Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stopy procentowe w dółRada Polityki Pieniężnej znów obcięła o 25 punktów bazowych stopy procentowe, co oznacza, że główna stopa procentowa (stopa referencyjna) wynosić będzie 2,75 proc.


W dniach 4-5 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 3,00% w skali rocznej;
Uchwała RPP wchodzi w życie 6 czerwca 2013 r.

Rada Polityki Pieniężnej w informacji o dalszym obniżeniu stóp procentowych podała następujące uzasadnienie:

Aktywność gospodarcza na świecie w I kw. 2013 r. pozostała niska. Jednocześnie widoczne było silne zróżnicowanie stanu koniunktury w poszczególnych gospodarkach. Przyspieszeniu wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych towarzyszyło utrzymanie się recesji w strefie euro i pewne osłabienie wzrostu w części największych krajów rozwijających się, w tym w Chinach. W Niemczech dynamika PKB była dodatnia, natomiast w pozostałych dużych gospodarkach strefy euro PKB nadal się obniżał. Najnowsze dane dotyczące koniunktury w strefie euro, mimo pojawienia się sygnałów pewnej poprawy, wskazują na utrzymywanie się niekorzystnych tendencji w tej gospodarce na początku II kw.

Niska dynamika aktywności gospodarczej na świecie, a także wcześniejszy spadek cen surowców sprzyjają dalszemu obniżaniu się inflacji w wielu krajach.

W Polsce, wstępne dane o PKB w I kw. 2013 r. wskazują na nieco silniejsze niż oczekiwano spowolnienie wzrostu gospodarczego. Obniżenie dynamiki PKB w I kw. wynikało ze zmniejszenia dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB, przy jednocześnie nadal obniżającym się popycie krajowym. Do spadku popytu krajowego – w warunkach utrzymującej się stagnacji konsumpcji – nadal przyczyniał się spadek inwestycji, choć był on mniejszy niż w poprzednim kwartale. Dane za kwiecień o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz o sprzedaży detalicznej, a także większość wskaźników koniunktury, wskazują na utrzymanie się niskiego wzrostu gospodarczego także na początku II kw.

Kontynuacja spowolnienia popytu w gospodarce krajowej w I kw. br. przyczyniła się do dalszego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, w tym spadku liczby pracujących i wzrostu bezrobocia. Również dane z sektora przedsiębiorstw za kwiecień wskazują na kontynuację spadku zatrudnienia, czemu towarzyszy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). Sytuacja na rynku pracy przyczynia się do utrzymania niskiej dynamiki wynagrodzeń.

W kwietniu przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostał ograniczony. Zarówno dynamika kredytów dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw utrzymały się na niskim poziomie.

Inflacja CPI w kwietniu br. ponownie się obniżyła i wyniosła 0,8% r/r, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Do obniżenia inflacji przyczynił się głównie spadek dynamiki cen energii, w tym paliw. Jednocześnie niski poziom inflacji bazowej, a także pogłębienie się spadku cen produkcji, potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Towarzyszy temu dalsze obniżenie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.

W ocenie Rady, napływające dane wskazują na niższy niż oczekiwano wzrost gospodarczy w Polsce oraz silniejszy od przewidywanego w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i momentu oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, która może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP.

Rada uznaje, że rozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procentowych sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie.

Źródło: Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej, Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 czerwca 2013 r.


dodano: 2013-06-06 09:20:29