Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Warunki zamieszczania reklam
Zlecenie.
Podstawą do zamieszczenia materiałów promocyjnych w „Prestiż - relacje gospodarcze” w wersji drukowanej i online jest zlecenie Klienta (załączony wzór) podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, określające rodzaj, powierzchnię, terminy realizacji, terminy i warunki płatności. Cenę i wysokość upustów dział reklamy określa w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji.
Zlecenie materiałów promocyjnych oznacza akceptację poniższych warunków sprzedaży powierzchni promocyjnej.
  1. W przypadku, gdy Zleceniodawca dopiero podejmuje współpracę z Wydawcą, zobowiązany jest dostarczyć: (osoby prawne) - aktualny odpis z KRS, regon, decyzję o nadaniu numeru NIP; (osoby fizyczne) - aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, regon, kserokopię dowodu osobistego, decyzję o nadaniu numeru NIP.
  2. Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o wszelkich zmianach w treści dokumentów określonych w ust. 1.
Termin składania.
Termin składania gotowych materiałów – najpóźniej na 14 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania wersji drukowanej i 5 dni wersji online.

Zmiany.
Wszelkie zmiany w treści materiałów promocyjnych – wyłącznie na piśmie – mogą być dokonane na 14 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego druk i 3 dni przed emisją online.

Konsekwencje zmian.
W przypadku niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym obok redakcja ma prawo do zamieszczania materiałów promocyjnych dostarczonych do poprzedniego numeru.

Odmowa przyjęcia.
W przypadku nieterminowego lub niekompletnego dostarczenia materiałów niezbędnych do publikacji (zła jakość, niewłaściwe parametry techniczne) wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ich do realizacji.
Wydawcy przysługuje prawo odmowy opublikowania materiałów reklamowych przekazanych do publikacji i emisji, jeżeli ich publikacja byłaby sprzeczna z prawem, dobrymi zwyczajami, naruszałaby normy etyczne, w szczególności zaś mogła narazić Wydawcę na odpowiedzialność.

Formy reklamy.
Dział reklamy realizuje na zlecenie Zleceniodawcy każdorazowo uzgodnione formy reklamy. Przed zawarciem umowy wymagane jest przedłożenie wzoru wkładki promocyjnej i jej akceptacja przez redakcję.

Zastrzeżenia.
Jeżeli materiały promocyjne mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to zastrzec w zleceniu.

Rezygnacja.
Rezygnacja z zamówienia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej, jednak nie później niż 14 dni przed miesiącem wydania. Wycofanie reklamy w późniejszym terminie uprawnia wydawcę do obciążenia zleceniodawcy równowartością 50% i 100% przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed miesiącem wydania, uzgodnionej wartości materiałów promocyjnych brutto.

Płatności.
Za zamówione reklamy Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie określone w Zleceniu, obliczone na podstawie cen określonych w aktualnym cenniku. Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Wydawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do przelania środków z tytułu wynagrodzenia na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem poniższych ust.:
  1. W przypadku dokonywania przez Zleceniodawcę przedpłaty płatność powinna nastąpić najpóźniej na 10 dni przed datą druku i emisji.
  2. Wydawcy przysługuje prawo do uzależnienia przyjęcia zlecenia od dokonania przedpłaty w wybranym przez Wydawcę terminie. Za termin płatności uważa się dzień wpłynięcia środków na konto Wydawcy.
Reklamacje.
Ewentualne reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty ukazania się publikacji w druku lub online. Reklamacji nie podlegają materiały promocyjne, które dostarczone zostały bez proofa. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku opłacenia kolejnych publikacji.

Pobierz plik w formacie pdf


Warunki zamieszczania reklam
Warunki zamieszczania reklam