Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki finansowe banków w 2016 r.

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2016 r. prowadziło 621 banków (o 4 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 63 (o 2 mniej), do 51 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego (o 2 mniej).

Wynik działalności bankowej w 2016 r. zwiększył się o 6,1% do 59,2 mld zł. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 7,7% do poziomu 37,9 mld zł, a łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz z tytułu różnic kursowych netto zwiększył się o 24,4% do 7,3 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 5,3% i osiągnął wartość 12,6 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 4,0% i wyniosły 1,3 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 3,0% do 31,4 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 49,6% tych kosztów, tj. 15,6 mld zł (wzrost o 2,9%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 3,2%, do 15,9 mld zł.

W 2016 r. zysk netto w kwocie 14,4 mld zł osiągnęło 599 banków, a stratę netto o wartości 0,5 mld zł poniosły 22 banki. Stratę netto wykazało 11 banków komercyjnych (w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 11 banków spółdzielczych. Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2016 r. wyniosła 1706,4 mld zł i była o 7,0% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. wyniosła 1 105,6 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 5,1% w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2016 r. osiągnęły wartość 1 084,7 mld zł (wzrost o 10,5%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1021,1 mld zł (więcej o 9,4%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 63,5 mld zł (wzrost o 31,3%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 21,3% i spadek depozytów terminowych o 0,9%.

W porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2015 r., przyrost wartości depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych łącznie był większy o 49,1 mld zł niż przyrost wartości kredytów tych podmiotów. W rezultacie, różnica między wartością kredytów, a wartością depozytów tych sektorów łącznie zmniejszyła się do 21,0 mld zł.

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2016 r. prowadziło 621 banków (o 4 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 63 (o 2 mniej), do 51 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego (o 2 mniej). Liczba oddziałów instytucji kredytowych nie zmieniła się i wyniosła 27. Ponadto funkcjonowało 558 banków spółdzielczych (o 2 mniej niż w końcu 2015 r.). Zmiany liczby banków ogółem oraz w poszczególnych grupach były spowodowane głównie przez procesy konsolidacyjne w sektorze (w jednym banku z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, po procesie jego podziału i przejęcia większej części przez bank z przewagą kapitału polskiego, kapitał zagraniczny osiągnął 100% udziału; jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, przekształcony wcześniej z oddziału instytucji kredytowej, został przejęty przez bank z większościowym udziałem kapitału zagranicznego; jeden bank spółdzielczy połączył się z innym bankiem spółdzielczym). Ponadto, jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przekształcony w oddział instytucji kredytowej; a jeden oddział instytucji kredytowej zaprzestał działalności z powodu postawienia go w stan likwidacji przez zagranicznego właściciela. W 2016 r. ogłoszono upadłość jednego banku spółdzielczego, podobnie jak w 2015 r., ale był to znacznie mniejszy bank.

Źródło: GUS - Wyniki finansowe banków w 2016 r.


dodano: 2017-04-06 06:28:26