Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza w lutym

W lutym br. w większości obszarów gospodarki obserwowano tendencje wskazujące na utrzymywanie się spowolnienia gospodarczego. Z informacji GUS wynika, że po niewielkim wzroście w styczniu br., produkcja sprzedana przemysłu ponownie ukształtowała się poniżej poziomu ubiegłorocznego. W budownictwie notowano dalszy, chociaż mniejszy niż w dwóch poprzednich miesiącach, spadek produkcji. Niższa niż przed rokiem była sprzedaż detaliczna.

Rynek pracy
W końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 2336,7 tys. i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,8% (tj. o 41,0 tys.) oraz w skali roku – o 7,8% (tj. o 168,5 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,4% i była wyższa o 0,2 p.proc. niż przed miesiącem oraz o 1,0 p.proc. – niż przed rokiem. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła
w lutym br. 224,9 tys. osób, tj. była o 29,2% niższa niż przed miesiącem, ale o 6,6% wyższa niż przed rokiem.

Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (1) w lutym br. wyniosło
w lutym br. 3709,99 zł i było wyższe niż przed rokiem o 4,0% (w lutym ub. roku notowano wzrost o 4,3%).

Ceny
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym br. były wyższe niż przed miesiącem o 0,3%. W lutym br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych kształtowały się na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed miesiącem.

Przemysł
W lutym br., po niewielkim wzroście przed miesiącem, produkcja sprzedana przemysłu (2) obniżyła się o 2,1% w skali roku.

W 2012 r. przedsiębiorstwa (3) przemysłowe uzyskały wyniki finansowe mniej korzystne niż przed rokiem. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów był o 11,6% niższy niż w 2011 r. i wyniósł 72627,3 mln zł. Spadek notowano we wszystkich sekcjach (z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę), najgłębszy w górnictwie i wydobywaniu – o 32,9%. Wynik finansowy brutto przemysłu ogółem zmniejszył się o 20,0% do 70598,8 mln zł. Obniżył się również wynik finansowy netto (o 20,5% do 58863,4 mln zł), a jego spadek notowano we wszystkich sekcjach (z wyjątkiem dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji), w tym najgłębszy w górnictwie i wydobywaniu.

Budownictwo
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w lutym br. na terenie kraju była o 11,4% niższa niż przed rokiem.

Bilans płatniczy
Według wstępnych danych, saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego (4) w styczniu br. było ujemne i wyniosło minus 1546 mln EUR, tj. poprawiło się o 448 mln EUR w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.

Rachunek kapitałowy zamknął się dodatnim saldem w wysokości 7 mln EUR (wobec 33 mln EUR w styczniu ub. roku), a kwoty przychodów i rozchodów ukształtowały się odpowiednio na poziomie 30 mln EUR oraz 23 mln EUR (wobec 48 mln EUR oraz 15 mln EUR przed rokiem).

Saldo inwestycji zagranicznych w Polsce było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 2921 mln EUR, przy czym wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 1198 mln EUR. Polskie inwestycje za granicą wyniosły minus 824 mln EUR, w tym polskie inwestycje bezpośrednie za granicą ukształtowały się na poziomie 363 mln EUR.


Handel zagraniczny
Eksport liczony w złotych w cenach bieżących obniżył się w porównaniu ze styczniem ub. roku o 1,2% i wyniósł 48,0 mld zł, natomiast import zmniejszył się o 8,2% do 49,0 mld zł (wobec wzrostu odpowiednio o 20,9% i 20,3% przed rokiem).

Budżet państwa

Po dwóch miesiącach br. budżet państwa zamknął się deficytem w wysokości 21 654,9 mln zł, co stanowiło 60,9% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2013 r. Dochody (5) wyniosły 42 829,5 mln zł, a wydatki – 64 484,4 mln zł (odpowiednio 14,3% oraz 19,3% planu).

Nakłady inwestycyjne w 2012 r.
Nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw (6) w 2012 r. wyniosły 99,7 mld zł i były (w cenach stałych) o 0,9% niższe niż przed rokiem.

Produkt krajowy brutto
Według wstępnych danych, produkt krajowy brutto po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w IV kwartale 2012 r. był o 1,1% wyższy niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększył się o 0,2%.

(1) W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
(2) W cenach stałych, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
(3) Dane dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.
(4) Opracowano na podstawie materiałów NBP.
(5) Opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów: „Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń–luty 2013 r.”
(6) Dane dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych.

Źródło: GUS, INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W LUTYM 2013 R., Warszawa, 21 marca 2013 r.



dodano: 2013-03-22 12:04:26