Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Sytuacja społeczno-gospodarcza w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tendencje wzrostowe, obserwowane w br. w podstawowych obszarach gospodarki, umocniły się w trzecim kwartale: produkcja sprzedana w przemyśle i budownictwie wzrosła w skali roku w większym stopniu niż w drugim kwartale oraz przyspieszył wzrost sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży usług w transporcie.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie styczeń-wrzesień br. były wyższe niż przed rokiem. W trzecim kwartale br. wzrost był nieco szybszy niż w drugim. Ceny producentów w okresie trzech kwartałów br. kształtowały się powyżej poziomu sprzed roku, kiedy notowano ich spadek.

Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku umocnił się w trzecim kwartale br. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 6,8% w końcu września br.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień br. wzrosły w skali roku bardziej niż przed rokiem; słabszy był natomiast wzrost ich siły nabywczej.
  • Nominalne emerytury i renty brutto w obu systemach rosły wolniej niż wynagrodzenia. Siła nabywcza świadczeń z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych była zbliżona do notowanej w okresie trzech kwartałów ub. roku, a rolników indywidualnych – obniżyła się.
  • Na rynku rolnym w okresie dziewięciu miesięcy br., przy wyższej niż przed rokiem podaży, ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych kształtowały się powyżej poziomu sprzed roku. Opłacalność tuczu trzody chlewnej pozostawała niska.
  • W obrotach towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń–sierpień br. obserwowano szybszy wzrost importu w skali roku niż eksportu. Dodatnie saldo wymiany było znacznie niższe niż przed rokiem. Wskaźnik terms of trade w okresie styczeń–lipiec br. kształtował się niekorzystnie.
Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I-III kwartał 2017 r.


dodano: 2017-10-27 07:53:44