Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki finansowe GPW w III kwartale 2018

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych ukształtowały się na poziomie 85,7 mln zł w III kw. 2018 r. (wzrost o 5,7% rdr). Przychody z rynku finansowego wyniosły 47,1 mln zł (spadek o 3,5% rdr). Przychody z rynku towarowego wzrosły o 19,2% rdr do poziomu 38,1 mln zł.  Zysk netto wyniósł 37,7 mln zł w III kw. 2018 r. Wzrost kosztów operacyjnych wzrósł do 43,0 mln zł pod wpływem wyższej opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

GK GPW wypracowała w III kwartale 2018 r. zysk netto na poziomie 37,7 mln zł. Wpływ na ten wynik miała m.in. decyzja Ministerstwa Energii, o m.in. podniesieniu obliga giełdowego do 100% na rynku energii elektrycznej. Nowe przepisy obowiązują oficjalnie od 2019 r., jednak już w minionym kwartale można było zaobserwować wzrost aktywności uczestników rynku energii elektrycznej. Informacja ta przełożyła się na wzrost wolumenów na rynku energii o ponad 130% w ujęciu rocznym oraz wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 148,9% rdr. W III kwartale miało także miejsce przekwalifikowanie Polski z Emerging Markets do Developed Markets przez agencję FTSE Russell, co przełożyło się na rekordowe obroty na rynku akcji 21 września, które wyniosły 5,4 mld zł. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, GK GPW wypracowała stabilne przychody ze sprzedaży na poziomie 85,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 % rdr i niewielki spadek w ujęciu kwartalnym o 1,0%.


– Wrześniowa reklasyfikacja przyczyniła się do wzrostu obrotów na giełdzie. W perspektywie długoterminowej korzyści może być znacznie więcej. Dostęp do nowej puli inwestorów to ogromna szansa na dalszy wzrost wolumenów i wycen polskich spółek. Przed nami okres wytężonej pracy, ale również nowych możliwości – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.


Grupa GPW wciąż koncentruje się na utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Wzrost kosztów operacyjnych wynika głównie z  tego, że w III kwartale nastąpiło rozliczenie rocznej opłaty na rzecz KNF, która w 2018 r. wyniosła 12,5 mln zł w porównaniu do 5,6 mln zł w 2017 r. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 50,2%, wobec 40,1% w III kw. 2017 r. oraz 46,2% w II kw. 2018 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2018 r. wyniósł 37,7 mln zł (-19,8% rdr i -52,3% kdk). Spadek zysku netto jest w znacznej mierze spowodowany wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z opłatą poniesioną przez GK GPW na rzecz KNF w wysokości 12,5 mln. zł.

Przychody z rynku finansowego

W III kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 47,1 mln zł (-3,5% rdr i 0,2% kdk). Tym samym stanowiły one 55,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Przychody z rynku towarowego

W III kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 38,1 mln zł (+19,2% rdr i -2,8% kdk), a więc odpowiadały za 44,5 proc. całkowitych przychodów Grupy GPW w tym okresie. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Koszty działalności operacyjnej
W III kw. 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 43,0 mln zł (+7,6% kdk i +32,4% rdr). Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 50,2% wobec 40,1% w III kw. 2017 r. oraz 46,2% w II kw. 2018 r.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe w III kwartale 2018 wyniosły 1,8 mln zł w porównaniu do 1,3 mln zł rok wcześniej i 48,2 mln zł w II kwartale bieżącego roku, które wynikały ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange. W tym kwartale na przychody finansowe składają się głównie odsetki z tytułu lokat bankowych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych. Natomiast na koszty finansowe, które osiągnęły 2,2 mln zł, największy wpływ miały koszty odsetkowe obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji serii C, D i E wraz z kosztami emisji obligacji rozliczanymi w czasie.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W III kw. 2018 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 3,4 mln zł, w porównaniu do 3,6 mln zł w III kw. 2017 r. oraz 4,5 mln zł w II kw. 2018 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Centrum Giełdowego.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


dodano: 2018-11-02 07:17:37