Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyzwolenie skrępowanej inicjatywy

Krystyna Sonntag


 

Do niedawna pojęcie leasingu było słabo znane polskim przedsiębiorcom. Dzisiaj dla leasingu mają pełne zrozumienie. Niestety, przepisy podatkowe utrudniają szersze korzystanie z tego źródła finansowania. To między innymi dlatego ubiegłoroczne obroty polskich firm leasingowych wyniosły zaledwie 0,68 procent całego leasingu europejskiego. Mimo wszystko polskie firmy leasingowe odnotowują corocznie, znaczące wzrosty obrotów. Jedną z takich firm jest prezentowane poniżej Towarzystwo Finansowo-Leasingowe z Wrocławia. Pod względem wielkości obrotów za 1997 r., znalazło się na 9. miejscu rankingu, największych firm leasingowych, opracowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Leasingowych.

 

Towarzystwo Finansowo-Leasingowe z Wrocławia, należy do najprężniejszych polskich firm leasingowych. Powołane w 1994 roku, początkowo do obsługi leasingowej wrocławskiego przedsiębiorstwa pa­liwowego Dexpol, którego właści­ciele w następnej kolejności zaini­cjowali powstanie towarzystwa, w krótkim czasie rozwinęło działal­ność na szeroką skalę.

Dzisiaj firma oferuje bogaty wa­chlarz usług w zakresie leasingu operacyjnego, dewizowego i kapita­łowego dla średnich i małych przedsiębiorstw. Leasing inwesty­cyjny dla dużych projektów wyma­gających skomplikowanej inżynierii finansowej przede wszystkim w branży ciepłowniczej oraz obsługę przedsięwzięć powstających w innych działaniach gospodarki w formie jednolitego systemu. Już sam wybór obszarów działalności skon­centrowanej na kluczowych dla gospodarki dziedzinach, może być swoistym certyfikatem profesjonali­zmu i trafności strategii przyjętej przez towarzystwo.

 

Nagrody dla lidera


Ocenę tę potwierdzają dotychczaso­we wyniki ekonomiczne, którymi le­gitymuje się firma. W pierwszym roku działalności TFL osiągnęło l ,5 mln zł przychodu, w trzy lata później - 57, l mln zł. Zysk brutto wzrósł z 87,8 tys. zł na koniec 1994 r. do 10,5 mln złotych w 1997 r. Nic dziwnego, że na mło­dym rynku leasingowym w Polsce wrocławskie towarzystwo uznawane jest za liczącego się lidera. Pozycję tę potwierdzają nagrody m.in. no­minacja Konfederacji Pracodawców Polskich dla najlepszej firmy roku Złoty Grosz '96, i Złoty Kokos '97 za udany debiut w biznesie.

 

Przebicie sferą


Lidia Ciesielska, prezes Towarzy­stwa, istotę leasingu tłumaczy jako możliwość „wyzwolenia skrępowa­nej inicjatywy". Tak też brzmi hasło promocyjne kierowanej przez nią firmy. Jak to wygląda w praktyce?

Przedmiotem transakcji jest do­wolny środek trwały - od sprzętu biurowego po kompletne linie tech­nologiczne i urządzenia przemysło­we. Firma leasingowa od potencjal­nego inwestora wymaga jedynie przedstawienia wiarygodnych infor­macji dokumentujących jego stan finansowo-podatkowy. W umowie le­asingowej natomiast określone zostają warunki ogólne i ustalenia szczegółowe mówiące m.in. o wy­sokości czynszu inicjalnego, prowi­zji i rat miesięcznych za użytkowa­nie leasingowanego środka trwałego. Te ostatnie zależą od ce­ny netto przedmiotu leasingu, wy­sokości czynszu i czasu trwania umowy.

Innowacją wprowadzoną przez wrocławskie Towarzystwo Finansowo-Leasingowe jest możliwość indywidualnego ustalania warun­ków umowy oraz zindywidualizowa­nie harmonogramu spłat leasingowych. Tak skonstruowana oferta TFL w znaczącym stopniu posze­rzyła krąg odbiorców usług firmy i stała się wzorem do naśladowania dla pozostałych leasingodawców funkcjonujących na naszym rynku.

 

Pola inwestycji


Klientami Towarzystwa w przewa­żającej mierze są przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, co jest odbi­ciem ogólniejszej tendencji świato­wej, gdyż ten sektor wszędzie roz­wija się najszybciej. Jednakże z usług TFL coraz częściej korzy­stają także zakłady typowo produk­cyjne, przede wszystkim z branży motoryzacyjnej i maszynowej. Jedną z najpoważniejszych transakcji jakie firma przeprowadziła było wyposa­żenie stacji benzynowych w stosow­ne urządzenia.

Towarzystwo prowadzi ponadto doradztwo finansowe i udziela po­rad w dziedzinie podatkowej. Jest uznanym partnerem najpoważniej­szych instytucji rynku finansowego. Stale współpracuje z Bankiem Przemysłowo-Handlowym SA, Kredyt Bankiem S.A., Bankiem Rozwoju Eksportu S.A., a Bank Zachodni SA przyznał TFL status partnera strategicznego. Do grona instytucji współdziałających zalicza­ją się także największe polskie fir­my ubezpieczeniowe takie jak PZU SA, TUiR Warta SA i Polisa SA, co tworzy dla działalności wrocławskiego leasingodawcy solid­ny fundament na przyszłość.

W oparciu o takie zaplecze TFL może podejmować najpoważniejsze zadania. Firma jest obecnie zainte­resowana inwestycjami projektowa­nymi w ciepłownictwie. Towarzy­stwo już przygotowało dla gmin i przedsiębiorstw energetyki ciepl­nej propozycje finansowania oszczędnych technologii ogrzewa­nia. Jest szansa, że projekty te będą finansowane przy pomocy zagra­nicznych pieniędzy, gdyż jeden z za­chodnich banków podpisał na tę okoliczność list intencyjny z TFL.

W kręgu zainteresowania wro­cławskiej firmy są także inwestycje energetyczne, w przemyśle paliwo­wym, górnictwie oraz podejmowane przez spółki należące do Narodo­wych Funduszy Inwestycyjnych. (kwiecień 1998)

 

Lidia Ciesielska - prezes Towarzy­stwa Finansowo-Leasingowego jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, z wykształcenia matematykiem. Ukończyła Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uni­wersytetu Wrocławskiego waz kursy: doradców podatkowych, zarządzania finansami, zarządzania firmą.

          W 1990 r. nawiązała współpracę i Pawłem Rojkiem właścicielem fir­my Dexpol. Dzisiaj jest wspólnikiem i członkiem rad nadzorczych w kilku jego przedsiębiorstwach.Za sukces życiowy uznaje zorga­nizowanie Towarzystwa Finansowo-Leasingowego, którym zarządza od początku.

          Mężatka - mąż Stanisław jest profesorem historii na Uniwersytecie Wrocławskim, syn Artur - studen­tem Akademii Ekonomicznej we Wro­cławiu. Szefowa TFL jest osobą z poczu­ciem humoru, interesuje się teatrem, literaturą, nużyła i lubi podróże. Wymagająca wobec siebie i podwładnych.


dodano: 2012-01-02 14:00:00