Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich


28 marca w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) odbyła się konferencja inaugurująca raport OECD "Przegląd polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce". Przedmiotem konferencji była dyskusja wokół raportu, zwłaszcza tego, na ile skutecznie oraz efektywnie jest w Polsce prowadzona polityka wspierania rozwoju obszarów wiejskich (ROW) ze szczebla krajowego i w jaki sposób można ją usprawnić.


Raport oferuje kompleksowe, horyzontalne spojrzenie na polskie obszary wiejskie. Zawiera rzetelną weryfikację działań dotychczas kierowanych do obszarów wiejskich w Polsce dokonaną przez niezależną organizację międzynarodową o charakterze analitycznego think tanku, skupiającego 35 państw z całego świata. W efekcie powstała dogłębna diagnoza aktualnej sytuacji, przewidywania przyszłych trendów, a także zbiór konkretnych rekomendacji do wprowadzenia w działania polityki wobec ROW na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. W raporcie można dodatkowo znaleźć odniesienia do dobrych praktyk z innych państw OECD w wybranych obszarach tematycznych do zastosowania w praktyce.

OECD postrzega obszary wiejskie w sposób horyzontalny jako tereny z potencjałem dla zróżnicowanej sektorowo gospodarki i których rozwój oraz przyszła sytuacja demograficzna uzależnione są w dużej mierze od dostępu do usług publicznych wysokiej jakości.

Raport oferuje 4 grupy głównych rekomendacji:
  • Dostosowanie zachęt i zwiększenie wsparcia dla modernizacji rolnictwa w celu poprawy wydajności i zmniejszenia ubóstwa wśród rolników (dążenie do zmniejszenia rozdrobnienia agrarnego; dostosowanie skali i sposobów wsparcia dla małych i dużych komercyjnych gospodarstw; stopniowe przejście z systemu KRUS na ZUS; zwiększenia możliwości dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich na sektory pozarolnicze; wprowadzenie wymogu składania deklaracji w sprawie podatku dochodowego przez drobne gospodarstwa rolne; wzmocnienie wsparcia doradczego).
  • Zwiększenie wsparcia dla dywersyfikacji gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (zwiększenie wsparcia dla działalności gospodarczej poza rolnictwem; wzmocnienie powiązań między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami na obszarach wiejskich; usprawnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji i korzystania ze szkoleń przez firmy; zapewnienie stabilnego, wysokiej jakości otoczenia regulacyjnego dla działalności inwestycyjnej).
  • Ustanowienie skuteczniejszych zachęt i ram dla współpracy międzysamorządowej na szczeblu lokalnym oraz dla zintegrowanego planowania (wzmocnienie zachęt dla partnerstw wiejsko-wiejskich i miejsko-wiejskich; rozszerzenie zachęt dla stosowania lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego; zmniejszenie uzależnienia od doraźnych decyzji planistycznych; wykorzystanie potencjału istniejącej sieci krajowego i regionalnych obserwatoriów terytorialnych w celu monitorowania tendencji przestrzennych i przekazywania specjalistycznej wiedzy technicznej gminom; wzmocnienie mechanizmów i zachęt dotyczących zintegrowanego i funkcjonalnego planowania).
  • Wdrożenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga silniejszej decentralizacji i poprawy wielopoziomowego systemu zarządzania (zdolności zarządzania na szczeblu samorządowym i pogłębienie decentralizacji; budowanie potencjału lokalnego dzięki lepszym danym i definicjom terytorialnym; strategie łączenia funduszy unijnych i krajowych/regionalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; stabilne otoczenie do działania dla samorządów terytorialnych; ukierunkowane interwencje na obszarach problemowych i zmarginalizowanych w ramach wielopoziomowego systemu zarządzania; polityki i programy otwarte zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw).
Tematyka rozwoju obszarów wiejskich w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, zarówno na arenie UE, jak i w Polsce. Dotychczasowa tendencja do ukierunkowywania wsparcia polityki spójności oraz środków krajowych głównie na rozwój dużych miast zaczyna być balansowana większą uwagą kierowaną na tereny małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich. W Polsce coraz mocniej dostrzega się wagę aktywizacji potencjału tych obszarów, który nie był do tej pory właściwie wykorzystywany. I coraz bardziej widoczna jest potrzeba budowania skutecznych powiazań społeczno-gospodarczych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

W skali polskiej polityki rozwoju zmiana tych akcentów jest widoczna, zarówno w realizowanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i dostosowywanej do niej obecnie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie Polska jest tuż przed rozpoczęciem negocjacji z KE i PE dotyczących przyszłej perspektywy finansowej UE na okres post 2020, w wyniku których będzie programowane wsparcie dla obszarów wiejskich w dwóch największych pod względem skali zaangażowanych środków polityk unijnych, czyli polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej.


Źródło: Ministerstwo Inwesytycji i Rozwoju. 1. Pełny tekst raportu w wersji angielskiej. 2. Broszura dotycząca wniosków i rekomendacji z raportu w wersji polskiej. 3. Prezentacje i szczegółowa relacja z konferencji.dodano: 2018-04-09 06:10:29