Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Felietony
Spokojnie do przodu

Jerzy Byra


 

Szanowni Państwo!

31marca br. staliśmy się świadkami wielkiego wydarzenia, rozpo­częły się negocjacje akcesyjne między Unią Europejską a Polską. Powiedziano na ten temat już sporo. Zarówno o szybkiej integracji, jak i o obawach z konsekwencji wejścia do Unii.

          Dobrze się stało, że Uchwala Sejmu w tej sprawie jasno precy­zuje, „że warunkiem sukcesu negocjacji jest nie tylko sam przebieg rozmów, ale kontynuowanie reform i modernizacji w gospodarce, dostosowanie prawodawstwa i utrzymanie należytego poziomu spo­łecznej akceptacji dla integracji z UE" i, że „Sejm oczekuje zgodne­go współdziałania parlamentu,prezydenta i rządu na rzecz uzyska­nia optymalnych warunków członkostwa Polski w UE.".

Rozmowy nie będą łatwe. Proces negocjacyjny potrwa wiele lat. Mimo wszystko, można się spodziewać, że ratyfikacja umowy 0 przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpi w zapowiada­nym terminie, czyli najpóźniej do 2003 roku i, że członkostwo w Unii będzie dla Polski korzystne. Teraz ważne jest by trudne reformy dostosowawcze przebiegały bez zakłóceń.

W tym zestawieniu dane GUS za 1997 r. o deficycie handlo­wym z zagranicą są wielce wymowne. Dla zrównoważenia obrotów zabrakło nam 16,5 mld dolarów. Najbardziej niekorzystne saldo mamy właśnie z krajami Unii Europejskiej - ponad 10 mld dolarów.

A w ogóle, sytuacja w polskiej gospodarce, w ocenie Jerzego Kropiwnickiego, szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych jest „umiarkowanie optymistyczna". Największe zagrożenie budzi wysoki deficyt obrotów bieżących. Według ministra Kropiwnickiego grozi nam przekroczenie 6 proc.granicy deficytu, produktu krajowe­go brutto - co zagraniczni eksperci uważają za groźne dla stabilności finansowej kraju. Deficyt, zdaniem ministra, może wywołać naciski na polskie władze o mocniejsze schłodzenie gospodarki i w konsek­wencji zahamowanie wzrostu gospodarczego. Niepokojący jest również wzrost płac i rosnąca inflacja. Bardziej optymistyczne dane to, że w styczniu odnotowano prawie trzykrotny wzrost eksportu (o 13,1 proc.) nad importem (o 4,4 proc.), wzrost produkcji prze­mysłowej (o 9, l proc.) i budowlanej (o 27,9 proc.) oraz wydajności pracy (w przemyśle o 10 proc., w budownictwie o 22 proc.).

Na dalszych stronach „Prestiżu" przedstawiamy i polecamy lekturze również naszą ocenę wybranych aspektów gospodarki. A piszemy o Polski już teraz korzyściach i szansach na rozwój z faktu kontaktów z Unią, zaś na przykładzie Zakładu Przetwórczego Kazeiny w Murowanej Goślinie również o barierach unijnych ten rozwój wstrzymujących;o próbie oceny tegorocznego budżetu 1 odpowiedzi na pytanie czy sprzyja przedsiębiorcom i gospodarce; o leasingu i jego wpływie na  przedsiębiorstw oraz o problemach związanych z jego wykorzystaniem; o restruktu­ryzacji i prywatyzacji sektora naftowego oraz o zabiegach wstrzymu­jących jego konkurencję przed wejściem na polski rynek i wreszcie o tym, że w wystąpieniach publicznych liczy się siła pierwszego wrażenia, kolejny trening profesor Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk. (kwiecień 1998)

dodano: 2012-01-02 13:52:00