Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Setna rocznica ustanowienia Urzędu Patentowego RP

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 229 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 465 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.Realizując obszerny program obchodów jubileuszowych upamiętniających ustanowienie ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, Urząd Patentowy pragnie, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia, wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony dorobku intelektualnego dla umacniania potencjału Polski, jako kraju rozwijającego gospodarkę w oparciu o zaawansowaną wiedzę, rozwiązania innowacyjne i postawy twórcze.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego mają głównie charakter edukacyjny, ukierunkowany na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, a także znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Obchody jubileuszowe zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co świadczy o szczególnej doniosłości tej rocznicy bezpośrednio związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.

W ramach obchodów jubileuszowych Urząd Patentowy zorganizował cykl wielu wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz przygotował liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych. Jedną z istotnych inicjatyw inicjujących rok jubileuszowy była międzynarodowa konferencja „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” przeprowadzona w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym znaczącym akcentem obchodów była konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, która odbyła się 26 kwietnia br. pod hasłem „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”, a w dniach 6-7 września br. w Krakowie zostało zorganizowane międzynarodowe sympozjum naukowe na temat roli własności intelektualnej w ekosystemie innowacji. W dniu 8-9 października br. odbyła się w Politechnice Warszawskiej międzynarodowa konferencja na temat roli prawa własności przemysłowej jako stymulatora procesów gospodarczych. Wydarzenia te to tylko niektóre inicjatywy z bogatego programu jubileuszowych przedsięwzięć edukacyjnych zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP w 2018 r., obejmującego łącznie 26 różnego rodzaju inicjatyw: seminariów, konferencji, warsztatów, konkursów i spotkań konsultacyjno-informacyjnych.

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 229 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 465 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

Obecnie do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie ponad 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych rocznie. Na terenie Polski pozostaje aktualnie w mocy ponad 328 tys. praw wyłącznych, w tym ponad 22 tys. patentów i wzorów użytkowych, 63 tys. walidowanych patentów europejskich, ponad 151 tys. praw ochronnych na znaki towarowe udzielonych w trybie krajowym oraz 83 tys. w trybie międzynarodowym.

Urząd Patentowy RP ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP. W 1919 r. Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety stanowiące pierwsze krajowe regulacje prawne odzwierciedlające potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa.

W 1919 roku Polska przystąpiła także do Konwencji paryskiej z 1883 r. będącej pierwszym aktem międzynarodowym regulującym zasady ochrony własności przemysłowej. Konwencja, do której należy obecnie 195 państw, stanowi na całym świecie podstawę traktatów i porozumień międzypaństwowych służących ochronie praw wyłącznych odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej. Obecnie obowiązujące w naszym kraju prawo własności przemysłowej jest zharmonizowane z regulacjami międzynarodowymi oraz prawem unijnym, co gwarantuje pełny udział naszego kraju w światowym i regionalnym systemie ochrony wynalazków oraz we wspólnotowych systemach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz w unijnym systemie oznaczeń geograficznych.

W ramach swoich zadań ustawowych Urząd Patentowy prowadzi także listę rzeczników patentowych uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocników stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Obecnie na listę wpisanych jest 928 osób uprawnionych do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Zadania Urzędu Patentowego, poza udzielaniem praw wyłącznych, obejmują także udostępnianie informacji patentowej, upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących pobudzaniu innowacyjności i przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa.

Urząd Patentowy RP na podstawie stosownych umów i traktatów międzynarodowych ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Dzięki tej współpracy polscy zgłaszający mają zapewniony dostęp do globalnych i regionalnych systemów ochrony własności intelektualnej administrowanych przez te organizacje.

Urząd Patentowy RP, dostrzegając współczesne wyzwania cywilizacyjne, nie zapomina o historycznych aspektach krajowej nauki i techniki. Dotychczasowy rozwój polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat był istotnie wspierany przez ustawową ochronę własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.

