Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju w październiku 2016 r.


Z przedstawionej przez Główny Urząd Statystyczny informacji wynika, że w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie niższym niż przed rokiem, co częściowo było rezultatem oddziaływania czynników o charakterze sezonowym. Pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku. Rosła sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż usług w transporcie, choć nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach. W okresie styczeń–wrzesień br. badane przedsiębiorstwa uzyskały lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe; osłabieniu uległa natomiast ich aktywność inwestycyjna.

Rynek pracy
    Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w skali roku rosło w październiku br. w podobnym tempie do notowanego w poprzednich miesiącach. Ukształtowało się na poziomie 5779,1 tys. osób i było o 3,1% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,2% we wrześniu br.). Obserwowano dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego (do 8,2% w końcu października br.). W końcu października br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1308,0 tys., tj. zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,2%, tj. o 16,1 tys.) i z październikiem ub. roku (o 13,8%, tj. o 208,9 tys.).
    Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za III kwartał br. potwierdzają lepszą niż przed rokiem sytuację na rynku pracy. Zwiększyła się liczba osób pracujących, a obniżyła – bezrobotnych; wzrósł wskaźnik zatrudnienia. Liczba osób pracujących wyniosła w III kwartale br. 16 266 tys., tj. zwiększyła się o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i była o 0,2% większa od notowanej przed rokiem (w III kwartale ub. roku była wyższa w skali roku o 1,2%). Liczba osób bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 1027 tys. i była o 3,7% mniejsza niż w poprzednim kwartale. W skali roku zmniejszyła się ona o 16,6%. Stopa bezrobocia była najniższa w historii badania, prowadzonego od 1992 r. – wyniosła 5,9%. Korzystniejsza niż w poprzednich kwartałach była relacja liczby osób niepracujących do pracujących.

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
    Tempo wzrostu przeciętnych miesięcznych nominalnych i realnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku w październiku br. było słabsze niż w poprzednich miesiącach – wyniosło 4259,37 zł i było wyższe niż w październiku ub. roku o 3,6% . Utrzymał się niewielki wzrost przeciętnych nominalnych emerytur i rent brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz ich siły nabywczej. W okresie styczeń–październik br. ukształtowała się ona na poziomie 2084,36 zł, tj. wzrosła w skali roku o 1,9%. Nominalne i realne świadczenia emerytalno-rentowe rolników indywidualnych kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem. W okresie styczeń–październik br. wyniosła 1184,60 zł, tj. o 0,3% więcej niż przed rokiem. 

Ceny
    Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku w październiku br. uległ dalszemu spowolnieniu – w październiku br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,5%. W mniejszym stopniu niż we wrześniu br. obniżyły się ceny odzieży i obuwia oraz towarów i usług w zakresie mieszkania. Po raz pierwszy od kilku lat odnotowano nieznaczny wzrost cen towarów i usług związanych z transportem. Utrzymał się nieznaczny wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Ceny producentów w przemyśle rosły w skali roku nieco szybciej niż przed miesiącem – w październiku br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,5%, a w budownictwie nadal obserwowano nieznaczny spadek cen, były niższe niż przed miesiącem i przed rokiem – po 0,1%.
    Ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych (z wyjątkiem cen żywca wieprzowego oraz mleka) w październiku br. kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku. Obniżeniu cen skupu towarzyszyła mniejsza niż przed rokiem podaż większości produktów rolnych; więcej skupiono jedynie ziemniaków oraz żywca drobiowego.

Przemysł
    Produkcja sprzedana przemysłu w październiku br. była niższa niż przed rokiem o 1,3% (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym notowano wzrost o 1,3%). Spadek produkcji obserwowano w większości sekcji przemysłu, z wyjątkiem dostawy wody; gospodarowania ściekami; rekultywacji. Spośród głównych grupowań przemysłowych zmniejszyła się sprzedaż dóbr związanych z energią, zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych. Wzrost produkcji dóbr konsumpcyjnych był wolniejszy niż w poprzednich miesiącach.
    Sprzedaż detaliczna wzrosła w porównaniu z październikiem ub. roku o 4,6%.
    Według badań przeprowadzonych w listopadzie br., ogólny klimat koniunktury gospodarczej w jednostkach przetwórstwa przemysłowego jest oceniany pesymistycznie (po raz pierwszy od początku br.). Diagnozy oraz przewidywania w większości badanych obszarów pogorszyły się i kształtują się niekorzystnie; najbardziej – w zakresie portfela zamówień oraz produkcji.

Budownictwo
    Produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 20,1% (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek wyniósł 17,5%).
    Bardziej negatywne niż w październiku br. są także prognozy sytuacji finansowej. Ujemny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie jest gorszy niż przed miesiącem. Pogłębiają się pesymistyczne oceny bieżące i prognostyczne w większości obszarów, najbardziej – przewidywania w zakresie produkcji, portfela zamówień oraz sytuacji finansowej.

