Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sierpniowe pogorszenie nastrojów biznesu

Stopniowo następująca od maja poprawa klimatu koniunktury biznesowej okazała się być nietrwała. W sierpniu wskaźnik prognoz na najbliższe 6 miesięcy osiągnął najniższy poziom w historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W sierpniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 99,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 101,2 pkt w lipcu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 95,7 pkt w poprzednim miesiącu do 92,2 pkt w sierpniu.

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z sierpnia 2016 r.


Po stosunkowo krótkim okresie wzrostu optymizmu wśród przedsiębiorców, w czasie którego wskaźnik oceny sytuacji bieżącej przejściowo znalazł się powyżej bariery 100 pkt, sierpień przyniósł ponowne wyraźne pogorszenie nastrojów. Uczestniczące w badaniu firmy oceniają zmianę klimatu biznesowego w ujęciu miesiąc do miesiące najsłabiej maja br., podczas gdy wskaźnik odnoszący się do prognoz na przyszłość osiągnął najniższy poziom w historii badania. Co niepokojące, wyraźnemu ograniczeniu ulegają również plany ankietowanych przedsiębiorstw związane z inwestycjami oraz zatrudnianiem nowych pracowników.

Na mniej optymistyczne postrzeganie bieżącego stanu koniunktury gospodarczej oraz perspektyw na jej poprawę wpływa szereg różnych czynników. Część uczestniczących w badaniu firm odczuła skutki czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Z uwagi na osłabienie kursu funta zmniejszyła się liczba zamówień od brytyjskich kontrahentów. Obserwowane są także pierwsze upadłości kooperantów polskich firm z pozostałych państw UE, którzy byli mocno zaangażowani na rynku brytyjskim.

Kolejnym sygnalizowanym problemem jest nierównomierna deflacja, przejawiająca się w szybszym spadku cen dóbr finalnych od materiałów i komponentów do ich produkcji, co w konsekwencji negatywnie wpływa na rentowność prowadzonej działalności.

Stale podnoszoną przez przedsiębiorców kwestią jest również niepewne otoczenie prawne, częste zmiany przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw w określonych branżach oraz nadmierna kontrola ze strony organów administracji, utrudniająca prowadzenie firmy. Plany ankietowanych podmiotów co do zwiększania poziomu zatrudnienia ulegają ograniczeniu również ze względu na fakt, iż w ich ocenie sytuacja na rynku pracy zaczyna dochodzić do punktu granicznego. Z uwagi na brak rąk do pracy, część firm już porzuciła nadzieję na zatrudnienie nowych osób, koncentrując się przede wszystkim na zatrzymaniu u siebie swoich obecnych pracowników, którzy coraz częściej zaczynają otrzymywać oferty pracy od konkurencji.

W przekroju branżowym stosunkowo dobrze oceniają obecną sytuację firmy z branży finansowej oraz profesjonalnych usług biznesowych, a także przedsiębiorstwa handlowe. Najwięcej pesymistów można natomiast spotkać wśród przedstawicieli sektora przemysłowego i budownictwa. Przedsiębiorstwa budowlane wskazują na to, że proces ogłaszania i rozstrzygania przetargów infrastrukturalnych przez podmioty publiczne jest obecnie zablokowany, a utrzymywanie się tego stanu rzeczy przez kolejne miesiące może doprowadzić do dalszego pogarszania się sytuacji panującej w branży.Źródło: Pracodawcy RP


dodano: 2016-09-02 07:49:06