Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W I półroczu br. gospodarka utrzymywała tendencje wzrostowe


Z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I półroczu br. w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe, a dynamika w drugim kwartale kształtowała się nieco korzystniej niż w pierwszym. Produkcja sprzedana przemysłu w okresie kwiecień–czerwiec br. wzrosła w skali roku w większym stopniu niż w okresie pierwszych trzech miesięcy br. Umocnił się wzrost sprzedaży detalicznej; przyspieszyła dynamika sprzedaży usług w transporcie. Spadek produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale był nieznacznie mniejszy niż w pierwszym.


Wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku w II kwartale br. był nieco wyższy niż w okresie styczeń–marzec br. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wyniosło 4224,13 zł i było o 4,0% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem notowano wzrost o 3,6%).  Przy spadku cen konsumpcyjnych, poprawiła się siła nabywcza płac w porównaniu z I półroczem ub. roku. Nominalne i realne emerytury i renty w obu systemach w I półroczu br. kształtowały się powyżej poziomu sprzed roku, ale ich dynamika była słabsza niż wynagrodzeń. Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu br. była o 2,2% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2079,38 zł. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wzrosło w skali roku o 2,9% i ukształtowało się na poziomie 5733,5 tys. osób. Napływ do bezrobocia rejestrowanego był mniejszy niż w okresie sześciu miesięcy ub. roku; zmniejszyła się liczba osób wykreślonych z rejestrów. Stopa bezrobocia spadła do 8,8% w końcu czerwca br.

Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu br. zwiększyła się w skali roku o 4,4%. Wyższa niż przed rokiem była produkcja w przetwórstwie przemysłowym oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji. Wzrosła produkcja w większości głównych grupowań przemysłowych (z wyjątkiem dóbr związanych z energią), w tym najbardziej – dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz inwestycyjnych. Wydajność pracy w przemyśle w okresie sześciu miesięcy br. była większa niż przed rokiem o 2,3%, przy wzroście zatrudnienia o 2,1%. W czerwcu br. produkcja sprzedana w przemyśle wzrosła w skali roku o 6,0%.

Produkcja budowlano-montażowa w I półroczu br. była niższa niż w analogicznym okresie ub. roku o 11,9%; produkcja zmniejszyła się we wszystkich działach budownictwa, najbardziej w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W czerwcu br. spadek produkcji budowlano-montażowej był wolniejszy niż w poprzednich miesiącach i wyniósł 13,0%.

Sprzedaż detaliczna w I półroczu br. zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 5,0%, a w czerwcu br. wzrosła odpowiednio o 6,5%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu br. były niższe niż przed rokiem o 0,9%. Utrzymał się spadek cen towarów i usług w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia; obniżyły się ceny związane z mieszkaniem. Wzrosły natomiast m.in. ceny żywności i napojów bezalkoholowych. W czerwcu br. skala spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych była nieco mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Ceny producentów w przemyśle i budownictwie w I półroczu br. nadal kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku.

Według badań koniunktury gospodarczej przeprowadzonych w lipcu br. nastroje przedsiębiorców w przetwórstwie przemysłowym są nieco mniej optymistyczne niż przed miesiącem. Pozytywne, ale ostrożniejsze niż w czerwcu br., są przewidywania w większości badanych obszarów. Nieznacznie negatywne pozostają oceny bieżącego portfela zamówień; nieco poprawiły się natomiast korzystne opinie w zakresie bieżącej produkcji oraz pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Podmioty budowlane nadal oceniają koniunkturę nieznacznie negatywnie. Utrzymują się niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej, przy pogorszeniu przewidywań w tym obszarze. Optymistyczne, ale nieco ostrożniejsze niż przed miesiącem, są prognozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest oceniany pozytywnie, podobnie jak w czerwcu br. Korzystne, lepsze niż przed miesiącem, są oceny bieżącej sprzedaży, przy osłabieniu przewidywań w tym zakresie. Mniej optymistycznie postrzegany jest przyszły popyt na towary. Nieco poprawiły się pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej, a przewidywania w tym zakresie kształtują się nieznacznie negatywnie (wobec pozytywnych przed miesiącem).

Bieżące nastroje konsumenckie w lipcu br. są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Wpływa na to m.in. poprawa ocen obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz opinii dotyczących bieżącego dokonywania ważnych zakupów, przy bardziej pesymistycznych ocenach obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Pogorszyły się natomiast wskazania dotyczące przyszłych tendencji konsumpcji indywidualnej.

Na rynku rolnym w I półroczu br., przy obniżonej podaży podstawowych produktów roślinnych, ich ceny (z wyjątkiem cen pszenicy) były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Poniżej poziomu ubiegłorocznego kształtowały się natomiast ceny produktów zwierzęcych (których skup był wyższy w skali roku). Opłacalność produkcji trzody chlewnej pozostawała niska, chociaż relacje cen stopniowo poprawiały się i w czerwcu br. kształtowały się korzystniej niż przed rokiem. Przy niewielkiej ilości wiosennych opadów, w czerwcu br. w wielu rejonach kraju obserwowano znaczne przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu, a stan części upraw (szczególnie zbóż jarych i roślin strączkowych) uległ pogorszeniu.

Eksport produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń–maj br. był wyższy niż przed rokiem o 4,3% i wyniósł 41,0 mld zł, a import zwiększył się o 7,6% do 29,1 mld zł. Obroty zamknęły się dodatnim saldem w wysokości 11,9 mld zł (wobec 12,3 mld zł po pięciu miesiącach ub. roku). Udział towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem pozostał na poziomie sprzed roku i wyniósł 12,9%, a w imporcie ogółem wzrósł z 9,1% do 9,5%.

W okresie styczeń–maj br., przy wyższej dynamice eksportu niż importu, dodatnie saldo obrotów ogółem było większe niż przed rokiem. W porównaniu z okresem styczeń–maj ub. roku eksport (w cenach bieżących) zwiększył się o 4,7% do 318,8 mld zł, a import wzrósł o 3,5% do 306,0 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 12,8 mld zł (przed rokiem 8,8 mld zł).  Zwiększyła się wymiana z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami UE. Eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 4,8% do 254,2 mld zł. Również o 4,8% zwiększył się import z tych krajów, osiągając wartość 187,4 mld zł. Dodatnie saldo wymiany było wyższe niż przed rokiem i ukształtowało się na poziomie 66,8 mld zł (w okresie styczeń–maj ub. roku 63,8 mld zł). Wyższy niż przed rokiem był również eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w porównaniu z okresem styczeń–maj ub. roku o 9,1% do 16,2 mld zł) oraz import z krajów rozwijających się. W okresie styczeń–kwiecień br. wskaźnik terms of trade kształtował się korzystnie, podobnie jak przed rokiem.

W I półroczu br. dochody budżetu państwa wyniosły 151,6 mld zł (tj. 48,3% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016 r.), a wydatki – 170,3 mld zł (odpowiednio 46,2%). Deficyt ukształtował się na poziomie 18,7 mld zł, co stanowiło 34,1% planu.


Źródło: GUS -  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r.


dodano: 2016-07-26 07:57:08