Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Solidne wyniki finansowe LW Bogdanka 

LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowane przychody wyniosły  1780,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 1786,3 mln zł. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 173,1 mln zł wobec 182,0 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny EBIT 236,4 mln zł wobec 237,0 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 594,0 mln zł w porównaniu z 606,5 mln zł w 2016 roku.
 
Osiągnięte w 2017 r. wyniki finansowe Spółka ocenia jako dobre. Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle branży solidnymi wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.W IV kwartale Spółka wydobyła ponad 2,3 mln ton surowca. Sprzedaż wyniosła natomiast 2,5 mln ton. Uzysk w tym okresie wyniósł ok. 62,0 proc. wobec 64,5 proc. w analogicznym kwartale 2016 r., na co wpływ miały utrudnienia związane z warunkami geologiczno-górniczymi.W całym 2017 roku Bogdanka utrzymała wysoki, 25,3-proc. udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej, utrzymując swoją silną pozycję rynkową. Spółka wydobyła w zeszłym roku 9,1 mln ton surowca wobec 9,0 mln ton rok wcześniej. Średni roczny uzysk w 2017 roku wyniósł 64,7 proc. i był wyższy niż w 2016 r. (62,8 proc.).

– Oceniamy, że 2017 rok był dobry pod względem wyników. W osiągnięciu powyższych rezultatów pomagała nam kontrola kosztów i optymalizacja nakładów inwestycyjnych. Ze względu na to, że opieramy naszą działalność na umowach długofalowych, sprzedawaliśmy węgiel po cenach zbliżonych rok do roku, mimo że na rynku spot widoczne były wzrosły. Zakładamy, że w 2018 roku ceny sprzedawanego przez nas węgla wzrosną o kilka procent – powiedział Sławomir Karlikowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego LW Bogdanka SA. – Zrealizowaliśmy założony na 2017 rok plan produkcji. W 2018 roku przewidujemy wydobycie na poziomie ok. 9,0 mln ton – dodał.
 


– Nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej LW Bogdanka wyniosły w 2017 roku 373,4 mln zł. W 2018 roku zakładamy CAPEX na wyższym poziomie, 496,0 mln zł. Najwięcej, bo ponad 291,0 mln zł, pochłonie budowa nowych wyrobisk i modernizacja istniejących. Blisko 143,0 mln zł zamierzamy wydać na utrzymanie parku maszynowego. Planujemy też mniejsze wydatki w innych obszarach, w tym na teleinformatykę, czy pozyskanie nowych koncesji
– poinformował Sławomir Karlikowski.Bogdanka w sprawozdaniu za 2017 rok odwróciła odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych utworzony w 2015 roku. Jego wartość wynosiła 624,8 mln zł brutto. Spółka zdecydowała się na ten krok, obserwując wzrost cen węgla, zmniejszenie podaży surowca ze strony krajowych producentów, a także przyjmując założenie średniej produkcji na poziomie ok. 9,2 mln ton w latach 2016-2025.W 2017 roku opublikowana została Strategia LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030. Zakłada ona średnioroczną produkcję w scenariuszu elastycznym, który spółka planuje realizować, na poziomie 9,2 mln ton i nakłady inwestycyjne w latach 2016-2025 na poziomie 4 mld zł.  Realizacja działań zawartych w strategii ma zaowocować spadkiem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia o 10 proc.  do 2025 roku.W listopadzie 2017 roku spółka otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin. Zasoby operatywne złoża są szacowane na 172 mln ton węgla. W pierwszym etapie planowana jest eksploatacja złoża w oparciu o istniejącą infrastrukturę podziemną.

Powołanie nowego Prezesa Zarządu

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka SA z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Artura Wasila od dnia 21.03.2018 r. na stanowisko Prezesa Zarządu. Przypomnijmy, że w połowie lutego rada nadzorcza Bogdanki odwołała prezesa Krzysztofa Szlagę i powierzyła funkcję pełniącego obowiązki prezesa Sławomirowi Karlikowskiemu, wiceprezesowi ds. produkcji. Szlaga był prezesem Bogdanki od 1 kwietnia 2016 roku.

Artur Wasil – nowy Prezes Zarządu LW Bogdanka SA, w 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierunek – Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. W 2002 r. podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka SA gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty do sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter SA na stanowisku Dyrektora ds. Górniczych, a począwszy od 2014 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu. Artur Wasil ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie.


Źródło i fot.: Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA


dodano: 2018-03-26 06:53:21