Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Felietony
Zasady porozumiewania się

Na początku naszego wieku Datę Carnegie, twórca idei kursów skutecznego przemawiania, które rozwijały retoryczną sprawność mówców, uczył międzyludzkiej komunikacji, trenował w praktyce zasady konstruktywnego porozumiewania się ludzi. Techniki stworzone przez Carnegiego w Stanach Zjednoczonych wyzwalały wiarę w siebie, odwagę i entuzjazm, nade wszystko zaś uświadamiały ludziom możliwość i szansę wszelkich przejawów twórczego porozumiewania się. Najliczniejszymi słuchaczami kursów Carnegiego okazali się być amerykańscy biznesmeni. To oni właśnie, amerykańscy przedsiębiorcy, poddawali się treningowi słowa, opanowywali mechanizmy ludzkich zachowań, uczyli się skutecznie i twórczo rozmawiać ze sobą tak, by lepiej i bardziej efektywnie realizować swoje interesy.
     Carnegie współpracował z największymi korporacjami w Stanach Zjednoczonych, stał się „kultową" postacią amerykańskiego biznesu, trenerem środowiskowych elit, otwierającym w praktyce możliwości dotąd niewykorzystywane - udowodnił bowiem, iż sukces w biznesie okazać się miał wprost proporcjonalny do poziomu umiejętności w zakresie perswazji, argumentacji, opanowanej sztuki rozmowy z partnerem.
     Rzecz jasna, iż sztuka konstruktywnego komunikowania się, wywodząca się z amerykańskich realiów i pochodząca z lat trzydziestych naszego wieku, wydaje się dziś już anachroniczna. Zmieniła się przecież ludzka mentalność, zmienił się język, a polskie realia ekonomiczno-społeczne i polityczne różnią się od amerykańskich. Okazuje się jednak, że Carnegte stworzył uniwersalną wiedzę dotyczącą najbardziej podstawowych zasad porozumiewania się, owe zasady zaś próbował formułować w kontekście wnikliwej znajomości ludzkich zachowań, świadom słabości ludzkiej natury, a także mając sporo intuicji własnej, nade wszystko zaś doświadczenia.
     Fenomen idei i praktyki Carnegiego umie i powinien inspirować myśli wszystkich tych, którzy mają rozwiniętą świadomość potrzeby i konieczności twórczego dialogu negoejacyjnep, którzy w owym dialogu pozyskując klienta czy kontrahenta w różnorodnych interesach stron potrafią dostrzec problem do rozwiązania. Tajniki klasycznych już dziś zasad konstruktywnego porozumiewania się pozwalają opracowywać nowoczesne strategie zarządzania przez komunikację, otwierają szansę kooperacyjnych, nie zaś konfrontacyjnych działań, przynoszących ludziom więcej konkretnych efektów i satysfakcji..
l dlatego w duchu tych zasad powinna być uprawiana sztuka publicznych wystąpień: od głosu w dyskusji do programowego przemówienia. Jeżeli przedsiębiorca prapie wyegzekwować od swego partnera wolę współpracy, pozyskać go do realizacp wspólnych interesów powinien kompetentnie i skutecznie stosować zasady konstruktywnego porozumiewania, o których pisze Carnegie.
     Oto tylko kilka z tych zasad, których sens warto sobie przypomnieć i kodować w podświadomości, by wykształcić nawyki ich stosowania. Chęć dialogu i współpracy wynika przecież z pozytywnych motywacji, dlatego zasady te stosowane w praktyce pozwalają tworzyć jej mechanizmy.

     Nie mów swojemu partnerowi „Nie masz racji".
     Kreując zachowania własne nie zapominaj o ludzkiej próżności.

Dlatego też:

     Nie wygłaszaj sądów jednoznacznie krytykujących partnera.

A także:

     Nie kreuj siebie na osobę wygłaszającą wyłącznie słuszne sądy i opinie.
     Nie uogólniaj! Unikaj stosowania słów: „zawsze" i „nigdy"
     Poskramiaj swoje dążenie do dominacji.
     W dialogu z partnerem nie nadużywaj wyrażeń: „z pewnością" t „niewątpliwie".

Warto czasem okazać się skromniejszym w sądach i bardziej pokornym w opiniach, które głosimy. Zamiast twierdzić, iż z pewnością jest tak, jak mówimy i niewątpliwie będzie tak, jak przypuszczamy, można przecież powiedzieć, iż można by przypuszczać. Chcąc wyzwalać w partnerach a także pielęgnować w sobie wolę współdziałania i twórczego dialogu, nie wolno burzyć poczucia ładu i harmonii, które nas łączą z partnerem. Dlatego nie warto prowokować słowem klimatu konfrontacyjnego, ataku, presji i przymusu. Stosując proponowane zasady wysyłamy sygnały otwarcia na perswazję i prowokujemy doń naszych partnerów. To już pierwszy krok do sukcesu.
(maj 1998)


dodano: 2012-03-01 15:30:20