Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stanowisko XII Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w sprawie wspierania ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw

27 czerwca 2016r. w Ministerstwie Rozwoju  w Warszawie odbyła się  XII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Jej tematem były działania mające na celu wspieranie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W trakcie Konferencji wręczono wyróżniającym się eksporterom Medale Zasłużony dla Eksportu Polskiego, Dyplomy Zasłużony dla Eksportu oraz Puchary i Listy Gratulacyjne.

Stanowisko
XII Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
w sprawie wspierania ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw
w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera działania przedsiębiorców oraz organów państwowych, rządowych i samorządowych na rzecz wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Działania te są kompatybilne z „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz nową perspektywą finansową na lata 2014 – 2020. W tym czasie zakłada się wzrost eksportu polskiego, którego wielkość w 2020 r. prognozuje się na ok. 240-250 mld euro, w tym eksportu rolno-spożywczego na ok. 40 mld euro. W celu osiągnięcia ww. wartości eksportu nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania istniejących mocy oraz uruchamianie nowych inwestycji proeksportowych realizowanych, m.in. na zamówienia rządowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora eksporterów, Stowarzyszenie  Eksporterów Polskich zwraca uwagę na konieczność dalszego ułatwienia warunków działania firm produkujących na eksport oraz ubiegania się o fundusze unijne w latach 2014 – 2020. W tym zakresie istotną rolę odegra usprawnienie rozwiązań systemowych na rzecz wzrostu eksportu, a także kształtowania pozytywnego jego wizerunku na rynkach zagranicznych.

XII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich widzi potrzebę nadania w urzeczywistnianiu „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” strategicznych działań w zakresie proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki.W tym celu winny być zastosowane odpowiednie instrumenty  i mechanizmy, a mianowicie: 
  • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu,
  • wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych mających na celu wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki,
  • zastosowanie rozwiązań systemowych na rzecz skuteczności działania instrumentów wsparcia polskiego eksportu oraz respektowanie zasady samodzielności i samofinansowania firm produkujących na eksport,
  • koncentrację sił i środków na promocję branż, które mają największe możliwości potencjalnego i realnego wzrostu polskiego eksportu w tym: części samochodowe i lotnicze, meblarska, motoryzacyjna, elektroniczna, kosmetyczna, medyczna, IT/ICT, biotechnologiczna, farmaceutyczna,  polskie specjalności żywnościowe, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, aparatury pomiarowej i usług: sektor usług prozdrowotnych,
  • zaktywizowanie działań przedsiębiorstw na rynkach o potencjalnych możliwościach popytu na polskie towary tj. w krajach takich jak: Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Turcja, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Mongolia, Wietnam, Malezja oraz kraje bałkańskie tj.: Chorwacja, Serbia, Bośnia, Hercegowina, Macedonia i Grecja oraz kraje Maghrebu (Maroko, Algieria i Tunezja) i latynoamerykańskie,
  • ustawowe uregulowanie koordynacji współpracy resortów: rozwoju, rolnictwa i spraw zagranicznych na rzecz promocji eksportu oraz  kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki zagranicą,
  • uproszczenie procedur w zakresie wykorzystania unijnych funduszy proeksportowych i proinnowacyjnych,
  • ułatwienie  dostępu eksporterom do usług bankowych, w tym zwłaszcza gwarancyjnych i kredytowych,
  • wzmocnienie kadrowe Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji poprzez włączenie sił i środków Wydziałów Ekonomicznych do WPHI Ambasad RP. Chodzi o to aby Minister Rozwoju miał bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością promocyjno-informacyjną i ekonomiczną placówek, jak również dokonywał oceny efektywności działania WPHI na rzecz rozwoju eksportu,
  • pogłębienie współpracy informacyjno-promocyjnej pomiędzy prasą, radiem i telewizją oraz mediami polonijnymi na rzecz wspierania wzajemnie korzystnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej   partnerami zagranicznymi,
XII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich mając na uwadze potrzebę optymalnego wzrostu eksportu w ramach „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - deklaruje współdziałanie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z bankami, przedsiębiorcami, instytucjami, organami państwowymi, rządowymi i samorządami w celu wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych  i kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego na rzecz przyspieszenia tempa proinnowacyjnego, proeksportowego i konkurencyjnego rozwoju polskiej gospodarki.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich - Warszawa, 27 czerwca 2016 r.dodano: 2016-06-29 07:46:22