Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zaktywizowanie działań na rzecz optymalnego wzrostu eksportu

Określenie działań na rzecz urzeczywistniania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw było celem nadrzędnym XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. 26 czerwca br. Podczas konferencji, 26 czerwca br. dokonano oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Odniesiono się także do urzeczywistniania Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a zwłaszcza promocji i możliwości otwierania nowych rynków zagranicznych oraz pogłębienia, w tym zakresie działań eksporterów.

Podczas debaty podkreślono, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych, spowodowana utrzymywaniem się embarga na rynkach wschodnich, wymaga dalszej dywersyfikacji eksportu. W związku z tym oświadczono, że nadal prowadzona będzie spójna polityka proeksportowa stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Uznano, że Polska ma dużą szansę utrzymania się na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, zwłaszcza w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.

Stanowisko
XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
w sprawie zagranicznej ekspansji  przedsiębiorstw
w ramach  Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera działania przedsiębiorców oraz organów państwowych, rządowych i samorządowych na rzecz wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Działania te są kompatybilne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W latach 2015–2020 zakłada się wzrost eksportu polskiego, którego wielkość w 2020 r. prognozuje się na około 240 mld euro, w tym eksportu rolno-spożywczego na około 35 mld euro. W celu osiągnięcia ww. wartości eksportu nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania istniejących mocy oraz uruchamianie nowych inwestycji proeksportowych realizowanych, m.in. na zamówienia rządowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom realnego sektora eksporterów, Stowarzyszenie  Eksporterów Polskich zwraca uwagę na potrzebę dalszego upraszczania warunków działania firm produkujących na eksport. W tym zakresie istotną rolę odegrać winno usprawnienie rozwiązań systemowych na rzecz wzrostu eksportu, a także kształtowania pozytywnego jego wizerunku na rynkach zagranicznych.

XV Jubileuszowa Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich widzi potrzebę zaktywizowania dalszych działań na rzecz zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu konieczne jest m.in.:
 • skoncentrowanie uwagi przedsiębiorców na priorytetowych i perspektywicznych kierunkach  eksportowych,
 • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu w okresie przejmowania zadań Wydziałów Promocji Handlu  i Inwestycji przez Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA,
 • wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych mających na celu optymalne wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, a także ścisłą współpracę w tym zakresie z organizacjami samorządu gospodarczego, 
 • większe zaangażowanie polskich producentów i eksporterów w dostawy towarów i usług w ramach przetargów organizowanych przez organizacje międzynarodowe, a w szczególności ONZ i jego agendy,
 • zastosowanie rozwiązań systemowych na rzecz skuteczności działania instrumentów wsparcia polskiego eksportu oraz respektowanie zasady samodzielności i samofinansowania firm produkujących na eksport,
 • koncentracja sił i środków na promocję branż, które mają największe możliwości potencjalnego i realnego wzrostu polskiego eksportu w tym: części samochodowe i lotnicze, meblarska, motoryzacyjna, elektroniczna, kosmetyczna, medyczna, IT/ICT, biotechnologiczna, farmaceutyczna, polskie specjalności żywnościowe, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, aparatura pomiarowa i usługi sektora prozdrowotnego oraz wzrost udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki  poprzez wsparcie branż nowoczesnej technologii,
 • zaktywizowanie działań przedsiębiorstw na rynkach o potencjalnych możliwościach popytu na polskie towary w krajach takich jak: Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Turcja, Chiny, Indie, Iran, Indonezja, Japonia, Mongolia, Wietnam, Malezja oraz kraje bałkańskie tj.: Chorwacja, Serbia, Bośnia, Hercegowina, Macedonia i Grecja oraz kraje Maghrebu (Maroko, Algieria i Tunezja) oraz Meksyk i kraje latynoamerykańskie
 • ustawowe uregulowanie koordynacji współpracy resortów: rozwoju, rolnictwa i spraw zagranicznych na rzecz promocji eksportu oraz  kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki za granicą
 • uproszczenie procedur w zakresie wykorzystania unijnych funduszy proeksportowych i proinnowacyjnych
 • uproszczenie procedur bankowych dostępu do usług gwarancyjnych i kredytowych
 • pogłębienie współpracy mediów krajowych z polonijnymi na rzecz wspierania wzajemnie korzystnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej  z partnerami zagranicznymi
XV Jubileuszowa Konferencja Programowa  Stowarzyszenia Eksporterów Polskich potwierdza potrzebę dążenia do optymalnego rozwoju eksportu i deklaruje pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z bankami, przedsiębiorcami, instytucjami, organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w celu lepszego wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych i kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego na rzecz przyspieszenia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Warszawa, 26 czerwca 2017 r.dodano: 2017-06-28 07:07:12