Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Szybsza ochrona własności przemysłowej

16 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła dokument przygotowany przez Urząd Patentowy RP (UP) i Ministerstwo Gospodarki w sprawie skrócenia czasu rozpatrywania zgłoszeń patentu oraz redukcji liczby postępowań odwoławczych.

Czas rozpatrywania zgłoszeń patentu skrócono z 3 do 2,5 roku, a redukcja liczby postępowań odwoławczych m.in. w sprawach patentowych, znaków towarowych czy wzorów przemysłowych to główne cele propozycji założeń projektu nowelizacji Prawa Własności Przemysłowej.

Nowe rozwiązania umożliwią przedsiębiorcy składającemu wniosek w UP, ubieganie się  o częściowe zwolnienie z opłaty (maksymalnie do 80 proc. jej wartości)  za zgłoszenie do Urzędu znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Wnioskodawca będzie musiał jednak wykazać, że nie jest w stanie zapłacić całej kwoty.

W przypadku znaków towarowych projekt zakłada wprowadzenie instytucji tzw. „listów zgody” oraz systemu środków ulgowych. Dzięki „listom” zgłaszający będzie miał możliwość uzyskania prawa ochronnego na znaki towarowe podobne. Musi jednak zawrzeć umowę o koegzystencji z uprawnionym do korzystania z wcześniej zgłoszonego znaku towarowego.

Z kolei system środków ulgowych dotyczy przypadku, gdy zgłaszający lub właściciel znaku nie dotrzymał terminów procesowych. Projekt wprowadza dłuższy, bo 6-miesięczny czas (liczony od dnia, w którym termin na dokonanie określonej czynności upłynął) na wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu na dokonanie czynności procesowej.

W założeniach do nowelizacji Prawa Własności Przemysłowej zaproponowano też  dodatkowe rozwiązanie dotyczące patentu. Wprowadza ono tzw. „ulgę w nowości”. Dzięki niej zgłaszający będzie mógł uzyskać patent dla swojej innowacji pomimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy tzw. ujawnienie nastąpi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem i będzie oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Proponowane ułatwienia dotyczą także prowadzenia elektronicznej korespondencji z Urzędem Patentowym. Nie trzeba będzie już używać certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W praktyce oznacza to, że zwykły podpis elektroniczny zostanie uznany za równoważny z podpisem papierowym.

Dodatkowo, przebywające za granicą osoby fizyczne, które będą chciały zgłosić swój patent, wzór użytkowy, znak towarowy, wzór przemysłowy czy oznaczenie geograficzne w UP, nie będą musiały korzystać z usług rzecznika patentowego, co do tej pory było obowiązkowe.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2013-07-17 12:06:52