Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki finansowe OFE i PTE w 2012 roku [1]

W końcu grudnia 2012 r. było zarejestrowanych 15,9 mln członków OFE. Liczba rachunków [2] prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wyniosła 16,5 mln. ZUS przekazał do OFE 8,3 mld zł składek oraz 0,1 mld zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2011, kwota wpłaconych składek [3] była niższa o 7,3 mld zł.

Począwszy od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2012 r. kwota, jaką ZUS przekazał do OFE wyniosła 184,3 mld zł składek oraz 3,3 mld zł odsetek.

Otwarte Fundusze Emerytalne
 • Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2012 r. wyniosły 272,3 mld zł, tj. o 19,7% więcej niż w końcu 2011 r. Zobowiązania ogółem utrzymały się na poziomie 2,7 mld zł.
 • Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych stanowiły 269,6 mld zł, co oznacza wzrost o 20,0% w skali roku.
 • Portfel inwestycyjny w aktywach ogółem wyniósł 99,7%. W portfelu tym dominowały obligacje – 151,9 mld zł, ich udział w porównaniu do roku 2011 zwiększył się o 1,4 pkt proc. Udział akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym w portfelu inwestycyjnym OFE zwiększył się z 30,8% w końcu 2011 r. do 34,9% w końcu 2012 r. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 22,1 mld zł (wzrost o 74,8% w porównaniu z rokiem poprzednim).
 • Wartość inwestycji OFE w akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych (GPW) wyniosła 92,8 mld zł (wzrost wartości tej części portfela o 34,3% w skali roku), w tym w akcje spółek sektora finansowego zainwestowano kwotę 35,6 mld zł, w akcje sektora przemysłowego – 32,7 mld zł, a w spółki sektora usługowego – 24,1 mld zł. W portfelu inwestycyjnym OFE znajdowały się również akcje narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI) o wartości 0,5 mld zł.
 • Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 2,3 mld zł, tj. 0,8% wartości całego portfela inwestycyjnego.
 • Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 23,4% w skali roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, stanowiące 99,1% przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,3 mld zł i wzrosły o 6,8% w porównaniu do 2011 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 1,0 mld zł i stanowiły 78,6% kosztów operacyjnych OFE (79,9% przed rokiem).
 • Wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne osiągnął w 2012 r.wartość 37,4 mld zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 10,0 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości 27,4 mld zł.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 nr 34 poz. 189) organ nadzoru nad OFE wyliczył średnią ważoną stopę zwrotu za okres trzyletni od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r., wyniosła ona 19,284%. Lepszy rezultat od tej średniej osiągnęło sześć funduszy. W porównaniu z trzyletnim okresem referencyjnym od 30 września 2008 r. – 30 września 2011 r. stopa ta wzrosła o 4,549 pkt proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu w ostatnim okresie trzyletnim wyniosła 9,642%, wszystkie fundusze osiągnęły wyższą stopę zwrotu.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

 • Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w końcu grudnia 2012 r. wyceniono na kwotę 4,0 mld zł (wzrost o 10,8%). W strukturze aktywów 62,4% wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, udział których zwiększył się z 39,9% w końcu 2011 r. do 52,1% w 2012 r.
 • Pasywa w 91,0% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 3,6 mld zł, co oznacza jego wzrost o 14,2% w skali roku. Odnotowano zwiększenie kapitałów zapasowych o 109,2 mln zł (wzrost o 6,7%). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 358,0 mln zł i zmniejszyły się o 15,0%. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 71,8 mln zł (o 22,4% niższą niż na koniec 2011 r.).
 • Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1,5 mld zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w porównaniu z rokiem poprzednim o 10,0%.
 • Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 68,2% przychodu (wzrost udziału o 9,9 pkt proc.), a przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 19,1% przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 13,8 pkt proc.).
 • Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,7 mld zł i zmniejszyły się o 29,0%, w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wynosiły 0,4 mld zł co stanowiło 54,6% kosztów.
 • Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 0,8 mld zł, tj. o 19,5% wyższym niż w 2011 r. Zysk brutto, po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, wyniósł 0,9 mld zł (wzrost o 15,1%). Zysk netto wypracowany przez powszechne towarzystwa emerytalne zamknął się w roku 2012 kwotą 0,7 mld zł (wzrost o 15,6%).

[1] Dane udostępnił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego według stanu bazy danych z dnia 30.04.2013 r.,
obejmują one 14 OFE i 14 PTE S.A.
[2] Różnice pomiędzy liczbą rachunków w OFE a liczbą członków OFE zarejestrowanych przez ZUS wynika
z różnych mechanizmów ich rejestracji, w tym rachunków martwych.
[3] Zgodnie ustawą z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 75, poz. 398), składki na ubezpieczenie emerytalne do 30 kwietnia 2011 r. wynosiły 7,3%, a od 1 maja 2011 r. obniżono ich wysokość do 2,3% podstawy wymiaru składki.

Źródło: GUS (Wyniki wstępne), 10.05.2013, Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2012 roku.


dodano: 2013-05-10 16:42:19