Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2019 r.


Główny Urzędu Statystyczny podał szacunkowe dane sytuacji społeczno-gospodarczej za I kwartał 2018 r. Produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była wyższa o 9,4%. Obroty towarowe z zagranicą w okresie styczeń–luty br. wzrosły w skali roku w większym stopniu po stronie importu niż eksportu. Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) wzrósł w porównaniu z okresem styczeń–luty ub. roku o 8,6% i wyniósł 158,4 mld zł, a import zwiększył się o 11,7% do 167,8 mld zł.


Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale br. ukształtowało się na poziomie 6382,2 tys. osób i było o 3,1% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w I kwartale ub. roku). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 8,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 7,8%), informacji i komunikacji (o 6,5%), budownictwie (o 5,6%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,5%). W końcu marca br. w urzędach pracy było zarejestrowanych 984,7 tys. bezrobotnych, tj. o 32,0 tys. mniej niż w lutym br. (spadek o 3,1%) oraz o 107,5 tys. mniej niż w marcu ub. roku (spadek o 9,8%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9%, tj. obniżyła się o 0,2 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,7 p.proc. w skali roku.

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–marzec br. wyniosło 5015,03 zł i było o 6,7% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 7,0% w IV kwartale ub. roku i o 7,1% przed rokiem). Wzrost płac obserwowano we wszystkich sekcjach, najwyższy w górnictwie i wydobywaniu – o 16,6% (w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 21,5%). Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w okresie styczeń–marzec br. wyniosła 1255,79 zł, tj. o 3,4% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny

W I kwartale br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w nieco mniejszym stopniu niż w poprzednim okresie. Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br. były o 0,9% wyższe od notowanych w grudniu ub. roku. Wzrost cen obserwowano we wszystkich sekcjach, w tym największy w górnictwie i wydobywaniu (o 3,7%).

Przemysł


W I kwartale br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu po 5,5% w I oraz IV kwartale ub. roku). W okresie styczeń–marzec br. wzrost produkcji sprzedanej w skali roku notowano we wszystkich sekcjach przemysłu, najwyższy – w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 9,8%. Wzrost produkcji sprzedanej w skali roku notowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, których sprzedaż stanowiła ok. 93% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem

Budownictwo

W I kwartale br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o 9,4% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 26,1%). Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku we wszystkich działach budownictwa, najbardziej – w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W nieco większym stopniu wzrosła sprzedaż robót remontowych (o 10,0%) niż inwestycyjnych (o 9,1%).

Rynek wewnętrzny

W I kwartale br. sprzedaż detaliczna była o 4,1% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,8% w poprzednim kwartale oraz o 8,1% w analogicznym okresie ub. roku). W większości grup sprzedaż w okresie styczeń–marzec br. była wyższa niż przed rokiem. Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost notowano w podmiotach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 9,6%).

Bilans płatniczy

Według wstępnych danych saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w lutym br. wyniosło minus 6,0 mld zł (wobec minus 3,2 mld zł w lutym ub. roku). Saldo obrotów towarowych ukształtowało się na poziomie minus 5,7 mld zł (wobec minus 2,8 mld zł przed rokiem), przy czym eksport zwiększył się o 13,9% do 79,1 mld zł, a import wzrósł o 17,4% do 84,8 mld zł. Saldo usług wyniosło 8,0 mld zł i było o 0,3 mld zł wyższe niż w lutym ub. roku, przy czym złożyły się na nie salda: podróży zagranicznych (1,3 mld zł), usług transportowych (2,7 mld zł) i pozostałych usług (4,0 mld zł). Przychody z tytułu eksportu usług ukształtowały się na poziomie 19,8 mld zł (wzrost o 8,8% w skali roku), a rozchody z tytułu importu usług wyniosły 11,8 mld zł (tj. odpowiednio o 12,2% więcej). Wartość oficjalnych aktywów rezerwowych w lutym br. zmniejszyła się o 3,0 mld zł do 425,8 mld zł na koniec miesiąca.

Handel zagraniczny

W okresie styczeń–luty br. obroty towarowe z zagranicą wzrosły w skali roku w większym stopniu po stronie importu niż eksportu. Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) wzrósł w porównaniu z okresem styczeń–luty ub. roku o 8,6% i wyniósł 158,4 mld zł, a import zwiększył się o 11,7% do 167,8 mld zł. Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w wysokości 9,4 mld zł (wobec minus 4,3 mld zł przed rokiem). W strukturze geograficznej obrotów w okresie styczeń–luty br. po obu stronach wymiany niższy niż przed rokiem był udział krajów rozwiniętych (w tym kraj.w UE). Udział kraj.w rozwijających się w eksporcie ogółem nie uległ istotnej zmianie, a w imporcie ogółem wzrósł, natomiast udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej zwiększył się po stronie eksportu, a obniżył po stronie importu. Eksport do krajów Unii Europejskiej zwiększył się w porównaniu z okresem styczeń–luty ub. roku o 7,6% i wyniósł 28,4 mld zł, a import wzrósł o 4,3% do 92,9 mld zł. Dodatnie saldo wyniosło 35,5 mld zł (wobec 30,3 mld zł przed rokiem). Eksport do krajów UE stanowił 81,1% wartości eksportu ogółem, a import z tych krajów – 55,4% wartości importu ogółem (wobec odpowiednio 81,8% i 59,3% przed rokiem).


Źródło: GUS - Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2019 r.


dodano: 2019-04-25 06:58:33