Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W styczniu wyższa dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2015 r. była wyższa o 1,7% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 1,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 3,9%.

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 1,7% wyższa niż przed rokiem i o 3,1% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,0% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 12,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,2%, urządzeń elektrycznych – o 12,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 11,4%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,6%, metali – o 4,2%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji napojów – o 12,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,5%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,8%.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. o 1,3% wyższa niż przed rokiem i o 65,2% niższa w porównaniu grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 3,2% wyższym w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 0,7% niższym w stosunku do grudnia ub. roku.

W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków – o 2,6% oraz w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 7,5%. W podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wystąpił spadek o 6,3%.


Źródło: GUS


dodano: 2015-02-19 08:45:55