Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W gospodarce tendencja wzrostowa

W maju br. w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano tendencje wzrostowe informuje Główny Urząd Statystyczny. Produkcja sprzedana przemysłu była znacznie wyższa w skali roku (po niewielkim spadku przed miesiącem). W większym stopniu niż w kwietniu br. wzrosła produkcja budowlano-montażowa oraz sprzedaż detaliczna, umocnił się również wzrost sprzedaży usług w transporcie.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wzrosło w skali roku w tempie zbliżonym do obserwowanego w poprzednich miesiącach. Ukształtowało się na poziomie 5990,4 tys. osób i było o 4,5% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,8% w maju ub. roku). Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 7,4% i była o 0,3 p.proc. mniejsza niż przed miesiącem i o 1,7 p.proc. mniejsza niż przed rokiem. 

Wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych i realnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku w maju br. był wyższy niż w poprzednich miesiącach. Wynagrodzenie wyniosło 4390,99 zł i było o 5,4% wyższe niż w maju ub. roku (wobec wzrostu o 4,1% przed rokiem). Skala wzrostu przeciętnych nominalnych świadczeń emerytalno-rentowych w obu systemach była podobna do notowanej we wcześniejszych okresach, wyniosła 2131,96 zł i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem. Przy wzroście cen konsumpcyjnych, siła nabywcza emerytur i rent w systemie pracowniczym była zbliżona do obserwowanej przed rokiem, a rolników indywidualnych – niższa.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. wzrosły w skali roku nieznacznie wolniej niż przed miesiącem, były niższe niż przed miesiącem o 0,5%. Notowano osłabienie dynamiki cen towarów i usług w zakresie transportu. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był szybszy, a cen towarów i usług związanych z mieszkaniem – podobny do obserwowanego w kwietniu br. Wolniej niż w poprzednich miesiącach rosły w skali roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu, natomiast tempo wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej nie uległo zmianie.

Produkcja sprzedana przemysłu w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 9,1% (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym jej wzrost wyniósł 6,5%). Produkcja zwiększyła się we wszystkich sekcjach, w tym najbardziej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz przetwórstwie przemysłowym. Wzrost notowano we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych, najwyższy w produkcji dóbr zaopatrzeniowych.

Produkcja budowlano-montażowa była o 8,4% wyższa niż w maju ub. roku (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym – większa o 6,2%). Wzrost produkcji obserwowano we wszystkich działach budownictwa, najwyższy w jednostkach specjalizujących się w budowie budynków oraz budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 7,4%. 4 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu br. kształtuje się na poziomie dodatnim, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Pozytywne i lepsze niż przed miesiącem są oceny bieżące dotyczące portfela zamówień oraz produkcji. Nieco poprawiły się także nieznacznie negatywne diagnozy sytuacji finansowej. Przewidywania w tych obszarach są mniej optymistyczne od sygnalizowanych w maju br. Podmioty budowlane, podobnie jak miesiącem, oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej od listopada 2008 r. Po raz pierwszy od połowy 2011 r. pozytywne są diagnozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej; mniej pesymistycznie niż przed miesiącem postrzegana jest bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy w tych obszarach są korzystne. Pozytywne, ale nieco ostrożniejsze niż przed miesiącem, są nastroje przedsiębiorstw w handlu detalicznym. Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa są oceniane korzystnie, podobnie jak w maju, przy nieco mniej pozytywnych niż przed miesiącem przewidywaniach w tych obszarach. Mniej optymistyczne są przewidywania podmiotów w handlu detalicznym dotyczące popytu na towary.

W czerwcu br. obserwowano dalszą poprawę nastrojów konsumentów dotyczących bieżących i przyszłych tendencji. Najbardziej poprawiły się oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.
Na rynku rolnym w maju br. ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych były wyższe niż przed miesiącem. Powyżej poziomu sprzed roku kształtowały się ceny skupu większości produktów roślinnych i zwierzęcych (z wyjątkiem cen drobiu). Opłacalność produkcji trzody chlewnej nadal była niska.

W okresie styczeń–kwiecień br. obroty towarowe handlu zagranicznego (liczone w złotych) zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 6,2% i wyniosły 278,8 mld zł, a import wzrósł o 9,0% do 275,6 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 3,2 mld zł (9,8 mld zł w okresie styczeń–kwiecień ub. roku). Obroty wyrażone w euro zwiększyły się w skali roku po stronie eksportu o 6,1% do 64,2 mld EUR, a po stronie importu o 8,9% do 63,5 mld EUR. Dodatnie saldo osiągnęło wartość 0,8 mld EUR (2,3 mld EUR przed rokiem). Eksport w dolarach USA był o 1,8% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 68,1 mld USD, natomiast import wzrósł o 4,6% do 67,3 mld USD. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld USD (2,5 mld USD w okresie czterech miesięcy ub. roku).

W wyniku szybszego wzrostu importu niż eksportu dodatnie saldo obrotów było niższe niż przed rokiem. Zwiększyła się wymiana towarowa ze wszystkimi grupami krajów; najbardziej z krajami Europy Środkowo Wschodniej. W I kwartale br. wskaźnik terms of trade ogółem kształtował się niekorzystnie i wyniósł 97,5 (wobec 101,0 przed rokiem).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń–maj br. wyniosły 143,3 mld zł (tj. 44,0% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2017 r.), a wydatki 143,5 mld zł (odpowiednio 37,3%). W rezultacie notowano deficyt w wysokości 0,2 mld zł, co stanowiło 0,3% planu.


Źródło: GUS - Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2017 r.


dodano: 2017-06-27 06:51:01