Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Stosunki gospodarcze Polski z Ukrainą

Według wstępnych danych w 2013 r. obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą wyniosły 7,9 mld USD, wzrosły o 1,4% w stosunku do 2012 r. Polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,5% i osiągnął wartość 5,7 mld USD, natomiast import obniżył się o 13% do poziomu 2,2 mld USD. Oznacza to kontynuację trwającej w 2012 r. tendencji wyższej dynamiki polskiego eksportu w stosunku do tempa zmian importu z Ukrainy.

Obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie styczeń-listopad 2013 r. wzrosły o 0,6% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. i wyniosły 7,2 mld USD. Polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,8% i osiągnął wartość 5,2 mld USD, natomiast import obniżył się o 16% do poziomu 1,9 mld USD. Oznacza to kontynuację trwającej w 2012 r. tendencji wyższej dynamiki polskiego eksportu w stosunku do tempa zmian importu z Ukrainy.

Ukraina zajmuje 16 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski (2012 r. 15), a jej udział, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, obniżył się z 1,96% do 1,89 %. Ukraina zajmuje 8 miejsce wśród najważniejszych krajów do których kierowane są polskie towary oraz 21miejsce wśród głównych dostawców towarów do Polski.

Eksprt
Struktura polskiego eksportu na Ukrainę w ww. okresie 2013 r. przedstawia się następująco: wyroby przemysłu elektromaszynowego – 28,4% eksportu na Ukrainę ogółem, wyroby przemysłu chemicznego – 18,1%, produkty mineralne – 10,9%, artykuły rolno-spożywcze – 10,5%, wyroby metalurgiczne – 9%, wyroby przemysłu  lekkiego – 7,4%, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego – 5,5%. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. wzrosły dostawy produktów mineralnych o 1,7%, spadły natomiast dostawy artykułów rolno-spożywczych o 1,5%. Eksport pozostałych grup towarowych praktycznie nie zmienił się.

Import
W strukturze importu towarów z Ukrainy największe pozycje to: wyroby metalurgiczne 30,9%, produkty mineralne – 28,5 %, artykuły rolno-spożywcze – 21%, wyroby przemysłu elektromaszynowego – 6%, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego – 6%, wyroby przemysłu chemicznego - 4,6%. 

Sektory perspektywiczne w polskim eksporcie
Największe możliwości utrzymania bądź umocnienia pozycji przez polskie towary na rynku ukraińskim dotyczą dóbr konsumpcyjnych tzw. szybko zbywalnych: wybranych artykułów rolno-spożywczych (np. owoców), artykułów higienicznych, kosmetyków, lekarstw, środków piorących itp.

Do perspektywicznych kierunków rozwoju działalności firm polskich na ukraińskim rynku zaliczyć należy:
  • energetykę – dostawy maszyn, urządzeń i technologii do modernizacji sektorów pozyskiwania surowców energetycznych, wytwarzania i przesyłu energii; dostawy maszyn, urządzeń i technologii energooszczędnych;
  • branżę rolno-spożywczą – dostawy maszyn, technologii i know-how;
  • budownictwo – dostawy i/lub produkcja maszyn, urządzeń i materiałów wykończeniowych, inwestycje infrastrukturalne;
  • sektor dóbr konsumpcyjnych – dostawy i/lub produkcja sprzętu AGD, odzieży, kosmetyków, farmaceutyków;
  • sektor usług – zwłaszcza usługi lecznicze, edukacyjne, turystyczne.

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa
Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, do 1 sierpnia 2013 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały na terenie Ukrainy 945,3 mln USD. Od początku 2013 r. polskie inwestycje na Ukrainie wzrosły o 28,1 mln USD i przekroczyły rekordowy poziom 937,1 mln USD odnotowany na koniec III kw.2010 r Obecnie Polska zajmuje 12 miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych na Ukrainie, z udziałem w łącznej kwocie zrealizowanych dotąd w tym kraju inwestycji wynoszącym 1,7%.

W sytuacji obserwowanej stagnacji w zakresie polskich inwestycji bezpośrednich na Ukrainie, warto odnotować dynamiczny wzrost polskich inwestycji portfelowych w ukraińskie przedsiębiorstwa, realizowanych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dwanaście ukraińskich spółek, notowanych do tej pory na warszawskim parkiecie (jedenaście na rynku podstawowym i jedna na rynku NewConnect), przyciągnęło dotychczas, w ramach pierwotnych i wtórnych emisji akcji, ponad 1,5 mld USD, z których przeważającą część stanowi polski kapitał.

Na podstawie danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki Ukrainy, ukraińskie firmy zainwestowały w Polsce 24,4 mln USD, natomiast wg. ekspertów ukraińskie inwestycje Polsce szacowane są na ok. 1,5 mld USD. 

Perspektywy współpracy inwestycyjnej
Do wybranych obszarów wzmożonego zainteresowania inwestorów zagranicznych rynkiem ukraińskim (pod warunkiem ustabilizowania się sytuacji na Ukrainie) zaliczyć należy:
  • energetykę – inwestycje w pozyskiwanie surowców energetycznych  (zwłaszcza węgla i gazu ziemnego), odnawialne źródła energii, energooszczędność, inwestycje w produkcję i dystrybucję energii elektrycznej;
  • branżę rolno-spożywczą – inwestycje w hodowle zwierząt i uprawę roślin, magazynowanie towarów rolno-spożywczych oraz przetwórstwo rolno-spożywcze;
  • budownictwo – inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, inwestycje infrastrukturalne.

Działania na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej
Minister Gospodarki obejmuje częściowym dofinansowaniem niektóre przedsięwzięcia promocyjne o charakterze proeksportowym m.in. wspierające udział polskich firm w targach, wystawach i misjach gospodarczych. Ukraina jest beneficjentem programów branżowych w zakresie budownictwa, przemysłu meblarskiego, kosmetyków, przemysłu obronnego i specjalności spożywczych (bliższe informacje dostępne są w Portalu Promocji Eksportu www.eksporter.gov.pl,  www.trade.gov.pl; zakładka Instrumenty wsparcia eksportu).

Pomocy finansowej w realizacji przedsięwzięć promocyjnych mogą udzielać również Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013 – informacje w domenie: www.mrr.gov.pl i na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw.

Przedsięwzięcia wspierające polski eksport i inwestycje są również  realizowane  przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie.


Źródło: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Opracowanie:  Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwo Gospodarki,  Warszawa, luty 2014 r. dodano: 2014-02-28 07:56:34