Powołanie Urzędu Patentowego RP było wyrazem przyjęcia w 1918 r. przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie. Objęcie ochroną prawną wartości niematerialnych stanowiło po odzyskaniu niepodległości kwestię najwyższej wagi. Konieczność zapewnienia niezbędnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza wspierania odradzającego się przemysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań technicznych, była przedmiotem szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. Skuteczna ochrona tych wartości wymagała bowiem poszanowania praw polskich wynalazców i projektantów, których aktywna postawa przyczyniała się do rozwoju gospodarki.

Urząd Patentowy RP, realizując również misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej, przyczynia się do podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie, co jest niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystania ochrony własności przemysłowej jako instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kreatywność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość.

Urząd Patentowy RP, wypełniając tak szerokie spektrum zadań związanych z ochroną własności przemysłowej, jest jedną z instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki. Szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz wysokiej konkurencyjności, która w znacznym stopniu zależy od zdolności do kreowania i ochrony nowych rozwiązań, technologii i produktów. Tylko bowiem w otoczeniu rynkowym zapewniającym i respektującym taką ochronę, przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem szeroko pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwiększania liczby miejsc pracy, podnoszenia jakości życia oraz coraz lepszego wykorzystania różnorodnych zasobów.


Podpis pod plakat:

W XV edycji konkursu na plakat, organizowanego przez Urząd Patentowy RP,  jego celem było zaprojektowanie utworu w formie plakatu, który w swej idei i sposobie wyrazu będzie nawiązywał do problematyki własności intelektualnej, z uwzględnieniem 100 rocznicy ustanowienia jej ochrony na ziemiach polskich, szerzej zaś – wielowiekowej tradycji tworzenia innowacyjnych rozwiązań przez rodzimych naukowców, wynalazców oraz projektantów. I miejsce zdobył plakat Jakuba Gorki z Liceum Plastycznego w Poznaniu pod opieką nauczycielki Marioli Pieprzyk.Wystawa polskich wynalazków i wzorów przemysłowych „PolandIn.” w genewskiej siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jako inicjator wystawy „PolandIn.”, zorganizowanej w genewskiej siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, pragnął przybliżyć społeczności międzynarodowej wybitne osiągnięcia polskich wynalazców i projektantów, reprezentujące szczególne wartości innowacyjne, artystyczne i funkcjonalne, będące wyrazem kreatywności twórców przyczyniających się do wzbogacania światowego dorobku w obszarze własności intelektualnej.

Wystawa została przygotowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich.

Uroczystego otwarcia ekspozycji w dniu 24 września 2018 r. dokonali Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Francis Gurry, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Ambasador Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie Zbigniew Czech oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak. Oprócz wymienionych organizacji i instytucji partnerami przedsięwzięcia byli: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz firma Tubądzin.

Wystawa prezentowała polskie dokonania techniczne i projektowe w miejscu skupiającym uwagę bardzo wielu środowisk międzynarodowych, w szczególnym momencie jakim jest Zgromadzenie Ogólne WIPO, będące najważniejszym forum światowym służącym wytyczaniu kierunków globalnej współpracy w zakresie ochrony wartości niematerialnych.

Wystawa „PolandIn.” zawierała także akcenty historyczne poprzez prezentację rekonstrukcji wynalazku autorstwa prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939. Nawiązując do historii polskiej wynalazczości Urząd Patentowy RP pragnął upamiętnić szczególną rocznicę jaką jest przypadające w 2018 roku 100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Jubileusz ten związany jest także z powstaniem Urzędu Patentowego RP, który od 100 lat zapewnia ochronę własności przemysłowej, będącej niezbędnym elementem krajowego i międzynarodowego systemu gospodarczego.

Prezentowane na wystawie „PolandIn.” osiągnięcia w dziedzinie designu zostały stworzone przez projektantów kontynuujących bogate tradycje polskiego wzornictwa przemysłowego, które od wielu lat cieszy się światową renomą ze względu na walory wynikające z harmonijnej syntezy stosowanych materiałów, nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, bardzo oryginalnej formy estetycznej i wysokiej funkcjonalności.dodano: 2018-12-10 06:35:49