Sejmu RP, na którym wczoraj, 19 października br. Sejm rozpoczął prace nad planem finansów państwa w 2017 r. i projektem tzw. ustawy okołobudżetowej. Oba projekty uzasadnili: wiceprezes Rady Ministrów oraz minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. W dyskusji zostały zgłoszone wnioski o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu.


Rząd podkreśla, że głównym celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej w przyszłym roku szacowane dochody wyniosą 325,4 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki - 69,8 mld zł.

Istotne dane makroekonomiczne mają kształtować się następująco: wzrost gospodarczy wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń 5,0 proc., zatrudnienie wzrośnie o 0,7 proc. a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9 proc. PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 51,4 proc. pod koniec 2016 r. i 52,3 proc. w 2017 r., a po przeliczeniu z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszeniu o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych – wyniesie odpowiednio 49,8 i 51,1 proc.

Dochody podatkowe wyniosą 301,2 mld zł, czyli o 9,4 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.; ich relacja do PKB ma wynieść 15,4 proc. i zwiększyć się w porównaniu od 2016 r. o 0,6 proc. Dochody niepodatkowe mają wynieść około 22,5 mld zł. Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2017 r. zapewniono m.in. środki na finansowanie programu „Rodzina 500+” – ok. 23 mld zł, podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1000 zł i wprowadzenie gwarantowanej podwyżki waloryzacyjnej o 10 zł i zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową.

W przyszłorocznym budżecie znajdą się też pieniądze na zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych), dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.


Źródło: Sejm.gov.pl


dodano: 2016-10-20 08:26:57