Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szansa na wdrożenia polskich badań podstawowych


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki w ramach wspólnego przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkurs TANGO. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł. Nabór rozpocznie się 29 listopada br. i potrwa do 30 czerwca 2020 roku.
Celem głównym wspólnej inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.– Współpraca nauki z biznesem to konieczność, ale by się rozwijała muszą być zapewnione odpowiednie warunki. Nawiązując do nazwy ogłaszanego dziś konkursu, do tej współpracy nie wystarczy dwojga – poza biznesem i nauką ważną rolę do odegrania ma administracja. Właśnie dlatego zamiast mówić, co należałoby zrobić, po prostu to robimy: Konstytucja dla Nauki, ulgi na B+R dla przedsiębiorców i zmodyfikowane – tak jak Tango – programy wsparcia realizowane przez NCBR są tego najlepszym dowodem. Liczę, że projekty realizowane w kolejnej edycji Tango staną się początkiem dobrej współpracy jednostek naukowych i polskich firm – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.Zmiany w TANGO – trzy ścieżki naboru, większe kwoty dofinansowaniaW konkursie Tango4 można aplikować w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań:
  • W ramach Ścieżki A będą finansowane projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań podstawowych, oraz znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu. Finansowanie będzie obejmowało prace koncepcyjne oraz prace badawczo-rozwojowe. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie jednostki naukowe.
  • Ścieżka B będzie skierowana do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera przemysłowego. O finansowanie będą mogli ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A). Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła być jedynie jednostka naukowa.
  • Ścieżka C będzie skierowana do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami. Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz wybrane prace koncepcyjne. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła być jedynie jednostka naukowa.
Zwiększone zostały maksymalne kwoty dofinansowania – do 250 tys. zł w ścieżce A oraz do 3 mln zł odpowiednio w ścieżkach B i C.– Obserwując na co dzień pracę i sukcesy beneficjentów NCBR, w dużej mierze przedstawicieli biznesu, chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na zmiany w tej edycji konkursu dopuszczające przedsiębiorców do zgłaszania się w konsorcjum z jednostkami naukowymi. To kolejna przestrzeń do kooperacji nauki i biznesu – właśnie na korzystaniu z potencjału przedstawicieli tych dwóch środowisk najbardziej zależy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Transfer wiedzy z nauki do biznesu przekłada się na wzrost innowacyjności całej gospodarki – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanieW konkursie finansowane są prace koncepcyjne i badawczo-rozwojowe. Kierownikiem projektu zgłoszonego w TANGO 4 może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w projekcie TANGO 4. Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku we Wspólnym Przedsięwzięciu TANGO.Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach TANGO 4 (Ścieżka A oraz Ścieżka C). Realizacja projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.– Konkurs TANGO powstał z myślą o naszych grantobiorcach, którzy już zrealizowali swój projekt w zakresie badań podstawowych, a uzyskane przez nich wyniki mają duży potencjał aplikacyjny. Dzięki współpracy z NCBR przede wszystkim skracamy proces oceny dla tych naukowców, których dorobek i efekty pracy już raz zostały dobrze ocenione – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.Ubieganie się o dofinansowanie będzie możliwe, jeżeli na dzień złożenia wniosku w konkursie TANGO4:
  • raport końcowy z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN lub
  • co najmniej jeden raport roczny z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany przez NCN.
Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w trybie ciągłym z podziałem na rundy, od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Więcej informacji o konkursie.


dodano: 2019-10-02 06:03:08