Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wiatr w żagle inicjatyw lokalnych


Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego ma nowe narzędzie, za pomocą którego będzie – w sposób organizacyjny lub rzeczowy, bez udzielania dotacji – wspierał inicjatywy lokalne. Przyjęta przez sejmik uchwała precyzuje tryb i kryteria oceny wniosków o wsparcie tego rodzaju inicjatyw. Wnioski można składać już od 1 stycznia.
 

Chodzi o inicjatywy lokalne rozumiane tak, jak określa je ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czyli o opartą na partnerstwie współpracę samorządu województwa z grupami mieszkańców regionu, której celem jest realizacja konkretnych zadań publicznych na rzecz wojewódzkiej społeczności. O jakie zadania chodzi? Można je podzielić na siedem pakietów:
  • udowa, rozbudowa i remonty dróg, wodociągów i kanalizacji, budynków, obiektów małej architektury
  • działalność charytatywna, pielęgnowanie szeroko rozumianej tradycji narodowej, ochrona kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacja wolontariatu
  • edukacja i wychowanie
  • kultura fizyczna i turystyka
  • ochrona przyrody
  • bezpieczeństwo publiczne
  • rewitalizacja.
– Chcemy w ten sposób uruchomić mechanizm polegający na autentycznym zaangażowaniu mieszkańców, przede wszystkim zaangażowaniu osobistym, polegającym na włożeniu w projekt pracy społecznej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – We wsi nie ma sali, w której mógłby występować amatorski teatr, władze gminy chcą ofiarować na ten cel zdewastowany pustostan, a mieszkańcy są gotowi skrzyknąć się i sami przeprowadzić remont? OK, samorząd województwa może kupić im usługę architekta, który zaplanuje adaptację budynku.
 
O wsparcie mogą występować grupy mieszkańców, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wśród kryteriów oceny wniosków najwyżej punktowany jest właśnie deklarowany wkład pracy społecznej – przy wysokim poziomie zaangażowania można za niego dostać 75 proc. punktów wymaganych by przejść przez sito oceny merytorycznej. Poza tym oceniane będą przydatność projektu (ilu mieszkańcom będzie służył) i inne rodzaje wkładu własnego wnioskodawców (wkład rzeczowy, pieniądze), a także stan przygotowań.
 
Wnioski można już składać od 1 stycznia do 30 września (w 2019 roku i w latach kolejnych), w trybie ciągłym. Po ocenie przez właściwy departament merytoryczny ostateczną decyzję podejmie zarząd województwa. Cała procedura musi się odbyć w nie dłużej niż 45 dni od złożenia wniosku.


Źródło: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

dodano: 2019-01-02 07:04:30