Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zmarł prof. dr hab. Andrzej Herman

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy niedzielną wiadomość (18.09.2016) o śmierci prof. dr hab. Andrzeja Hermana, znakomitego uczonego – ekonomisty, dyrektora Instytutu Zarządzania Wartością w Szkole Głównej Handlowej, a dla nas osoby szczególnie bliskiej, z którą z różnym natężeniem współpracowaliśmy od 30 lat.

Pana profesora Andrzeja Hermana poznaliśmy prywatnie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jako otwartego, pełnego życzliwości uczonego, który ochoczo dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem związanymi z teorią i praktyką zarządzania polskimi przedsiębiorstwami. Bo już wtedy jego zainteresowania naukowe koncentrowały się właśnie na zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie. Dla tego zakresu prac badawczych wniósł do nauki polskiej istotny wkład w rozwój nauki o przedsiębiorstwie. A dla "Prestiżu
" Pan Profesor był intelektualną i merytoryczną podporą. Z zainteresowaniem i życzliwością śledził nasze starania w upowszechnianiu zagadnień związanych z zarządzaniem reputacją polskiej gospodarki i organizacji konkursu o Nagrodę Prestiżu "Renoma Roku". W honorowaniu jej laureatów brał też czynny udział. Niestety, ostatni raz w kwietniu bieżącego roku, gdy wręczał statuetki nagrody laureatom w kategorii Przedsiębiorca i Firma.Żegnamy Pana Profesora pogrążeni w smutku
z głęboką wdzięcznością za wieloletnią cenną i owocną współpracę.

Redakcja "Prestiż - relacje gospodarcze"


 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Herman, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością i Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH,  był założycielem Katedry Small Businessu, która następnie została przekształcona w Instytut Zarządzania Wartością. W 2006 roku stworzył czasopisma naukowe: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Economics and Business Administration Journal, w których pełnił funkcje redaktora naczelnego. W latach 1990–1993 piastował funkcje: Prodziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w latach 1993-1999 i 2005-2012, członka Senatu SGH w latach 1993-2016. Na początku lat 90-tych,  jako Pełnomocnik Rektora był jednym z głównych współtwórców Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

W ciągu długiej i owocnej pracy naukowej i organizatorskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w znanych i cenionych czasopismach naukowych i funkcje w radach nadzorczych w  największych polskich koncernach. Był m.in. Wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Organizacji Przemysłu „ORGMASZ”, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, członkiem Rady Programowej serii wydawniczej „Warsztaty Menedżerskie” Wydawnictwa Poltext, skierowanej do kadry menedżerskiej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wiceprezesem Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Small Businessu.

W latach 1983-1989 pełnił funkcję członka Prezydium i członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a w latach 1982-1989 sekretarza naukowego Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Za swoje wybitne zasługi na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz polskich przedsiębiorstw Pan Profesor został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i branżowymi.

Nota biograficzna i zdjęcie czarno-białe: SGH. Fot. Piotr Pajewski


dodano: 2016-09-20 09:51:04