Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Został uruchomiony Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Funkcjonowanie ZRK uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), zaś jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za prawidłowe funkcjonowanie ZSK odpowiada Minister Koordynator – Minister Edukacji Narodowej.

Oprócz informacji o kwalifikacjach, w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kwalifikacji - niezależnie od tego, czy zostały one wcześniej ujęte w innych rejestrach prowadzonych na potrzeby resortów, branż, środowisk lub instytucji.

Z mocy ustawy, w pierwszej kolejności w ZRK znalazły się kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Następnie w rejestrze znajdą się, tzw. kwalifikacje rynkowe, które zgłaszane będą przez zainteresowane gremia, np. przedstawicieli branż, instytucje szkoleniowe, rzemiosło. Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK).

Wprowadzenie ZSK sprawi, że dyplomy i certyfikaty będą porównywalne między sobą w Polsce i poza jej granicami, a także wzmocniona zostanie jakość kursów i szkoleń.
Korzyści z wprowadzenia ZSK:
  • szybszy, prostszy i bardziej dostępny sposób uzyskania zaświadczenia czy certyfikatu o zdobytych kwalifikacjach;
  • czytelny sposób oceny, co oferuje dana instytucja edukacyjna czy firma szkoleniowa;
  • prostsze planowanie rozwoju zawodowego;
  • łatwiejsza i czytelniejsza metoda udowodnienia kwalifikacji pracodawcy;
  • sprawniejsze i skuteczniejsze poszukiwanie pracowników, planowanie siatki płac i szkoleń dla pracowników;
  • przejrzystsza i usystematyzowana oferta firm szkoleniowych oraz innych organizacji zajmujących się rozmaitymi formami kształcenia.
Świadectwa i certyfikaty, które nie znajdą się w ZRK będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne.


Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dostępny będzie na portalu ZSK (rejestr.kwalifikacje.gov.pl).

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem ZRK należy kierować za pośrednictwem adresu e-mail: zrk@parp.gov.pl


Źródło: PARP


dodano: 2016-07-19 07:33:46