Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W Lubuskiem ponad 172 mln zł na doposażenie szkolnictwa zawodowego

Wsparcie dla nauczycieli i uczniów, doposażenie szkół oraz wiele innych działań zrealizowanych zostanie dzięki 172 mln zł. W urzędzie marszałkowskim uroczyście wręczono umowy dot. projektu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. – Niesłychanie ważna jest infrastruktura i inwestycje w poprawę warunków życia, ale nie ma nic ważniejszego niż kapitał ludzki. Szkolnictwo zawodowe było naszym deficytem, a nie potencjałem. To się zmieni – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.– To góra pieniędzy i partnerstwo wszystkich powiatów. Bardzo ważne jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe ma się zmienić. To ma być nowoczesna nauka i kreatywne myślenie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem Miasta Gorzów Wlkp. W projekcie udział bierze: – 11 powiatów, 7 gmin, 3 szkoły rolnicze dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2 szkoły leśne dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska, 6 szkół niepublicznych, partnerzy z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół. Beneficjenci złożyli 23 wnioski o dofinansowanie.  Kwota ogółem: 172.859.894,57 PLN. Wartość dofinansowania: 161.208.167,54 PLN

– Partnerstwa są najlepiej premiowane, ale zarazem bardzo trudne. W tym projekcie brały udział 23 podmioty i wystarczyło, aby jednemu coś się nie udało i wtedy pomysł upada. W sumie do wnioskodawców trafią 172 mln zł. Jestem przekonana, że to są najlepiej wydane pieniądze. Myślę też o kolejnych projektach, bo w ramach EFS wciąż mamy jeszcze na tego typu działania dużo środków finansowych – tłumaczyła marszałek.

Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje projekt pozakonkursowy z Podziałania 8.4.1 RPO – Lubuskie 2020 pt.: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane będą trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj:

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU

III. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano w trybie pozakonkursowym, oznacza to, że wsparcie skierowane zostanie do wszystkich organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe w zakresie rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego oraz doposażenia bazy dydaktycznej.

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa lubuskiego. Realizacja projektu w województwie lubuskim przyczyni się do szeroko rozumianego podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Ze wsparcia skorzystają nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Szkoły zyskają wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która pozna innowacyjne rozwiązania stosowane w branżach w zakresie nauczanych przedmiotów. Po odbyciu staży zawodowych u przedsiębiorców nauczyciele będą przekazywać uczniom wiedzę i przygotowywać ich do stosowania metod i rozwiązań, z których korzystają przedsiębiorstwa.

Dzięki projektowi swoje kompetencje zawodowe podniosą również uczniowie szkół zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania i nie są zapewnione przez szkoły. Ponadto co najmniej 5000 uczniów zostanie skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na odpłatne praktyki i staże. Tam dowiedzą się jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, poznają najnowsze  techniki i rozwiązania, będą pracować na  sprzętach używanych w danych dziedzinach zawodowych.  Dzięki temu będą mogli pogłębić i wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach w realnych warunkach pracy, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy. Uczniowie, którzy w szkole poznają teorię, a praktykę u przedsiębiorcy, będą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie ryku pracy i zwiększą swoje szanse na zatrudnienie.

Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tak aby uczniowie mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą. Młodzież gimnazjalna często  nie ma ukierunkowanych planów co do swojej dalszej edukacji i staje przed trudnym decyzją jaką jest wybór szkoły. Nie bez znaczenia jest dla nich baza dydaktyczna szkoły.  Placówki, w których naucza się w oparciu o nowoczesne metody i na nowoczesnym sprzęcie cieszą się większym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej, dla której szkolnictwo zawodowe powoli  przestaje być tą mniej atrakcyjną formą kontynuowania edukacji, a staje się drogą do zdobycia zawodu i dobrze płatnej pracy.

Działania projektowe skupią się także na rozwoju doradztwa zawodowego. Szkolne Punkty Informacji i Kariery odgrywają ważną rolę w szkołach zawodowych. Ważne jest, aby uczniowie mieli wsparcie certyfikowanych doradców zawodowych, którzy śledzą zmiany i tendencje rynku pracy w danym regionie i którzy są w stanie pomóc i doradzić w wyborze dalszej ścieżki zawodowej młodzieży.

Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia w poszczególnych branżach, ściśle współpracujących  z pracodawcami oraz elastycznie reagujących na zmiany zachodzące na rynku pracy. W ramach projektu szkoły mogą tworzyć ukierunkowane branżowo Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub podmioty, które realizują zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Centra te zostaną utworzone w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT mają przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez integrację i wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów poprzez umożliwienie im uczestnictwa w realnych warunkach pracy. Dzięki temu rynek pracy zyska  wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy po opuszczeniu szkoły są gotowi do podjęcia zatrudnienia bez konieczności doszkalania ich.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Autor: Małgorzata Tramś-Zielińska | TOP


dodano: 2016-12-27 07:45:43