Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w maju 2013 r.

Z podanej przez GUS Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2013 roku wynika, że w większości obszarów gospodarki obserwowano tendencje wskazujące na utrzymywanie się spowolnienia gospodarczego. Produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się poniżej poziomu sprzed roku, budownictwo notowało dalszy spadek produkcji, a spadek zatrudnienia w skali roku był nieznacznie niższy niż przed miesiącem.

Wybrane obszary gospodarki zanotowały w maju br. następujące wyniki:

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 5478,6 tys. osób i było o 0,9% mniejsze niż przed rokiem (wobec spadku o 1,0% w kwietniu br. i wzrostu o 0,3% w maju ub. roku). Najbardziej obniżyło się zatrudnienie w budownictwie (o 8,7%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 2176,3 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,5% (tj. o 79,4 tys.), natomiast w skali roku wzrosła o 8,1% (tj. o 162,4 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,5% i obniżyła się o 0,5 p.proc. wobec notowanej w kwietniu br., ale była o 0,9 p.proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 3699,67 zł i było wyższe niż przed rokiem o 2,3% (w maju ub. roku notowano wzrost o 3,8%, a przed miesiącem – o 3,0%).

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w maju br. była o 5,2% większa niż przed rokiem i wyniosła 1929,26 zł. W okresie styczeń–maj br. ukształtowała się ona na poziomie 1898,24 zł (wzrost w skali roku o 5,6%).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju br., według wstępnych danych, były nieznacznie wyższe niż w poprzednim miesiącu (o 0,1%) i niższe niż przed rokiem o 2,5% (wobec spadku o 2,1% w kwietniu br.).

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w maju br. na terenie kraju była o 27,5% niższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,6% w maju ub. roku i spadku o 23,1% przed miesiącem). Spadek produkcji pogłębił się we wszystkich działach budownictwa.

Podaż pieniądza M3 wyniosła w końcu maja br. 941896,1 mln zł i była wyższa o 2,2% niż w końcu ub. roku oraz o 0,7% – niż przed miesiącem.

Obroty handlu zagranicznego, w okresie styczeń–kwiecień,  liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu o 7,4% do 49,4 mld EUR, natomiast po stronie importu obniżyły się o 0,7% do 49,8 mld EUR. Ujemne saldo wyniosło 0,4 mld EUR (przed rokiem minus 4,2 mld EUR). Eksport w dolarach USA wyniósł 65,3 mld USD i był wyższy o 8,0%, a import – 65,9 mld USD, tj. o 0,1% niższy niż przed rokiem. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,6 mld USD (wobec minus 5,5 mld USD w okresie styczeń–kwiecień ub. roku). 

Dochody budżetu państwa, w okresie styczeń–maj br., wyniosły 107804,1 mln zł (tj. 36,0% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2013 r.), a wydatki 138747,1 mln zł (odpowiednio 41,4%). Deficyt ukształtował się na poziomie 30943,0 mln zł, co stanowiło 87,0% planu.


Źródło: GUS, INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W MAJU 2013 R., 24.06.2013 r.


dodano: 2013-06-25 14:21:34