Rynek wewnętrzny
    Jednostki handlu detalicznego oceniają ogólny klimat koniunktury korzystnie, podobnie jak w październiku br. Wpływają na to m.in. pozytywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem, prognozy sprzedaży i sytuacji finansowej. Bieżąca sprzedaż oceniana jest bardziej korzystnie niż w październiku, przy utrzymujących się negatywnych opiniach w zakresie sytuacji finansowej. Badania koniunktury konsumenckiej w listopadzie wskazują na poprawę nastrojów konsumenckich, zwłaszcza wskaźnika wyprzedzającego. Kształtuje się on głównie pod wpływem poprawy przewidywań konsumentów w zakresie poziomu bezrobocia oraz dotyczących możliwości oszczędzania pieniędzy.
    Wyniki finansowe eksporterów oraz ich podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe kształtowały się lepiej niż przed rokiem i korzystniej niż dla ogółu podmiotów.

Nakłady inwestycyjne
    Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw były niższe niż w okresie styczeń–wrzesień ub. roku wyniosły 79,9 mld zł i były (w cenach stałych) o 9,1% niższe niż przed rokiem, wobec wzrostu o 12,3% przed rokiem); spadek był nieco głębszy niż w I półroczu br. Zwiększyła się aktywność inwestycyjna podmiotów z kapitałem zagranicznym. Przedsiębiorstwa rozpoczęły nieco więcej niż przed rokiem nowych inwestycji, a ich wartość kosztorysowa była znacznie wyższa niż w okresie styczeń–wrzesień ub. roku.

Wyniki finansowe banków
    W okresie styczeń–wrzesień br. wyniki finansowe sektora bankowego były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ub. roku. Wynik był o 9,5% wyższy niż przed rokiem i wyniósł 45,4 mld zł.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
    Przedsiębiorstwa niefinansowe w okresie styczeń–wrzesień br. notowały lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe. Poprawiły się wskaźniki ekonomiczno-finansowe tych jednostek. Nieznacznie obniżył się udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie badanych podmiotów.
    Wynik finansowy brutto wyniósł 103 mld 435,9 mln zł (zysk brutto – 120 mld 837,4 mln zł, strata brutto – 17 mld 401,5 mln zł) i był wyższy o 17 mld 424,8 mln zł (tj. o 20,3%) niż przed rokiem. Obciążenia wyniku finansowego brutto wzrosły w skali roku o 11,9% do 14 mld 546,7 mln zł.
    Wynik finansowy netto był wyższy niż przed rokiem o 15 mld 882,0 mln zł (tj. o 21,8%) i ukształtował się na poziomie 88 mld 889,2 mln zł (zysk netto – 105 mld 979,0 mln zł, strata netto – 17 mld 089,9 mln zł).

Handel zagraniczny
    W okresie trzech kwartałów br. obroty towarowe handlu zagranicznego (wyrażone w złotych) były wyższe niż przed rokiem, a eksport rósł szybciej niż import. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem, znacznie wyższym niż przed rokiem.
    W porównaniu z okresem styczeń–wrzesień ub. roku eksport zwiększył się o 5,8% do 586,3 mld zł, a import wzrósł o 3,9% do 568,4 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 17,9 mld zł (przed rokiem 7,0 mld zł). Obroty wyrażone w euro po stronie eksportu wzrosły w skali roku o 1,2% do 134,9 mld EUR, a po stronie importu nieco obniżyły się – o 0,6% do 130,7 mld EUR. Dodatnie saldo wyniosło 4,1 mld EUR (w okresie styczeń–wrzesień ub. roku 1,7 mld EUR).
    Zwiększyła się wartość obrotów z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) i import z krajów rozwijających się. Eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 6,1% do 467,7 mld zł, a import z tych krajów zwiększył się o 6,0% do 347,8 mld zł. Wzrósł również eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym do Rosji), po spadku notowanym w dwóch poprzednich latach. W okresie styczeń–sierpień br. wskaźnik terms of trade ogółem kształtował się korzystniej niż w analogicznym okresie ub. roku i wyniósł 101,7 (wobec 100,6 przed rokiem).

Budżet państwa
    W okresie styczeń–październik br. dochody budżetu państwa wyniosły 268,6 mld zł, a wydatki 293,3 mld zł, tj. odpowiednio 85,6% i 79,6% kwot założonych w ustawie budżetowej na 2016 r. Deficyt ukształtował się na poziomie 24,6 mld zł, co stanowiło 45,0% planu.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2016 r.


dodano: 2016-11-28 08:48:14