Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki handlu zagranicznego w pierwszym półroczu 2016 r.

Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I półroczu br. obroty handlu zagranicznego zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku – głównie w wyniku wzrostu wymiany z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami UE. Eksport zwiększył się o 6,4%, a import – o 4,0%. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 18 mld 196,2 mln zł (po dwóch kwartałach ub. roku 9 mld 113,7 mln zł).

Z końcem I kwartału br. nastąpiło odwrócenie tendencji spadkowej w eksporcie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i po raz pierwszy od ponad dwóch lat odnotowano wzrost wartości dostaw do tej grupy krajów. Nadal zmniejszał się import z krajów Europy Środkowo Wschodniej, obniżył się również eksport do krajów rozwijających się. Dodatnie saldo uzyskane w wymianie ogółem było znacznie wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z I półroczem ub. roku wzrosły obroty według cen stałych. Korzystnie kształtował się także wskaźnik terms of trade, dzięki relacjom cenowym z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

W porównaniu z I półroczem ub. roku eksport zwiększył się o 6,4%, a import – o 4,0%. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 18 mld 196,2 mln zł (po dwóch kwartałach ub. roku 9 mld 113,7 mln zł). Obroty wyrażone w euro po stronie eksportu były wyższe o 2,1%, natomiast po stronie importu obniżyły się o 0,2%. Dodatnie saldo wyniosło 4 mld 196,5 mln EUR (w analogicznym okresie ub. roku 2 mld 186,6 mln EUR). W obrotach prezentowanych w dolarach USA odnotowano wzrost eksportu o 1,1%, zaś import był niższy o 1,2%. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4 mld 696,1 mln USD (po sześciu miesiącach ub. roku 2 mld 489,2 mln USD).

Obroty  w cenach stałych w I półroczu br. zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku – eksport o 6,5%, import o 5,3%. Wolumen eksportu był wyższy w obrotach z krajami UE o 7,0% i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o 13,1%, natomiast zmniejszył się w wymianie z krajami rozwijającymi się o 2,9%. W imporcie odnotowano wzrost wolumenu towarów sprowadzanych ze wszystkich grup krajów: z krajów UE o 3,3%, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej o 16,1% i z krajów rozwijających się o 8,2%. Ceny transakcyjne towarów eksportowanych (liczone w złotych) obniżyły się w stosunku do I półrocza ub. roku o 0,1%, a towarów importowanych – o 1,2%.

W strukturze geograficznej eksportu w porównaniu z I półroczem ub. roku zwiększył się udział krajów rozwiniętych (w tym krajów UE) i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast obniżył się – krajów rozwijających się. W imporcie wyższy był udział krajów rozwiniętych (w tym krajów UE) i krajów rozwijających się, a niższy – krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Odnotowano wzrost obrotów z krajami Unii Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu ub. roku – większy po stronie eksportu niż importu. Dodatnie saldo wymiany zwiększyło się i wyniosło 83 mld 481,5 mln zł (19 mld 237,2 mln EUR, 21 mld 400,8 mln USD) wobec salda 75 mld 661,7 mln zł (18 mld 129,9 mln EUR, 20 mld 480,0 mln USD) uzyskanego w I półroczu ub. roku. Eksport w obrotach z krajami Unii Europejskiej stanowił 79,8% wartości eksportu ogółem, a import – 61,4% wartości importu ogółem, tj. odpowiednio o 0,2 p. proc. i o 0,8 p. proc. więcej niż przed rokiem.

Wartość obrotów z Niemcami wzrosła w eksporcie o 7,7% do poziomu 106 mld 852,4 mln zł, a w imporcie o 7,4% do 88 mld 045,4 mln zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 18 mld 807,0 mln zł wobec 17 mld 307,1 mln zł przed rokiem. Eksport wyrażony w euro wzrósł o 3,3%, a import o 3,1%. Dodatnie saldo wyniosło 4330,2 mln EUR podczas, gdy w I półroczu ub. roku – 4147,8 mln EUR. Udział Niemiec w obrotach ogółem zwiększył się w eksporcie z 26,9% do 27,2% po dwóch kwartałach br. i w imporcie z 22,8% do 23,5%.

Na liście naszych najważniejszych partnerów handlowych kolejne pozycje po Niemczech zajmowały w eksporcie – Czechy (6,7%), W. Brytania (6,5%), Francja (5,8%), Włochy (5,1%), Holandia (4,3%), Hiszpania i Szwecja (po 2,9%), Rosja (2,7%) i Węgry (2,6%), a w imporcie – Chiny (11,9%), Rosja (5,8%), Włochy (5,3%), Francja (4,1%), Holandia (3,8%), Czechy (3,6%), Stany Zjednoczone (2,9%), Belgia (2,7%) i W. Brytania (2,6%). W porównaniu z I półroczem ub. roku w eksporcie ogółem zwiększył się m.in. udział Niemiec (o 0,3 p. proc.), natomiast obniżył się – W. Brytanii o 0,2 p. proc. W imporcie ogółem wzrósł m.in. udział Chin (o 0,8 p. proc.) i Niemiec (o 0,7 p. proc.), a obniżył się – Rosji (o 1,8 p. proc.).

W obrotach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w I półroczu br. odnotowano wzrost eksportu, natomiast import był znacznie niższy w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Poprawa eksportu nastąpiła w wyniku wzrostu wartości dostaw towarów na Ukrainę, Białoruś i do Rosji. Wymiana zamknęła
się ujemnym saldem w wysokości 6 mld 855,9 mln zł (minus 1 mld 593,1 mln EUR, minus 1 mld 757,3 mln USD) wobec ujemnego salda 13 mld 669,0 mln zł (minus 3 mld 290,4 mln EUR, minus 3 mld 714,3 mln USD) uzyskanego przed rokiem. Wzrost eksportu wpłynął na niewielkie zwiększenie się udziału krajów Europy Środkowo-Wschodniej w eksporcie ogółem z 5,0% w I półroczu ub. roku do 5,1%, natomiast w imporcie ogółem ich udział obniżył się z 8,9% do 7,2%.

Eksport produktów rolno-spożywczych w I półroczu br. był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 5,4% i wyniósł 50 mld 174,6 mln zł (11 mld 552,5 mln EUR), a import zwiększył się o 8,9% do poziomu 35 mld 272,3 mln zł (8 mld 122,4 mln EUR). Obroty zamknęły się dodatnim saldem w wysokości 14 mld 902,3 mln zł (3 mld 430,1 mln EUR) wobec 15 mld 224,2 mln zł (3 mld 659,1 mln EUR) po dwóch kwartałach ub. roku. Udział towarów rolno-spożywczych w obrotach ogółem obniżył się z 12,9% w I półroczu ub. roku do 12,8%, a w imporcie zwiększył się z 9,0% do 9,4%. Wzrost eksportu nastąpił w obrotach z krajami rozwiniętymi o 6,6% (w tym z krajami UE o 5,7%) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o 16,4% (głównie jabłek na Białoruś), natomiast eksport do krajów rozwijających się był niższy o 8,1% (głównie w wyniku spadku dostaw pszenicy). Import produktów rolno-spożywczych zwiększył się w obrotach ze wszystkimi grupami krajów: z krajami rozwiniętymi o 8,3% (w tym z krajami UE również o 8,3%), z krajami rozwijającymi się o 14,0% i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o 5,7%.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny


dodano: 2016-10-05 08:16:04